GroZnik81

Charity

Apr 19th, 2020
22
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. company_day = int(input())
 2. makers =int(input())
 3. cakes = int(input())
 4. waflle = int(input())
 5. pancakes = int(input())
 6. #Да се отпечата на конзолата едно число:
 7. #• парите, които са събрани, форматирани до втория знак след десетичната запетая.
 8. per_day_cake = cakes* 45
 9. per_day_waflee = waflle * 5.80
 10. per_day_pancekes= pancakes* 3.20
 11. total_per_day= (per_day_cake + per_day_waflee+per_day_pancekes) * makers
 12. charity_all = total_per_day * company_day
 13. gived_monney_for_charity = charity_all - (charity_all/8)
 14. print(f"{gived_monney_for_charity:.2f}")
RAW Paste Data