SHARE
TWEET

pwwifi

a guest May 27th, 2018 196 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/sh
 2. # pwwifi                                        # uwierzytelnienie w sieci WiFi PW
 3. # ato 2013-2015
 4.  
 5. # http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/4-0/configuration/guide/ccfig40/c40users.html
 6.  
 7. # TODO: curl 32-bitowy:
 8. #t3% curl | grep libssl.so.5
 9. #Shared object "libssl.so.5" not found, required by "curl"
 10. #t3% curl 2> /dev/null | grep libssl.so.5
 11. #t3% curl 2> /dev/null | grep libssl.so.5
 12.  
 13. # TODO: przetestowac grupe prac
 14.  
 15. # TODO: odtwarzac bramke - gdzie ja zpisywac /tmp/$PROG-user-interfejs ?
 16.  
 17. OLD=-old                                        # oryginalne pliki (przyrostek)
 18.  
 19. RESOLV=/etc/resolv.conf                         # plik konfiguracyjny resolwera DNS
 20. LEASES=/var/db/dhclient.leases                  # prefix plikow z info
 21. SSID=pwwifi-students
 22.  
 23. #GATE=10.68.0.1                                 # brmka
 24. PROX=1.1.1.1                                    # transparent proxy. Potrzebny do logout.
 25.  
 26. usage () {
 27.   echo "użycie:
 28. source =$PROG -x pas    # zdefiniowanie użytkownika i hasła (opcjonalnie)
 29. $PROG inf               # informacie o PWWIFI
 30. $PROG start [interfejs] # połączenie
 31. $PROG stop              # odłączenie
 32. -x : zapisz dziennik działania skryptu do pliku /tmp/$PROG-\$\$
 33. Uwaga: skrypt zakłada, że łącze na warstwie drugiej jest już skonfigurowane
 34. Jesli chcemy użyć innego interfejsu musimy zdefiniwać zmienną srodowiskową wlan np.
 35. wlan=wlan1 $PROG start"
 36.   exit
 37. }
 38.  
 39. vread () { # prompt zmienna                     # Wczytaj zmienną
 40.   local X
 41.   eval "X=\$$2"
 42.   read -p "$1 : " X ; [ "$X" ] && setvar $2 "$X"
 43. }
 44.  
 45. fatal () {
 46.   echo "$*" 1>&2
 47.   exit 1
 48. }
 49.  
 50. warn () { # message                             # komunikat na stderr
 51.   local YELLOW='\e[33m' NOR='\e[m'
 52.   [ "$1" ] && echo -e 1>&2 "$YELLOW$1$NOR"      # na stderr
 53. }
 54.  
 55. Debug () {                                      # generuj dziennik działania
 56.   [ "$LOG" ] && return                          # już był wolany
 57.   LOG=/tmp/$PROG-$$
 58.   exec 2> $LOG ; set -x                         # DEBUG
 59. }
 60.  
 61. setpar () { # file var=par ...                  # wstaw wartosc parametru "par" do zmiennej "var" (dane w file)
 62.   local file var par
 63.   file=`$su tail -15 $1 2>/dev/null`            # pliku moze nie byc
 64.   shift
 65.   while [ "$1" ] ;do
 66.     var=${1%=*} ; par=${1#*=}
 67.     setvar $var $(echo "$file" | grep -w $par | sed 's/.* //;s/;//')
 68.     eval [ "\$$var" ] || fatal "brak parametru $par"
 69.     shift
 70.   done
 71. }
 72.  
 73. getpass () { # prompt zmienna                   # interakcyjnie wczytaj album/haslo
 74.   local val pas2
 75.   eval val=\$$2
 76.   pas2=a
 77.   stty -echo
 78.   while [ "$val" != "$pas2" ]; do
 79.     vread "$1" $2
 80.     eval val=\$$2
 81.     # test poprawnosci:
 82.     case "$2" in
 83.     NRAL) # TODO: tylko cyfry
 84.           break                                 # nr albumu wczytujemy jednokrotnie
 85.           ;;
 86.     PASS) [ ${#val} -ne 12 ] &&  { warn "haslo musi miec dokladnie 12 znaków" ; continue ;}
 87.           ;;
 88.     esac
 89.     vread "${1%% *} ponownie" pas2
 90.   done
 91.   stty echo
 92.   echo
 93. }
 94.  
