Guest User

Untitled

a guest
Dec 9th, 2019
110
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<string.h>
 3. #include<stdlib.h>
 4.  
 5. #define MAX 512            /* Maksymalny rozmiar wczytywanego obrazu */
 6. #define DL_LINII 1024      /* Dlugosc buforow pomocniczych */
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12. /************************************************************************************                                                                 \
 13.   * Funkcja wczytuje obraz PGM z pliku do tablicy                                    *                                                                \
 14.                                                                                                                                                       \
 15.  * \param[in] plik_we uchwyt do pliku z obrazem w formacie PGM                      *                                                                 \
 16.  * \param[out] obraz_pgm tablica, do ktorej zostanie zapisany obraz                 *                                                                 \
 17.  * \param[out] wymx szerokosc obrazka                                               *                                                                 \
 18.  * \param[out] wymy wysokosc obrazka                                                *                                                                 \
 19.  * \param[out] szarosci liczba odcieni szarosci                                     *                                                                 \
 20.  * \return liczba wczytanych pikseli                                                *                                                                 \
 21.  ************************************************************************************/
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.                             /*Czytaj*/
 27.  
 28.  
 29. int czytaj(FILE *plik_we,int obraz_pgm[][MAX],int *wymx,int *wymy, int *szarosci) {
 30.   char buf[DL_LINII];      /* bufor pomocniczy do czytania naglowka i komentarzy */
 31.   int znak;                /* zmienna pomocnicza do czytania komentarzy */
 32.   int koniec=0;            /* czy napotkano koniec danych w pliku */
 33.   int i,j;
 34.  
 35.   /*Sprawdzenie czy podano prawid?owy uchwyt pliku */
 36.   if (plik_we ==NULL) {
 37.     fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu do pliku\n");
 38.     return(0);
 39.   }
 40.  
 41.   /* Sprawdzenie "numeru magicznego" - powinien by? P2 */
 42.   if (fgets(buf,DL_LINII,plik_we)==NULL)   /* Wczytanie pierwszej linii pliku do bufora */
 43.  koniec=1;                              /* Nie udalo sie? Koniec danych! */
 44.  
 45.   if ( (buf[0]!='P') || (buf[1]!='2') || koniec) {  /* Czy jest magiczne "P2"? */
 46.     fprintf(stderr,"Blad: To nie jest plik PGM\n");
 47.     return(0);
 48.   }
 49.  
 50.   /* Pominiecie komentarzy */
 51.   do {
 52.     if ((znak=fgetc(plik_we))=='#') {         /* Czy linia rozpoczyna sie od znaku '#'? */
 53.       if (fgets(buf,DL_LINII,plik_we)==NULL)  /* Przeczytaj ja do bufora                */
 54.         koniec=1;                   /* Zapamietaj ewentualny koniec danych */
 55.     }  else {
 56.       ungetc(znak,plik_we);                   /* Gdy przeczytany znak z poczatku linii */
 57.     }                                         /* nie jest '#' zwroc go                 */
 58.   } while (znak=='#' && !koniec);   /* Powtarzaj dopoki sa linie komentarza */
 59.   /* i nie nastapil koniec danych         */
 60.  
 61.   /* Pobranie wymiarow obrazu i liczby odcieni szarosci */
 62.   if (fscanf(plik_we,"%d %d %d",wymx,wymy,szarosci)!=3) {
 63.     fprintf(stderr,"Blad: Brak wymiarow obrazu lub liczby stopni szarosci\n");
 64.     return(0);
 65.   }
 66. /* Pobranie obrazu i zapisanie w tablicy obraz_pgm*/
 67.   for (i=0;i<*wymy;i++) {
 68.     for (j=0;j<*wymx;j++) {
 69.       if (fscanf(plik_we,"%d",&(obraz_pgm[i][j]))!=1) {
 70.         fprintf(stderr,"Blad: Niewlasciwe wymiary obrazu\n");
 71.         return(0);
 72.       }
 73.     }
 74. }
 75. return *wymx**wymy;   /* Czytanie zakonczone sukcesem    */
 76. }                       /* Zwroc liczbe wczytanych pikseli */
 77.  
 78.  
 79.                            /*Wsywietl*/
 80.  
 81.  
 82. /* Wyswietlenie obrazu o zadanej nazwie za pomoca programu "display"   */
 83.  
 84. void wyswietl(char *n_pliku) {
 85.   char polecenie[DL_LINII];      /* bufor pomocniczy do zestawienia polecenia */
 86. strcpy(polecenie,"display ");  /* konstrukcja polecenia postaci */
 87.   strcat(polecenie,n_pliku);     /* display "nazwa_pliku" &       */
 88.   strcat(polecenie," &");
 89.   printf("%s\n",polecenie);      /* wydruk kontrolny polecenia */
 90.   system(polecenie);             /* wykonanie polecenia        */
 91. }
 92.  
 93.                              /*Zapisz*/
 94.  
 95.  
