SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 17th, 2019 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. library IEEE;                  -- dołączenie standardowej biblioteki IEEE
 2.  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;   -- dołączenie pakietu 'STD_LOGIC_1164' z biblioteki IEEE
 3.                                 -- definiującego popularne stany logiczne
 4.  entity dffr is                 -- opis interfejsu przerzutnika (połączeń z otoczeniem)
 5.    port(
 6.          CLK   : in  STD_LOGIC;   -- wejście zegarowe
 7.          RESET : in  STD_LOGIC;   -- wejście kasowania
 8.          DIN   : in  STD_LOGIC;   -- wejście danych
 9.          DOUT  : out STD_LOGIC    -- wyjście danych
 10.        );
 11.  end dffr;
 12.  
 13.  architecture behavior of dffr is   -- opis wnętrza przerzutnika (w tym przypadku
 14.  begin                              --  jest to opis behawioralny)
 15.  
 16.   dffar: process (CLK, RESET)       -- proces z listą czułości (sensitivity list)
 17.     begin
 18.         if rising_edge(CLK) then    -- wykrywanie narastającego zbocza zegara
 19.            if RESET='1' then        -- kasowanie stanem wysokim wejścia RESET
 20.              DOUT <= '0';           -- przypisanie stałej to sygnału wyjściowego
 21.        elsif CLK='1' then
 22.               DOUT <= '0';
 23.            else
 24.              DOUT <= DIN;           -- przypisanie stanu wejścia do sygnału wyjściowego
 25.            end if;
 26.         end if;
 27.     end process;
 28.  
 29.  end behavior;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top