SHARE
TWEET

TurkishGlossary

a guest Dec 22nd, 2011 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. A systems approach: sistem yaklaşımı
 3. Agricultural belt: tarım çemberi
 4. ampirik (gözlem ve tecrübeye dayalı)
 5. Associative memory: çağrışımsal bellek
 6. Balanced load economy: dengeli yük ekonomisi
 7. carrying capacity of the earth : dünyanın taşıma kapasitesi
 8. catastrophic: felaket, yıkıcı
 9. Central cyberneted system: Merkezi Sibernetik Sistem
 10. Central database: merkezi veritabanı
 11. Chapter: kısım
 12. Cities in the sea: deniz altındaki şehirler
 13. Cybernated machine: bilgisayar kontrollü makineler
 14. Cybernated: bilgisayar kontrollü
 15. Cybernation. Sibernasyon
 16. Cyclical consumption: döngüsel tüketim
 17. Environmental feedback: çevresel geri bildirim
 18. Expanded education: yaygın eğitim
 19. Extrusion technoloji: kalıpta presleme (ekstrüzyon) teknolojisi
 20. Global resource management: küresel kaynak yönetimi
 21. Government: yönetim,devlet
 22. Hydroponic agriculture: hidrofonik tarım
 23. Hydroponics: hidrofonik/ topraksız bitki yetiştirme
 24. Hyper-welfare socialist state: yüksek standartlı sosyalist devlet / refah düzeyi yüksek sosyalist ülkeler
 25. Industrial electronic feedback: endüstriyel elektronik geribildirim
 26. Land cities: kara şehirleri
 27. logical reasoning: mantıksal akıl yürütme
 28. logical train of reasoning :mantıksal akıl yürütme
 29. Machine automation: makineleşme
 30. Maglev train. Manyetik tren/ Yüksek hızlı manyetik tren
 31. Meglev technology: manyetik kaldırma teknolojisi
 32. monetary based economy: paraya tabanlı ekonomi/ paraya dayalı ekonomi
 33. monetary system : para tabanlı sistem / parasal sistem
 34. Monorail: tekraylı demiryolu
 35. Multiplicity: fazlalık üretme/ çok türlülük
 36. Natural law: doğa kanunları
 37. negative: olumsuz
 38. Part: bölüm
 39. Pattern recognition: şablon hatırlama
 40. photovoltaic generator: fotovoltaik jeneratör
 41. photovoltaic panel: güneş pili
 42. planned obsolescence : planlı eskime
 43. positive: olumlu
 44. Prefabrication: önüretim
 45. Processes: işlemler
 46. Resource Based Economy : kaynak tabanlı ekonomi
 47. Resourced Based Economy: Kaynak Bazlı Ekonomi
 48. Social: toplumsal
 49. sustainability: sürdürülebilirlik
 50. Technological organisation: teknolojik organizasyon
 51. The circular city: dairesel şehir
 52. Total enclosure cities: kapalı şehirler
 53. Tribe: grup
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top