SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %{
 2. #include <stdio.h> /* printf() */
 3. #include <string.h> /* strcpy */
 4. #include <stdlib.h> /* atoi(), atof() */
 5. #include "common.h" /* MAX_STR_LEN */
 6. #include "c.tab.h" /* deklaracja symboli końcowych */
 7.  
 8. /* wypisanie informacji o znalezionym symbolu końcowym */
 9. int process_token(const char *text, const char *TokenType,
 10.                   const char *TokenVal, const int TokenID);
 11.  
 12. int comm_beg = 0; /* wiersz rozpoczęcia komentarza */
 13. %}
 14.  
 15. /* deklaracja warunków początkowych analizatora */
 16. /* (nie deklarujemy domyślnego warunku INITIAL) */
 17. /* ..................... */
 18.  
 19. %x STRING
 20. %x COMMENT
 21. %option yylineno
 22.  
 23.  
 24. %%
 25.  /* tu należy umieścić odpowiednie reguły w odpowiedniej kolejności */
 26.  
 27.  /* B: Slowa kluczowe */
 28. char return process_token(yytext, "KW_CHAR", "", KW_CHAR);
 29. unsigned return process_token(yytext, "KW_UNSIGNED", "", KW_UNSIGNED);
 30. short return process_token(yytext, "KW_SHORT", "", KW_SHORT);
 31. int return process_token(yytext, "KW_INT", "", KW_INT);
 32. long return process_token(yytext, "KW_LONG", "", KW_LONG);
 33. float return process_token(yytext, "KW_FLOAT", "", KW_FLOAT);
 34. void return process_token(yytext, "KW_VOID", "", KW_VOID);
 35. for return process_token(yytext, "KW_FOR", "", KW_FOR);
 36. double return process_token(yytext, "KW_DOUBLE", "", KW_DOUBLE);
 37. if return process_token(yytext, "KW_IF", "", KW_IF);
 38. else return process_token(yytext, "KW_ELSE", "", KW_ELSE);
 39. while return process_token(yytext, "KW_WHILE", "", KW_WHILE);
 40. do return process_token(yytext, "KW_DO", "", KW_DO);
 41. struct return process_token(yytext, "KW_STRUCT", "", KW_STRUCT);
 42.  
 43.  /* C: Biale znaki */
 44. [ \n\t]+
 45.  
 46.  /* D */
 47. "//".*$
 48.  
 49.  /* E */
 50. "++" return process_token(yytext, "INC", "", INC);
 51. "<=" return process_token(yytext, "LE", "", LE);
 52.  
 53.  /* F: Identyfikatory */
 54. [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]* return process_token(yytext, "IDENT", yytext, IDENT);
 55.  
 56.  /* G: Liczby Calkowite */
 57. [0-9]+ return process_token(yytext, "INTEGER_CONST", yytext, INTEGER_CONST);
 58.  /* G: Zmiennoprzecinkowe */
 59. (([0-9]+\.[0-9]*)|([0-9]*\.[0-9]+))([eE](\+|-)?[0-9]{1,2})? return process_token(yytext, "FLOAT_CONST", yytext, FLOAT_CONST);
 60.  
 61.  
 62.  /* I: stale znakowe */
 63. '[^'\n]{1,2}' return process_token(yytext, "CHARACTER_CONST", yytext, CHARACTER_CONST);
 64.  
 65.  /* J wykrywanie symboli końcowych jednoznakowych */
 66. [;{},=\[\]()\+\-\*/<>\?\:\.] return process_token(yytext, yytext, "", *yytext);
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  /* Podpunkty K - O */
 72.  /* K Dyrektywy */
 73. ^#include.*$ return process_token("Przetwarzenie", yytext, "", IDENT);
 74. ^#define.*$ return process_token("Przetwarzenie", yytext, "", IDENT);
 75.  
