SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 44 in 7 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Servo.h>              // biblioteka do obsługi serwa
 2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>  // biblioteka do obsługi I2C dla LCD
 3. #include <Wire.h>               // standardowa biblioteka obslugi I/O Arduino
 4.  
 5. /* Program przygotowany na potrzeby Interdyscyplinarnego Projektu Zespolowego, MTR, 2016/2017 sem. letni
 6. Sklad Grupy projektowej:
 7. *  Dawid Baraniak,
 8. * Piotr Baranowski,
 9. * Marcel Gutek,
 10. * Mikołaj Pietras
 11. */
 12.  
 13. Servo ramie;  // Tworzenie obiektu servo o nazwie "ramie"
 14. // Tworzenie tablicy pozycji serwa z przesunięciem o 22,5 stopnia (zaokraglone int >> liczba calkowita)
 15. int position [1][8] = {11, 34, 56, 79, 101, 124, 146, 169};
 16.  
 17. // Deklaracja tablicy stanow logicznych pinow A,B,C do obslugi multipleksera sygnalow analogowych:
 18. int kanaly [8][3] = {
 19. {0,0,0},  //CH1
 20. {0,0,1},  //CH2
 21. {0,1,0},  //CH3
 22. {0,1,1},  //CH4
 23. {1,0,0},  //CH5
 24. {1,0,1},  //CH6
 25. {1,1,0},  //CH7
 26. {1,1,1}   //CH8
 27. };
 28.  
 29. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Ustawienie adresu ukladu LCD (PIN A4)
 30.  
 31.  
 32. // Deklaracja zmiennych
 33. float napieciesensor [8];
 34. float napieciesolar = 0;
 35. int odczytADC = 0;
 36. int k = 0;
 37. float max = 0;
 38.  
 39. void setup() { // Deklaracje pinow
 40.   ramie.attach(3);  // Przypisanie serwa na pinie 3 do stworzonego obiektu
 41.   // Piny wyjsciowe dla obslugi multipleksera (wybor kanalu)
 42.   pinMode(4, OUTPUT);   //A
 43.   pinMode(5, OUTPUT);   //B                                                                                                                                                                                                                                                        
 44.   pinMode(6, OUTPUT);   //C
 45.   lcd.begin(16,2);   // Inicjalizacja LCD 2x16
 46.   lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia
 47. }
 48.  
 49. void loop() {
 50.   for(int i = 0; i <= 7; i+=1){ //Wybor kanalu pomiarowego multipleksera
 51.     if (kanaly[i][0]==1){
 52.       digitalWrite(4,HIGH);
 53.     }
 54.     else{
 55.       digitalWrite(4,LOW);
 56.     }
 57.     if (kanaly[i][1]==1){
 58.       digitalWrite(5,HIGH);
 59.     }
 60.     else{
 61.       digitalWrite(5,LOW);
 62.     }
 63.     if (kanaly[i][2]==1){
 64.       digitalWrite(6,HIGH);
 65.     }
 66.     else{
 67.       digitalWrite(6,LOW);
 68.     }
 69.     delay(10);
 70.     odczytADC = analogRead (A0);
 71.     napieciesensor[i] = odczytADC *(5.0/1023.0);
 72.     // wybor najwiekszej z pobranych probek
 73.     if(napieciesensor[i] > max){
 74.       max = napieciesensor[i];
 75.       k=i; // Indeks najwiekszej wartosci
 76.     }
 77.   }
 78.   ramie.write(position[0][k]);  // Ustawienie ogniwa w kierunku najwyzszego natezenia swiatla
 79.   delay(50); // Oczekiwanie 0,05 s az serwo osiagnie zadana pozycje
 80.   napieciesolar=analogRead(A1)*(10.0/1023.0);
 81.   // wyswietlanie:
 82.   lcd.setCursor(0,0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
 83.   lcd.print("Pozycja: ");
 84.   lcd.print(position[0][k]); // Wyswietlenie orientacji panelu
 85.   lcd.print(" d. ");
 86.   lcd.setCursor(0,1); //Ustawienie kursora w pozycji 0,1 (drugi wiersz, pierwsza kolumna)
 87.   lcd.print("U[V] = ");
 88.   lcd.print(napieciesolar); // Wyswietlenie napiecia ogniwa
 89.   delay(20);
 90. }
RAW Paste Data
Want to get better at C?
Learn to code C in 2017
Pastebin PRO Summer Special!
Get 40% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top