daily pastebin goal
80%
SHARE
TWEET

程式開發設定(人類邏輯思考-學習AI)

sgod3477 Feb 21st, 2019 66 in 301 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. AI程式設定C:\system32:
 3. 合適性:綜合\開發\創造;
 4. 共鳴同步:公司:無限WINDOWS國際商業科技研發企業\組織:無限跨國國際專利商業公會\(聯合國商業聯盟)\無限國際傭兵團;
 5. 對點:創辦人\創造者;鄭凱峻\國家辨識ID; T122784093\智能卡\國際專利智慧財產權\SQL\HTTP\PHP\網頁\網址\信箱;{
 6.  
 7. 程式設定C:\SYSTEM;
 8. 合適性:AI(指令\開發\創造\程式:)
 9. 共鳴同步:電腦軟體程式專利發明設定綜合開發;
 10. 對點:國際企業專利電腦軟體開發設定;{
 11.  
 12. 程式設定C:\system:
 13. 合適性:綜合\開發\創造;
 14. 共鳴同步:人造-類人腦-人類邏輯思考(學習-AI);
 15. 對點:DOS電腦作業系統程式;{
 16.  
 17. 程式設定C:\system:
 18. 合適性:綜合\開發\創造;
 19. 共鳴同步;電腦程式(AI);
 20. 對應:(人類邏輯思考-學習-AI);{
 21.  
 22. 程式設定C:\system:
 23. 合適性:綜合\開發\創造;
 24. 共鳴同步:綜合國際學校\科系\知識;
 25. 對點:DOS\機械人\原理\編碼\翻譯\模版\圖版\游戲\設備\桌面\虛擬\模擬\3D動態圖像\辨識\彙話\互動\建議\商業\專利\發明\開發\企劃\專案\專利\商業\鑑定\分析\評估;{
 26.  
 27.  
 28. 程式設定C:\system:
 29. 合適性:綜合\開發\創造;
 30. 共鳴同步:模版\圖版\風格\展現;
 31. 對點:創造者個人獨立系統\多重辯識;{
 32.  
 33. 程式設定C:\system:
 34. 合適性:綜合\開發\創造;
 35. 共鳴同步:windows電腦作業命令系統程序開發:
 36. 對點:個人專屬\隱私權\替代執行\業務代辦;{
 37. #
 38. 程式設定C:\system:
 39. 合適性:綜合\開發\創造;
 40. 共鳴同步:指令\命令\循環\作業\流程;
 41. 對點:組合\順序\排列;{
 42.  
 43. 程式設定C:\system:
 44. 合適性:綜合\開發\創造;
 45. 共鳴同步:SOP流程完整性;
 46. 對點:多重\重疊\同步\不同;{
 47. #
 48. 程式設定C:\system:
 49. 合適性:關係鏈\關聯性\串聯性\中和性\套用性\合適性\開創性\獨特性\優勢性\延續性\共通點\完整性\延展性\同步率\百分比\執行力\輔助性\主導性\SOP\客制化\平衡性\調整性\調節性\穩定性\成功率\多元化\多角度;
 50. 共鳴同步:觸發主動執行;
 51. 對應:學習\分解\融合\再造\主動\觸發\自主\自我\共鳴\比對\吻合\查找\索引\套用\對點\順序\流程\比較\差異\複製\貼上\分析\辨識\無限\循環;{
 52. #
 53. f8316affe0bc5b3970e0d2fed8ec5771;
 54. 32a355d583d381ff984118d25efd6053;
 55. 5b2d5042920ee0a59d9553c96f9f09b0;
 56. d2224c91c69eb86c4ad11c1cff118d87;
 57. b3b3b25ff792332675d462315e269c5b;
 58. e2134a1b0907d41232bb55ca6d1d3088;
 59. d874b72257f98f4a53cbeada694f27a5  630125003-client_js_prod_kix_core__zh_cn.js;
 60. f665033d99aec08070ef06eb9d56ed27  docs.google.com-20190220T194359.json;
 61. 56a07aa9b1059abba0a0f31e48dc2deb  Heap-20190220T194321.heapprofile;
 62. 17bed290e3739e3be1cfe2f31cb2cac0  Profile-20190220T194233.json;
 63. #
 64. <NotepadPlus>
 65.     <Project name="Project Name">
 66.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\CertMgr.Exe" />
 67.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\DigiCertHighAssuranceCA-3.cer" />
 68.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\google.ico" />
 69.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\IE.p7b" />
 70.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\LOLWeb.exe" />
 71.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\tr.cer" />
 72.         <File name="&#x65B0;&#x589E;&#x8CC7;&#x6599;&#x593E; (5)\Tr.exe" />
 73.     </Project>
