196040

NVD 1 kolokvium niza

Nov 25th, 2021
451
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Креирајте фукнција која прима низа, ги собира парните и непарните броеви посебно и како резултат
 2. //ја враќа апсолутната вредност од разликата од двете суми. Низата се состои само од цели броеви.
 3. //пример:
 4. //func( [2, 8, 7, 5] ) // returns 2
 5. // 2 + 8 = 10
 6. // 7 + 5 = 12
 7. // 12 is larger than 10
 8. // So we return 12 - 10 = 2
 9.  
 10. function func(niza) {
 11.     var parni = 0;
 12.     var neparni = 0;
 13.     for(var i=0; i<niza.length; i++) {
 14.         if(niza[i] % 2 == 0) {
 15.             parni = parni + niza[i];
 16.         }
 17.         else neparni = neparni + niza[i];
 18.     }
 19.     if(parni > neparni) return parni - neparni;
 20.     else return neparni - parni;
 21. }
RAW Paste Data