SHARE
TWEET

teamviwer7

a guest Dec 23rd, 2011 498 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. pkgname=teamviewer
 2. pkgver=7.0.9300
 3. pkgrel=1
 4. pkgdesc="All-in-one solution for accessing PC's using the internet"
 5. arch=('i686' 'x86_64')
 6. url="http://www.teamviewer.com"
 7. license="nonfree"
 8. makedepends=('binutils')
 9.  
 10.  
 11. if [ $CARCH == 'i686' ]; then
 12.   source=("http://www.teamviewer.com/download/version_7x/teamviewer_linux.deb" "teamviewer.desktop")
 13.   md5sums=('01d9daf4e2d59d5c68d24729f79a597b' 'c1fb39cfbec9cc26f6b40727294e4fda')
 14.   depends=('libsm' 'libxext' 'freetype2' 'libxtst')
 15. elif [ $CARCH == 'x86_64' ]; then
 16.   source=("http://www.teamviewer.com/download/version_7x/teamviewer_linux_x64.deb" "teamviewer.desktop")
 17.   md5sums=('fad31b02c6474be2c3d9f98c875a01a3' 'c1fb39cfbec9cc26f6b40727294e4fda')
 18.   depends=('lib32-libsm' 'lib32-libxext' 'lib32-glibc' 'lib32-freetype2' 'lib32-gcc-libs' \
 19.   'lib32-alsa-lib' 'lib32-libx11' 'lib32-libxtst' 'lib32-libxdamage' 'lib32-libxfixes' \
 20.   'lib32-libxcb' 'lib32-libxi' 'lib32-libxau' 'lib32-libxdmcp')
 21. fi
 22.  
 23.  
 24. package() {
 25.         cd $srcdir
 26.         ar x ${pkgname}_linux*
 27.         tar xvf data.tar.gz
 28.         cp -R opt $pkgdir
 29.         cp -R usr $pkgdir
 30.         mkdir -p $pkgdir/usr/share/applications
 31.         install -Dm644 $startdir/teamviewer.desktop $pkgdir/usr/share/applications/teamviewer.desktop
 32. }
RAW Paste Data
Top