 95. pwgetpas () { # [user]                          # ustawienie zmiennych NRAL i PASS
 96.   [ -n "$NRAL" ] && return                      # ze srodowiska
 97.   if [ -r "$PASSFILE" ]; then
 98.     read NRAL PASS < $PASSFILE                  # z pliku
 99.   else
 100.     getpass "numer albumu" NRAL                 # z klawiatury
 101.     getpass "haslo (PESEL + pierwsza duza litera imienia matki)" PASS
 102.     mkdir -m 700 "${PASSFILE%/*}"               # zapisanie do pliku
 103.     umask 077 ; echo "$NRAL $PASS" > "$PASSFILE"
 104.   fi
 105. }
 106.  
 107. setWLAN () { # ssid                             # ustaw zmienna wlan na interefejs podlaczony do siec 'ssid'
 108.   if [ "$wlan" ]; then                          # uzytkownik zdefiniowal zmienna wlan
 109.     ifconfig $wlan 2>/dev/null | grep -q 'ssid $1' ||
 110.       fatal "brak interfejsu $wlan, lub interfejs nie jest podlaczony do sieci $1"
 111.   else
 112.     for wlan in wlan0 wlan1 wlan2 ; do
 113.       ifconfig $wlan 2>/dev/null | grep -q "ssid $1" && return
 114.     done
 115.     wlan=
 116.     fatal "brak interfejsu w sieci $1"
 117.   fi
 118. }
 119.  
 120. link2 () { # ssid                               # sprawdzenie czy jest link wifi do 'ssid'
 121.   ifconfig $wlan >/dev/null 2>&1 ||
 122.     fatal "brak interfejsu $wlan, Wykreuj go lub ustaw odpowiednio zmienna wlan="
 123.   ifconfig $wlan | fgrep -q "ssid $1" ||
 124.     $su ifconfig $wlan ssid $1 up && sleep 1
 125.   ifconfig $wlan | fgrep -q "ssid $1" ||
 126.     fatal "interfejs $wlan nie jest podlaczony do sieci $1"
 127.   #$wlan: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
 128.   #        ether 00:24:d7:7e:af:54
 129.   #        media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet OFDM/36Mbps mode 11ng
 130.   #        status: associated
 131.   #        ssid pwwifi-students channel 6 (2437 MHz 11g ht/20) bssid 00:21:a0:81:86:c3
 132.   #        regdomain ETSI country PL authmode OPEN privacy OFF txpower 30
 133.   #        bmiss 10 scanvalid 60 bgscan bgscanintvl 300 bgscanidle 250
 134.   #        roam:rssi 7 roam:rate 64 protmode CTS ampdulimit 64k ampdudensity 8
 135.   #        -amsdutx amsdurx shortgi wme bintval 102
 136. }
 137.  
 138. link3 () { # wlan                               # inicjalizacja 3 warstwy (IP) przez DHCP
 139.   LFILE=$LEASES.$1                              # plik zawierajacy prametry uzyskane z dhcp
 140.   GATEOLD=`netstat -rn | grep -w default | cut -w -f2`  # XXX: moze byc puste
 141.   $su service dhclient status $1 > /dev/null ||
 142.     $su dhclient $1                             # nie mozna uzyc service bez ifconfig_$1 w rc.conf
 143.   $su service dhclient status $1 ||             # ale teraz juz tak.
 144.     fatal "dhcp na interfejsie $1 nie dziala"
 145.  
 146.   # Uzyskane parametry:
 147.   setpar $LFILE MYIP=fixed-address GATE=routers PROX=dhcp-server-identifier DNS=domain-name-servers
 148.  
 149.   # Trasa do PROX musi byc jesli nie jest to trasa standardowa!
 150.   # Uwaga: trasa ta wypda po "LINK DOWN !
 151.   $su route add -host $PROX $GATE 2>/dev/null   # to
 152.   #$su route add -host $PROX -interface $1      # lub to
 153.  
 154.   # Opcjonalny wpis mapowania IP na nazwe:
 155.   $su sh -c "echo -e '$MYIP\t`hostname -s`-pwifi\t# adres w sieci $SSID' >> /etc/hosts"
 156.  
 157.   # Uwaga mimo zadzialania DHCP ping do GATE/PROX nie dziala. Musi jednak pojawic sie wpis arp dla GATE.
 158.  
 159.   #su dhclient wlan0
 160.   #DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
 161.   #DHCPACK from 1.1.1.1
 162.   #bound to 10.68.19.59 -- renewal in 1800 seconds.
 163.  
 164.   #su service dhclient status wlan0
 165.   #dhclient is running as pid 3784
 166.  
