SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // GuessANumber.cpp : Defines the entry point for the console application.
 2. //
 3.  
 4. #include "stdafx.h"
 5. #include <iostream>
 6. #include <random>
 7. #include <sstream>
 8. #include <string>
 9.  
 10. using namespace std;
 11.  
 12.  
 13. //Skapar ett randomnummer mellan X och Y.
 14. //I de bästa av världar hade inte objekten instansierats i denna funktionen utan gjort det på ett annat ställe. Men detta påverkade inte prestandan något.
 15. int RandomNumberGenerator(int minGuess, int maxGuess)
 16. {
 17.     random_device _randomDevice;
 18.     mt19937 rng(_randomDevice());
 19.     uniform_int_distribution<int> distr(minGuess, maxGuess);
 20.  
 21.     return distr(rng);
 22. }
 23.  
 24. //Läser användarens inmatning
 25. string ReadUserInput()
 26. {
 27.     string _input;
 28.     getline(cin, _input);
 29.  
 30.     return _input;
 31. }
 32.  
 33. //Struktor för att komma åt de värden som genereras i CheckUserInput.
 34. struct ValidUserInput
 35. {
 36.     int _valueOfInput;
 37.     bool _validInput;
 38. };
 39.  
 40. //Validerar användarinmatningen. Tar hänsyn till ifall <ENTER> trycks ned genom att sätta värdet till 0 om strängen är tom.
 41. ValidUserInput CheckUserInput(string Input)
 42. {
 43.     ValidUserInput _validUserInput;
 44.    
 45.     _validUserInput._validInput = false;
 46.     int _inputValueToInt;
 47.    
 48.     stringstream _IntFromStream(Input);
 49.  
 50.     if(Input == "")
 51.     {
 52.         _validUserInput._valueOfInput = 0;
 53.         _validUserInput._validInput = true;
 54.     }
 55.     else if(_IntFromStream >> _inputValueToInt)
 56.     {
 57.         if(_inputValueToInt >= 1 && _inputValueToInt <= 3)
 58.         {
 59.             _validUserInput._valueOfInput = _inputValueToInt;
 60.             _validUserInput._validInput = true;
 61.         }
 62.     }
 63.     else
 64.     {
 65.         _validUserInput._validInput = false;
 66.     }
 67.  
 68.     return _validUserInput;
 69.  
 70. };
 71.  
 72. //Rekursiv funktion som hanterar felaktig inmatning.
 73. //Returnerar värdet från den sträng som matas in i CheckUserInput in.
 74. int GetUserInput()
 75. {
 76.     ValidUserInput _userInput = CheckUserInput(ReadUserInput());
 77.     int Result;
 78.  
 79.     if (_userInput._validInput == true)
 80.     {
 81.         Result = _userInput._valueOfInput;
 82.     }
 83.     else
 84.     {
 85.         cout << "Inget giltigt värde." << endl;
 86.         Result = GetUserInput();
 87.     }
 88.  
 89.     return Result;
 90. }
 91.  
 92. /*
 93. void OutputToUser()
 94. {
 95.  
 96.     //Göra ytterligare en funktion som har hand om all form av output.
 97.  
 98. }
 99. */
 100.  
 101. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 102. {
 103.  
 104.     cout << "Tänk på ett tal mellan 1 och 100. Tryck ENTER när du är klar." << endl;
 105.     cin.get();
 106.  
 107.     int _answer;
 108.     int _guessCounter = 1;
 109.     int _minGuess = 1;
 110.     int _maxGuess = 100;
 111.     int _numbersToGuess = RandomNumberGenerator(_minGuess, _maxGuess);
 112.  
 113.     bool _correctGuess = false;
 114.  
 115.    
 116.     while ( _correctGuess == false && _guessCounter <= 7 && _minGuess != _maxGuess)
 117.     {
 118.    
 119.         cout << "Jag gissar på " << _numbersToGuess << endl;
 120.         cout << "Tryck 1 om det var rätt tal." << endl << "Tryck 2 om ditt tal är högre" << endl << "Tryck 3 om ditt tal är lägre" << endl << "Avsluta med ENTER." << endl;
 121.        
 122.         _answer = GetUserInput();
 123.         cout << endl << _answer << endl;
 124.        
 125.        
 126.         switch (_answer)
 127.         {
 128.  
 129.             case 1:
 130.                 cout << "Hurra! Jag gissade rätt på " << _guessCounter << " försök." << endl;
 131.                 cin.get();
 132.                 _correctGuess = true;
 133.                 break;
 134.             //Adderar eller subtraherar 1 från varje gissning så att den inte råkar slumpa fram föregående värde.
 135.             //Kan ske ifall första gissningen är väldigt hög/låg.
 136.             case 2:
 137.                 if (_minGuess + 1 <= _maxGuess)
 138.                 {
 139.                     _minGuess = _numbersToGuess ++;
 140.                 }
 141.                 _numbersToGuess = RandomNumberGenerator(_minGuess, _maxGuess);
 142.                 break;
 143.  
 144.             case 3:
 145.                 if (_maxGuess - 1 >= _minGuess)
 146.                 {
 147.                     _maxGuess = _numbersToGuess --;
 148.                 }
 149.                 _numbersToGuess = RandomNumberGenerator(_minGuess, _maxGuess);
 150.                 break;
 151.  
 152.             case 0:
 153.                 cout << "Avslutar programmet.";
 154.                 _correctGuess = true;
 155.            
 156.             default:
 157.                 cout << "Här borde du inte hamna om kontrollet gjorts ordentligt" << endl;
 158.                 break;
 159.  
 160.         }
 161.         _numbersToGuess++;
 162.     }
 163.  
 164.     //Om nummergeneratorn av någon anledning skulle genenera samma värde, har användaren antingen gjort fel, eller så är det en bugg.
 165.     if (_minGuess == _maxGuess)
 166.     {
 167.         cout << "Om du följde reglerna borde du inte hamnat här." << endl << "Gör om, gör rätt." << endl;
 168.         cin.get();
 169.     }
 170.  
 171.     return 0;
 172. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top