 76.  /* L Napisy warunki poczatkowe */
 77. <INITIAL>\" { BEGIN(STRING); yymore(); }
 78. <STRING>\" { BEGIN(INITIAL); return process_token(yytext, "STRING_CONST", yytext, STRING_CONST); }
 79. <STRING>. yymore();
 80. <STRING>\n { printf("Niezamkniety napis otwarty w wierszu %d\n", yylineno - 1); BEGIN(INITIAL); }
 81.  
 82.  /* Komentarze (na warunkach poczatkowych M, N, O */
 83. <INITIAL>"/*" { yymore(); BEGIN(COMMENT); comm_beg = yylineno; }
 84. <COMMENT>.|\n { yymore(); }
 85. <COMMENT>"*/" { BEGIN(INITIAL); }
 86. <INITIAL>"*/" { printf("Nieoczekiwane zamkniecie komentarza w wierszu %d\n", yylineno); }
 87.  
 88. %%
 89.  
 90. /* Nazwa:       process_token
 91.  * Cel:         Wypisanie informacji o wykrytym elemencie i przekazanie
 92.  *              tej informacji wyżej z ewentualną wartością elementu, jeśli
 93.  *              takowa występuje.
 94.  * Parametry:   text            - (i) tekst, do którego nastąpiło dopasowanie;
 95.  *              TokenType       - (i) napis będący tekstową reprezentacją
 96.  *                                      nazwy typu elementu;
 97.  *              TokenVal        - (i) wartość elementu, o ile występuje;
 98.  *              TokenID         - (i) identyfikator typu elementu zadeklarowany
 99.  *                                      za pomocą dyrektywy %token
 100.  *                                      w pliku c.y lub kod pojedynczego
 101.  *                  znaku (w pliku analizatora składniowego
 102.  *                  występuje ujęty w apostrofy).
 103.  * Zwraca:      Identyfikator typu elementu (TokenID).
 104.  * Uwagi:       Informacja o wykrytym elemencie zwracana jest
 105.  *              w trzech kolumnach. W pierwszej wypisywany jest tekst,
 106.  *              do którego nastąpiło dopasowanie, w drugiej - typ elementu,
 107.  *              w trzeciej - wartość elementu (o ile występuje).
 108.  */
 109. int process_token(const char *text, const char *TokenType,
 110.                   const char *TokenVal, const int TokenID)
 111. {
 112.   int l;
 113.   printf("%-20.20s%-15s %s\n", text, TokenType, TokenVal);
 114.   switch (TokenID) {
 115.  
 116.   case INTEGER_CONST:
 117.     yylval.i = atoi(text); break;
 118.  
 119.   case FLOAT_CONST:
 120.     yylval.d = atof(text); break;
 121.  
 122.   case IDENT:
 123.     strncpy(yylval.s, text, MAX_STR_LEN); break;
 124.  
 125.   case STRING_CONST:
 126.     l = strlen(TokenVal);
 127.     strncpy(yylval.s, TokenVal + 1, l - 2 <= MAX_STR_LEN ? l - 1 : MAX_STR_LEN);
 128.     break;
 129.  
 130.   case CHARACTER_CONST:
 131.     yylval.i = text[1]; break;
 132.  
 133.   }
 134.   return(TokenID);
 135. }
 136.  
 137.  
 138. int yywrap( void )
 139. { /* funkcja wywoływana po napotkaniu końca strumienia wejściowego
 140.  
 141.   /* sprawdzenie, czy warunek poczatkowy YY_START różni się od INITIAL. */
 142.   /* Jeżeli tak, to oznacza to niezamknięty komentarz lub stała tekstową
 143.      - wypisujemy informację o błędzie. */
 144.   /* ..................... */
 145.   if(YYSTATE == COMMENT)
 146.     printf("Brak zamkniecia komentarza otwartego w wierszu %d\n", comm_beg);
 147.   return( 1 ); /* koniecznie, by analiza nie rozpoczęła się od nowa */
 148. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top