 167.   #su tail -14 /var/db/dhclient.leases.wlan0
 168.   #lease {
 169.   #  interface "wlan0";
 170.   #  fixed-address 10.68.19.59;
 171.   #  option subnet-mask 255.255.0.0;
 172.   #  option routers 10.68.0.1;
 173.   #  option domain-name-servers 10.68.0.1;
 174.   #  option domain-name "pwifi-studets.pw.edu.pl";
 175.   #  option dhcp-lease-time 3600;
 176.   #  option dhcp-message-type 5;
 177.   #  option dhcp-server-identifier 1.1.1.1;
 178.   #  renew 6 2014/5/17 19:19:37;
 179.   #  rebind 6 2014/5/17 19:42:07;
 180.   #  expire 6 2014/5/17 19:49:37;
 181.   #}
 182.  
 183.   #$wlan: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
 184.   #        inet 10.68.21.237 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.68.255.255
 185. }
 186.  
 187. # TODO: jak przeslac PASS nie w linii wywolania (niebezpieczne - inni widza) ?
 188. webauth () {                                    # Web Authentication
 189.   URL=https://$PROX/login.html                  #URL=https://$PROX/login_noscript.html
 190.   OKT='<td align="center">Login Successful</td>'
 191.  
 192.   pwgetpas                                      # ustawienie zmiennych NRAL i PASS (UserName i Password)
 193.   DAT="username=$NRAL&password=$PASS&buttonClicked=4"
 194.   OUT=$(curl --connect-timeout 1 -k -s -d "$DAT" --url $URL) ; ex=$?
 195.   if [ $ex -eq 28 -o $ex -eq 130 -o -z "$OUT" ]; then   # brak odpowiedzi - druga proba po dodaniu trasy:
 196.     $su route add -host $PROX $GATE
 197.     OUT=$(curl --connect-timeout 1 -k -s -d "$DAT" --url $URL)
 198.   fi
 199.   if echo "$OUT" | fgrep -q "$OKT" ; then
 200.     warn "Web Authentication OK"
 201.   else
 202.     #warn "brak odpowiedzi 'Login Successful'"
 203.     #The username specified cannot be used at this time. Perhaps the username is already logged into the system?
 204.     info_msg=$(echo "$OUT" | fgrep 'info_msg' | cut -d\" -f10)
 205.     warn "$info_msg" ; exit 1
 206.     LOG=/tmp/$PROG-$USER-err-$$.html
 207.     echo "$OUT" > $LOG                          # XXX: debug log
 208.     arp -i $wlan -an | grep $GATE
 209.     echo $LOG
 210.     echo links $URL
 211.     echo "napisz exit aby wrocic do $PROG"
 212.     $SHELL || exit
 213.     #fatal "brak odpowiedzi 'Login Successful'.\nSprobuj zalogowac sie recznie poleceniem: links $URL"
 214.   fi
 215. }
 216.  
 217. linktest () { # host                            # zwraca OK jest $1 odpowiada
 218.   ping -q -c1 -t1 $1 >/dev/null 2>&1
 219. }
 220.  
 221. trasa () {                                      # przestawienie trasy standardowej (bramki)
 222.   echo GATE=$GATE  OLD=$GATEOLD                 # GATE=10.68.0.1
 223.   [ "$GATE" != "$GATEOLD" ] &&
 224.     $su route change default $GATE &&
 225.       traceroute wp.pl                          # test czy dziala
 226. }
 227.  
 228. resolver () {                                   # Przestawienie DNS-a
 229.   DNSOLD=
 230.   echo DNS=$DNS                                 # DNS=10.68.0.1
 231.   $su sed -i$OLD "s/$DNSOLD/$DNS/" $RESOLV
 232. }
 233.  
 234. pwlogin () { # wlan                             # zlogowanie sie i skonfigurowanie sieci
 235.   [ "$1" ] && wlan=$1
 236.   link2 $SSID                                   # sprawdzenie/inicjacja warstwy lacza danych
 237.   link3 $wlan                                   # sprawdzenie/inicjacja warstwy sieci
 238.   webauth                                       # uwiezytelnienie:
 239.   linktest $GATE || fatal "bramka $GATE nie odpowiada"
 240.   trasa                                         #
 241.   #resolver                                     # XXX: niepotrzebne - dhcp dodaje
 242.   #logger -p                                    # XXX: dziennik ?
 243. }
 244.  
 245. pwlogout () {                                   # TODO: odtworzyc trase standardowo ?
 246.  
 247.   LFILE=$LEASES.$wlan                           # plik zawierajacy prametry uzyskane z dhcp
 248.   setpar $LFILE MYIP=fixed-address GATE=routers PROX=dhcp-server-identifier DNS=domain-name-servers
 249.  