 96. /************************************************************************************                                                                 \
 97.  * Funkcja wczytuje obraz PGM z tablicy do pliku                                                                                                      \
 98.  \ param[out] plik_wy uchwyt do pliku z obrazem w formacie PGM                                                                                        \
 99.  \ param[in] obraz_pgm tablica, do ktorej zostanie zapisany obraz                                                                                     \
 100.  \ param[in] wymx szerokosc obrazka                                                                                                                   \
 101.  \ param[in] wymy wysokosc obrazka                                                                                                                    \
 102.  \ param[in] szarosci liczba odcieni szarosci                                                                                                         \
 103.  \ return liczba wczytanych pikseli                                                                                                         **********\
 104. **************************************************************************/
 105.  
 106. int zapisz(FILE *plik_wy,int obraz_pgm[][MAX],int *wymx,int *wymy, int *szarosci) {
 107.   int i,j;
 108.  
 109.   /*Sprawdzenie czy podano ooowy uchwyt pliku */
 110.    if (plik_wy==NULL) {
 111.     fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu do pliku\n");
 112.     return(0);}
 113.  
 114.    fprintf(plik_wy,"P2\n %d %d\n %d\n", *wymx,*wymy,*szarosci); /*pobranie wartosci do nowego pliku*/
 115.  
 116.   /* Pobranie obrazu z tablicy i zapisanie obraz_pgm*/
 117.   for (i=0;i<*wymy;i++) {
 118.     for (j=0;j<*wymx;j++) {
 119.       fprintf(plik_wy,"%d ",(obraz_pgm[i][j]));
 120.        }
 121.     fprintf(plik_wy,"\n");
 122.   }
 123.    return (*wymx)*(*wymy);   /* Zapisywanie zakonczone sukcesem    */
 124.  
 125. }                       /* Zwroc liczbe zapisywanych pikseli */
 126.  
 127.  
 128.  
 129.  
 130.                             /*Negatyw*/
 131.  
 132. int negatyw(int obraz_pgm[][MAX],int *wymx, int *wymy, int *szarosci){
 133.   int i,j;
 134.   printf("%d %d %d",*wymx ,*wymy, *szarosci);
 135.   for(i=0; i<*wymx; i++);{
 136.     for(j=0; j<*wymy;j++){
 137.  
 138.       obraz_pgm[i][j]=(*szarosci)-obraz_pgm[i][j];
 139.       printf("%d " ,obraz_pgm[i][j]);
 140.     }
 141.   }
 142.  
 143. }
 144.  
 145.  
 146.  
 147. int main() {
 148.   int obraz[MAX][MAX] ;
 149.   int wymx,wymy,odcieni;
 150.   int i,j=0,g=0;     /*Zmienna pomocnicza uzyta w petli*/
 151.   int w;     /*Zmienna przy wyborze funkcji w menu*/
 152.   int odczytano = 0;
 153.   FILE *plik;
 154.   char nazwa[100];
 155.  
 156.  
 157.   for(i=1;i>0;i++){
 158.     puts("Menu:");
 159.     puts("1.Wczytaj obraz");
 160.     puts("2.Wyswietl obraz");
 161.     puts("3.Zapisz obraz");
 162.     puts("4.Negatyw");
 163.     puts("5.Zakoncz dzialanie programu");
 164.     printf("Twoj wybor:");
 165.     scanf("%d",&w);
 166.  switch(w){
 167.  
 168.     case 1:
 169.  
 170.     /* Wczytanie zawartosci wskazanego pliku do pamieci */
 171.   printf("Podaj nazwe pliku:\n");
 172.   scanf("%s",nazwa);
 173.   plik=fopen(nazwa,"r");
 174.  
 175.   if (plik != NULL) {       /* co spowoduje zakomentowanie tego warunku */
 176.     odczytano= czytaj(plik,obraz,&wymx,&wymy,&odcieni);
 177.     fclose(plik);
 178.   }
 179.  
 180.  
 181.   break;
 182.     case 2:
 183.   /* Wyswietlenie poprawnie wczytanego obraza zewnetrznym programem */
 184.   if (odczytano != 0)
 185.     wyswietl(nazwa);
 186.  
 187.   break;
 188.     case 3:
 189.  
 190.       /* Stworzenie nowego  pliku */
 191.       printf("Podaj nazwe nowego pliku:\n");
 192.       scanf("%s",nazwa);
 193.       plik=fopen(nazwa,"w");
 194.  
 195.        if (plik != NULL) {       /* co spowoduje zakomentowanie tego warunku */
 196.         odczytano= zapisz(plik,obraz,&wymx,&wymy,&odcieni);
 197.        }
 198.       fclose(plik);
 199.  
 200.  
 201.  
 202.       break;
 203.  
 204.     case 4:
 205.       negatyw(obraz,&wymx,&wymy,&odcieni);
 206.   printf("Uzyto funkcji negatyw\n");
 207.  
 208.  
 209.       break;
 210.     case 5:
 211.       return 0;
 212.     }
 213.   }
 214. }
RAW Paste Data