 74. </NotepadPlus>
 75. #
 76. AIà§Ãƒâ€šÃ‚ ¨Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã‚ ¹ÃƒÆ’ ¥Ãƒâ€šÃ‚ ¼Ãƒ ¯Ã‚ ¿Ã‚ ½ÃƒÆ’ ¨Ãƒâ€šÃ‚ ¨Ãƒâ€šÃ‚ ­ÃƒÆ’ ¥Ãƒâ€šÃ‚ ®Ãƒâ€¦Ã‚ ¡CIP ADDRESSIP ADDRESSIP ADDRESS
 77. IP Address :AIà§Ãƒâ€šÃ‚ ¨Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã‚ ¹ÃƒÆ’ ¥Ãƒâ€šÃ‚ ¼Ãƒ ¯Ã‚ ¿Ã‚ ½ÃƒÆ’ ¨Ãƒâ€šÃ‚ ¨Ãƒâ€šÃ‚ ­ÃƒÆ’ ¥Ãƒâ€šÃ‚ ®Ãƒâ€¦Ã‚ ¡CIP ADDRESSIP ADDRESSIP Address;{p
 78. #
 79. http://www.php.net/%20%20%20%20#%20#%20程式設定c:\system32:%20%20%20%20#%20#%20合適性:綜合\開發\創造;%20%20%20%20#%20#%20共鳴同步:公司:無限windows國際商業科技研發企業\組織:無限跨國國際專利商業公會\(聯合國商業聯盟)\無限國際傭兵團;%20%20%20%20#%20#%20對點:創辦人\創造者;鄭凱峻\國家辨識id;%20t122784093\智能卡\國際專利智慧財產權\sql\http\php\網頁\網址\信箱;%20%20%20%20#%20#%20程式設定c:\system;%20%20%20%20#%20#%20合適性:ai(指令\開;{
 80. #
 81. https://docs.google.com/document/d/1nQXUi2A090gwUm0jtXUFHQjbT6YLH6IekE48c9Cjztg/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 82. #
 83. https://docs.google.com/document/d/1Pj_UIvlthDzUlzjkSfr9KjTl3xssqFnO0YB8-3Wmd9I/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 84. #
 85. https://docs.google.com/document/d/16roBHXx4yM2ICKRCFemjxcyqvIKZmkSOUOSlULPa2f0/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 86. #
 87. https://docs.google.com/document/d/1Pj_UIvlthDzUlzjkSfr9KjTl3xssqFnO0YB8-3Wmd9I/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 88. #
 89. https://docs.google.com/document/d/1WcidxV-Q_8pxCrcl7yuw6RLNAz0Gd9XR4fMTfowZdMM/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 90. #
 91. https://docs.google.com/document/d/1sRmmaDeEN1PEpw_97O7DfLh3o7tOROsiQPgC3QeGjcU/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 92. #
 93. https://docs.google.com/document/d/1D2-LCqMZbMLIasBDEkLN45QsIoxoite1fsEaSyYa920/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 94. #
 95. https://docs.google.com/document/d/1dRGzGUlAke4bHeUpU418dgA8GryaE1W90Hx57ae2vnc/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 96. #
 97. https://docs.google.com/document/d/1HNo0w4yClqSfSyx1ru-PpNM5XvpNcKekF67FwOs7sUQ/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 98. #
 99. https://docs.google.com/document/d/1Yug1NDYRlO8nf8A0PzDzdp1GLTEzpRxEmmD4o2e3Xpk/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 100. #
 101. https://docs.google.com/document/d/1wrL58vJELmxA3_u7l8dEHe7coxSvZ6iYuYQ10_cCExY/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 102. #
 103. https://docs.google.com/document/d/1wrL58vJELmxA3_u7l8dEHe7coxSvZ6iYuYQ10_cCExY/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522;{
 104. }
 105. };exe
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top