 250.   URL=https://$PROX/logout.html
 251.   OKT="To complete the log off process and to prevent access to unauthorized users"
 252.  
 253.   pwgetpas                                      # ustawienie zmiennych NRAL i PASS
 254.   DAT="buttonClicked=4&username=$NRAL&password=$PASS"
 255.   OUT=$(curl --connect-timeout 1 -k -s -d "$DAT" --url $URL) ; ex=$?
 256.   if [ $ex -eq 28 -o $ex -eq 130 -o -z "$OUT" ]; then   # brak odpowiedzi - druga proba po dodaniu trasy:
 257.     $su route add -host $PROX $GATE
 258.     OUT=$(curl --connect-timeout 1 -k -s -d "$DAT" --url $URL)
 259.   fi
 260.   if ! echo "$OUT" | fgrep -q "$OKT" ; then
 261.     LOG=/tmp/$PROG-$USER-err-$$.html
 262.     echo "$OUT" > $LOG                          # XXX: debug log
 263.     warn "$LOG"
 264.     exit 1
 265.   fi
 266.  
 267.   warn "Loggout OK"
 268.  
 269.   # Test czy rzeczywiscie rozlaczone:
 270.   linktest $GATE && fatal "bramka $GATE nadal odpowiada"
 271.  
 272.   # Stop dhclient-a
 273.   $su pkill -u _dhcp -lf "dhclient: $wlan"      # service stop nie dziala (j.w)  XXX: kill -15 ?
 274.  
 275.   # Resolver:
 276.   [ "$DNS" ] && $su sed -i$OLD "/$DNS/d" $RESOLV # usuniecie dodanego DNS-a
 277.  
 278.   # Hosts
 279.   [ "$MYIP" ] && $su sed -i$OLD "/$MYIP/d" /etc/hosts # usuniecie dodanego mapowania
 280.  
 281.   # Trasa:
 282.   $su route delete -host $PROX                  #
 283.   case "$GATEOLD" in                            # i poprzedniej bramki: TODO
 284.   '') echo $su route delete default ;;          #   nie bylo jej
 285.    *) echo $su route change default $GATEOLD ;; #
 286.   esac
 287.  
 288.   # Usuniecie adresiu z interfejsu:
 289.   $su ifconfig $wlan $MYIP delete
 290. }
 291.  
 292. pwinfo () {
 293.   echo "sieć pwwifi może czasami nie działać :(
 294.   Uczelniany HelpDesk sieci pwwifi:
 295.   http://5999.pw.edu.pl/
 296.   5999@pw.edu.pl"
 297.   exit
 298. }
 299.  
 300. pwstatus () {                                   # status polaczenia
 301.   LFILE=$LEASES.$wlan                           # plik zawierajacy prametry uzyskane z dhcp
 302.   setpar $LFILE MYIP=fixed-address GATE=routers PROX=dhcp-server-identifier DNS=domain-name-servers
 303.   linktest $GATE && { warn "ok - bramka $GATE odpowiada" ; return ; }
 304.   warn "bramka $GATE nie odpowiada"
 305.   exit 1
 306.   ifconfig $wlan
 307.   #linktest $PROX || warn "proxy $PROX nie odpowiada"
 308.   #exit
 309.   dhc l $wlan
 310.   tt4 -n
 311. }
 312.  
 313. # START
 314.  
 315. PROG=${0##*/}
 316.  
 317. case "$1" in
 318. -x) shift ; Debug ;;
 319. esac
 320.  
 321. case "$1" in
 322.  inf*) cmd=pwinfo ;;
 323. star*) cmd=pwlogin ;;
 324.  sta*) cmd=pwstatus ;;
 325.  sto*) cmd=pwlogout ;;
 326.  pas*) cmd=pwgetpas ; export NRAL PASS ;;       # export gdy source (bezpieczniej niz w pliku)
 327. ''|*) usage ;;
 328. esac
 329.  
 330. [ `id -ng` = prac ] && SSID=pwwifi              # dla grupy prac inny SSID
 331.  
 332. setWLAN $SSID                                   # ustaw wlan na interefejs podlaczony do siec
 333.  
 334. [ `id -un` = root ] || su=sudo
 335.  
 336. eval HOME=~${SUDO_USER:-$USER}
 337.  
 338. PASSFILE=$HOME/securedir/$PROG                  # prywatny plik uzytkownika z haslem
 339.  
 340. $cmd $2                                         # $2 moze zawierac wlan dla start
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top