SHARE
TWEET

機器人-電腦作業系統_國際商業專利智慧財產_ID:T122784093_電腦作業系統-創造建立

a guest Dec 31st, 2019 75 in 308 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 建立/電腦作業系統軟體設定/原始建立/建立原始/原始創造/ID:T122784093/國際商業智慧財產專利登記註冊建立/建立APP/設定system:
 2. 相關:國際商業專利智慧財產-電腦作業系統軟體設定:
 3. 對應:智慧卡T122784093-創造/建立:
 4. #
 5. 建立/電腦作業系統軟體設定/原始建立/建立原始/原始創造/ID:T122784093/國際商業智慧財產專利登記註冊建立/建立APP/設定system:
 6. 相關:人造(類)人腦-人類邏輯思考-機器人-電腦作業系統軟體-國際商業智慧財產專利設定:
 7. 對應:人類大腦-邏輯思考-電腦作業系統軟體功能/綜合學校科系知識-電腦作業系統軟體功能/化學合成原理-電腦作業系統軟體功能/同步共鳴-電腦作業系統軟體功能/機器人學習-電腦作業系統軟體功能/系統語言-國文-電腦作業系統軟體功能/類人腦-電腦作業系統軟體功能/個人專屬-多重辨識-電腦作業系統軟體功能/多重轉換-電腦作業系統軟體功能/血液融合速度計算法-電腦作業系統軟體功能/人類大腦-逆向邏輯思考-電腦作業系統軟體功能/正反理論運用學-電腦作業系統軟體功能/仿製器-電腦作業系統軟體功能/流程作業模式-電腦作業系統軟體功能/秘書-管家-電腦作業系統軟體功能/副系統-電腦作業系統軟體功能/類人腦-感知探測-電腦作業系統軟體功能/類人腦-推理預測-電腦作業系統軟體功能:
 8. #
 9. 建立/電腦作業系統軟體設定/原始建立/建立原始/原始創造/ID:T122784093/國際商業智慧財產專利登記註冊建立/建立APP/設定system:
 10. 相關:視窗電腦編排作業系統軟體創造:
 11. 對應:概論\理論\公式\原理\功能\軟體\數據\科技\科學:
 12. #
 13. 建立/電腦作業系統軟體設定/原始建立/建立原始/原始創造/ID:T122784093/國際商業智慧財產專利登記註冊建立/建立APP/設定system:
 14. 相關:電腦作業系統\單元\功能設定:
 15. 對應:學習\分解\融合\再造\主動/觸發/重覆/多重/不同/比對/吻合/查找/索引/套用/順序/流程/比較/差異/複製/貼上/分析/辨識/無限/循環/對點/收集:
 16. #
 17. 建立/電腦作業系統軟體設定/原始建立/建立原始/原始創造/ID:T122784093/國際商業智慧財產專利登記註冊建立/建立APP/設定system:
 18. 相關:電腦作業系統\單元\功能設定:
 19. 對應:關係鏈\關聯性\串聯性\中和性\套用性\合適性\開創性\獨特性\優勢性\延續性\共通點\完整性\延展性\同步率\百分比\執行力\輔助性\主導性\SOP\客制化\平衡性\調整性\調節性\穩定性\成功率\多元化\多角度:{
 20. #
 21. https://docs.google.com/document/d/1xp26P2QRQWVnc_q08vxee9gn-ENVt5XVQMDHsw3iV1g/edit?usp=drivesdk:
 22. #
 23. https://docs.google.com/document/d/1bp8Q5eHpdYAkDlxRceSXJYlT6TiCbhivZRsAMHYThKE/edit?usp=drivesdk:
 24. #
 25. https://docs.google.com/document/d/1TN4dBRFBW4WW0FGe8jIKwS6YkzYhh6s6PnkfRNSIhsc/edit?usp=drivesdk:
 26. #
 27. https://docs.google.com/document/d/1eDzTxzlXJRaTvGJBdXLIf-mjj6OcXE6OjVXPYlVCq4I/edit?usp=drivesdk:
 28. #
 29. https://docs.google.com/document/d/1ZN6jjzJ4xQlizxWrzXehG0qQR1Dep71Qv82WO3vMX44/edit?usp=drivesdk:
 30. #
 31. https://docs.google.com/document/d/17f_-THj6hF2RIfJXH7ix7V3AjgvWkhzqMJhPgfdFM0o/edit?usp=drivesdk:
 32. #
 33. https://docs.google.com/document/d/1SWr425UfcDLGe-T53gSBJTvfE6Xy20xa5msTMhHkVgg/edit?usp=drivesdk:
 34. #
 35. https://docs.google.com/document/d/1Ip8vMo13SHV-IXqWRXwQ52aIqEDyLZ_QEvd29Ht0XtU/edit?usp=drivesdk:
 36. #
 37. https://docs.google.com/document/d/1oPRN6cenjScQ2KGqylBjS9CugCOf4e0CX4GIPQaqwXQ/edit?usp=drivesdk:
 38. #
 39. https://docs.google.com/document/d/1Vl7f9cHuAWx7GJLiWNBqtL7CIo-szUGKYBkSX-JZQFI/edit?usp=drivesdk:
