SHARE
TWEET

MASM TWORZENIE OKIEN

ifinox Dec 19th, 2018 134 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LPVOIND lpParam - ewentualny dodatkowy parametr - zwykle
 2.         nie ma takiej potrzeby wiec wpisujemy tutaj '0'
 3.  
 4. HINSTANCE hInstance - uchwyt instancji. Uchwyt instancji probieramy
 5.         za pomoca GetModuleHandle - zwraca go w rejestrze EAX
 6.  
 7. .code
 8. start:
 9.         invoke GetModuleHandle,0
 10.         mov     hInstance,eax
 11. .data?
 12. hInstance HINSTANCE ?
 13.  
 14. HMENU hMenu - uchwyt menu - w przypadku braku wpisujemy 0
 15.  
 16. HWND hWndParent - uchwyt okna nadrzednego. W przypadku glownych okien aplikacji
 17.         podajemy NULL lub 0 gdy tworzone okno bedzie oknem glownym
 18.  
 19. int nHeight (gdy zostawimy zostanie ustawiona domyslna wartosc za pomoca CW_USED                                                                                                                                   EFAULT)
 20. int nWidth
 21. int y (tez mozna CW_USEDEFAULT)
 22. int x (-----||-----)
 23.  
 24. DWORD dwStyle - styl okna - kombinacja flag bitowych
 25. Stala WS_OVERLAPPEDWINDOW - stworzenie najzwyklejszego okna z paskiem i przycisk                                                                                                                                   ami tytulu oraz skalowanym obramowaniem.
 26.         Jest to jeden z czesciej stosowanych styli okna
 27.  
 28. LPCTSTR lpWindowName - tytul okna - tekst pojawiajacy sie na pasku tytulu
 29.  
 30. ====
 31.  
 32. LPCTSTR lpClassName
 33. tutaj nalezy podac nazwe klasy. Najczesciej jest to nasza wlasna klasa zarejestr                                                                                                                                   owana chwile wczesniej.
 34. Wartosc tego parametru powinna byc taka sama jak pola lpszClassName w strukturze                                                                                                                                    WNDCLASSEX
 35.  
 36. DWORD dwExStyle - rozszerzony styl okna - okresla zaawansowane aspekty okna. Naj                                                                                                                                   czesciej wpisujemy tutaj 0
 37. W takim przypadku mozemy uzywac funkcji CreateWindow() ktora w ogole nei posiada                                                                                                                                    parametru dwExStyle
 38.  
 39.  
 40. WCZESNIEJ MUSIMY TWORZYC KLASNE OKNA
 41.  
 42. - Musimy zarejestrowac klase okna
 43. Nazwa klasy musi byc ukalna po ktorej mozna identyfikowac klase.
 44. Druga wazna rzecza jest procedura zdarzeniowa. ! WSZYSTKIE OKNA NALEZACE DO TEJ                                                                                                                                    SAMEL KLASY UZYWAJA TEJ SAMEJ PROCEDURY ZDARZENIOWEJ !
 45.  
 46.  
 47.  
 48. .code
 49.         call WinMain
 50.  
 51. .code
 52.         invoke ExitProcess,0
 53.  
 54.  
 55. -- Procedura do rejestrowania klasy okna
 56.  
 57. .code
 58. WinMain proc
 59.         LOCAL KlasaOkna:WNDCLASSEX
 60.         mov KlasaOkna.cbSize, sizeof(WNDCLASSEX)
 61.         mov KlasaOkna.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW
 62.         mov KlasaOkna.lpfnWndProc, offset WndProc <- adres procedury obslugi zda                                                                                                                                   rzen
 63.         push hInstance
 64.         pop KlasaOkna.hInstance <- uchwyt instancji
 65.         mov KlasaOkna.hbrBackground, COLOR_WINDOW + 1
 66.         mov KlasaOkna.lpszClassName, offset Klasa <- ustawienie className na pod                                                                                                                                   stawie wartosci zmiennej Klasa
 67.  
 68. Klasa jeszcze nie istnieje wiec musimy ja zdefiniowac wczesniej w zmiennej data
 69.  
 70. .data
 71. Klasa db "WinClass", 0
 72.  
 73.  
 74. Wczytujemy ikony z zasobow systemowych
 75.  
 76. invoke LoadIcon,0,IDI_APPLICATION
 77. mov KlasaOkna.hIcon,eax
 78. mov KlasaOkna.hIconSm, eax
 79.  
 80. alternatywne ikoony
 81. IDI_ASTERISK
 82. IDI_EXCLAMATION
 83. IDI_HAND
 84. IDI_QUESTION
 85. IDI_WINLOGO
 86.  
 87. ivoke LoadCursor,0,IDC_ARROW
 88. mov KlasaOkna.hCursor,eax
 89.  
 90. alternatywne kursory:
 91. IDC_APPSTARTING
 92. IDC_IBEAM
 93. IDC_SIZE
 94. IDC_SIZENS
 95. IDC_UPNARROW
 96. IDC_ARROW
 97. IDC_ICON
 98. IDC_SIZEALL
 99. IDC_SIZENWSE
 100. IDC_WAIT
 101. IDC_CROSS
 102. IDC_NO
 103. IDC_SIZENESW
 104.  
 105. jezeli mamy juz gotowe wszystkie info o klasie to rejestrujemy klase
 106.  
 107. invoke RegisterClassEx, addr KlasaOkna
 108.  
 109.  
 110. invoke CreateWindowEx,
 111.         0,      ; styl rozszerzoney
 112.         addr Klasa,     ;nazwa klasy
 113.         addr TytulOkna, ;tytul
 114.         WS_OVERLAPPEDWINDOW or WS_VISIBLE       ; styl
 115.         100; ;x
 116.         100, ;y
 117.         320, ;width
 118.         200, ;height
 119.         0,;uchwyt okna nadrzednego
 120.         0,;uchwyt menu
 121.         hInstance,;uchwyt instancji
 122.         0,;dodatkowe dane/opcje
 123.  
 124. brakuje tytulu okna
 125. .data
 126. TytulOkna db "Moje pierwsze wymezone okno",0
 127.  
 128. Za pobieranie komunikatow odpowiedzialna jest funkcja GetMessage()
 129.  
 130. Umieszcza ona uzyskany komunikat w strukturze specjalnego typu MSG.
 131. dodajemy LOCAL msgKomunikat:MSG w polu deklaracji procedury WinMain
 132.  
 133. KOD PETLI KOMUNIKATOR MOZE PRZEDSTAWIAC SIE NASTEPUJACO
 134.  
 135. .WHILE TRUE
 136.         invoke GetMessage,addr msg,0,0,0
 137.         .BREAK .IF(!eax)
 138.         invoke TranslateMessage, addr msg
 139.         invoke DispatchMessage, addr msg
 140. .ENDW
 141. ret
 142.  
 143. procedura zdarzeniowa ma dowolna nazwe
 144.  
 145. WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM
 146.  
 147. .IF uMsg == WM_DESTROY
 148.         invoke PostQuitMessage,0
 149.  
 150. .ELSE
 151.         invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wPram,lParam
 152.         ret
 153. .ENDIF
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top