Guest User

Call of ScriptOffset-snippet

a guest
Nov 22nd, 2012
244
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2.   <head>
 3.     <title>ScriptOffset - инструмент для организации пошаговой работы скрипта</title>
 4.     <script type="text/javascript" src="http://yandex.st/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
 5.     <script type="text/javascript" src="scriptoffset.js"></script>
 6.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scriptoffset.css">
 7.   </head>
 8. [[!ScriptOffset]]
 9.   <body>
 10.     <div class="form">
 11.       <input id="url" name="url">
 12.       <input id="offset" name="offset" type="hidden">
 13.  
 14.       <div class="progress" style="display: none;">
 15.         <div class="bar" style="width: 0%;"></div>
 16.       </div>
 17.  
 18.       <a href="#" id="runScript"  class="btn" data-action="run">Старт</a>
 19.       <a href="#" id="refreshScript" class="btn" style="display: none;">Заново</a>
 20.     </div>
 21.   </body>
 22. </html>
RAW Paste Data