 40. #
 41. https://docs.google.com/document/d/150I_A-2RtShC0ZNxeVEsf0CBY1rl4a_KEtB-vMN-oD4/edit?usp=drivesdk:
 42. #
 43. https://docs.google.com/document/d/1BFbVj_2-ZBvrGB4xV0Hb1_MlIQS-QYyGJgVyjw6jSXI/edit?usp=drivesdk:
 44. #
 45. https://docs.google.com/document/d/1Ip8vMo13SHV-IXqWRXwQ52aIqEDyLZ_QEvd29Ht0XtU/edit?usp=drivesdk:
 46. #
 47. https://docs.google.com/document/d/1MEnezRNtOtbWaCW9WJhxfDDfyp7kWjS09uCvkDWjNF0/edit?usp=drivesdk:
 48. #
 49. https://docs.google.com/document/d/1QuY6TS9EFJ390Jgy5RbhKPFmmM2fYysh08grxJ72bf8/edit?usp=drivesdk:
 50. #
 51. https://docs.google.com/document/d/1XKArgDXSY0dj-JMBhdfsiuCpEgYihJGVdy3fU9zc-VU/edit?usp=drivesdk:
 52. #
 53. https://docs.google.com/document/d/1uQbsCyyAbTAYlHpMiI-W2lfZAVI-d2KIh_TguHRkuiI/edit?usp=drivesdk:
 54. #
 55. https://docs.google.com/document/d/1L0I1d1itdNYGKOKKPOCWM_seyMIh45Jee7hMKLlUy1g/edit?usp=drivesdk:
 56. #
 57. https://docs.google.com/document/d/1sIH1D7AP8Rw4DFWummRlMWI5iY3ITyzeJ2ez6xVnPUA/edit?usp=drivesdk:
 58. #
 59. https://docs.google.com/document/d/1huK_kmxGKdm8m3xL-AyTQr3AXH9qLJ5QuahuhkTyhy8/edit?usp=drivesdk:
 60. #
 61. https://docs.google.com/document/d/1AHVwMfVMr7xMdou185Kcf6-9mBEpMN9XClHaAWvNCA0/edit?usp=drivesdk:
 62. #
 63. https://docs.google.com/document/d/1tUrKtOHInncnHdthgalQBUTzDeFEO1qoCdliJVR_yL8/edit?usp=drivesdk:
 64. #
 65. https://docs.google.com/document/d/10rKJvpLPaPokmQjcoftDqLYSaEd2zCVenB7vZ3eXMmg/edit?usp=drivesdk:
 66. #
 67. https://docs.google.com/document/d/1tTqadRgEnoG16ujOKFNXyoQyWZAvru9SaRHUXXfn0tc/edit?usp=drivesdk:
 68. #
 69. https://docs.google.com/document/d/1-rZg-7fCRO9eweL0K9wcrvZsx7fv5bvXbMP4GDEmask/edit?usp=drivesdk:
 70. #
 71. https://docs.google.com/document/d/1AHgLEIVERJJxLzAFvAx5nKRzr8Bg6Fk8LKPA4LkaoDY/edit?usp=drivesdk:
 72. #
 73. https://docs.google.com/document/d/1J5IvrKlJ_FHaclX3rbP4U2iDoZI53GpkDPb_sACp2vA/edit?usp=drivesdk:
 74. #
 75. https://docs.google.com/document/d/1JkEf9EJw-kbyr8FvMiVPOGVqlRS-L5GheferLSPZwbM/edit?usp=drivesdk:
 76. #
 77. https://docs.google.com/document/d/1aS1KMYQgyljgAUN-HX3k1NVIWmJNDfrTe7oi3-NtbWo/edit?usp=drivesdk:
 78. #
 79. https://docs.google.com/document/d/1PAhuSWqRjUlsgreeNhOvk9OUPWqCCmYqsJlyIbsVAO4/edit?usp=drivesdk:
 80. #
 81. https://github.com/sgod1118/-------AI-.git:
 82.  
 83. }:設定:
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top