SHARE
TWEET

Untitled

anesde Nov 19th, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Да се напише програма што од непознат број на цели броеви што се внесуваат
  2. од тастатура ќе го определи бројот со максимална вредност. Притоа, броевите
  3. поголеми од 100 не се земаат предвид т.е. се игнорираат. Програмата завршува
  4. ако се внесе невалидна репрезентација на број
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top