daily pastebin goal
42%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 30th, 2012 229 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa A                            ....../26
 2.                                                                
 3. 1. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej.
 4.  
 5. a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
 6. b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi
 7. c) tworzenie przez Polaków oddziałów wojskowych
 8. d) polityka Stanów Zjednoczonych dążących do dominacji na świecie    
 9.         ....../2
 10. 2. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które tworzyły Trójporozumienie.
 11.  
 12. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy      
 13.         ....../2
 14.  
 15. 3. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.
 16.  
 17. „28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie świa-towej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano za-kaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i mu-siały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji ¬– Alzację i Lotaryngię, Polsce – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie”.
 18.  
 19. a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które dotyczyły zmian terytorialnych Niemiec.
 20. .....................................................................................................................................................
 21. .....................................................................................................................................................
 22.        
 23. b) Napisz, kiedy i gdzie został podpisany traktat pokojowy z Niemcami po I wojnie świato-wej.
 24. ..........................................................................
 25.        
 26. c) Podaj nazwy państw, które miały otrzymać od Niemiec odszkodowania wojenne.
 27. .....................................................................................................................................................
 28.         ....../6
 29.  
 30. 4. Przy podanych niżej informacjach napisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą.
 31.  
 32. a) Twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wybitny przedstawiciel polskiej
 33. dyplomacji, uczestnik konferencji wersalskiej – ..............................................................
 34. b) Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem
 35. – ..............................................................
 36. c) Wybitny przedstawiciel polskiej literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi w 1924 roku – ..............................................................
 37.         .........../3
 38.  
 39.  
 40. 5. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granic Polski na wschodzie po I wojnie światowej.
 41.  
 42.        
 43.  
 44.  
 45. ....../2
 46.  
 47. 6. Przy podanych niżej datach napisz odpowiadające im wydarzenia i umieść je na
 48. taśmie chronologicznej.
 49.  
 50. 11 XI 1918 roku – .........................................................................................................
 51. 15 VIII 1920 roku – ......................................................................................................
 52.         ....../4
 53.  
 54. 7. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najliczniej reprezentowane.
 55.  
 56.  
 57. a) ....................................................................
 58.  
 59. b) ....................................................................
 60.  
 61. c) ....................................................................
 62.  
 63.  
 64.         ....../3
 65. 8. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj zamieszczone niżej polecenia.
 66.  
 67. a) Wpisz w odpowiednich miejscach
 68. na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
 69.  
 70. b) Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty.
 71. ..............................................................
 72.  
 73. c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków we Lwowie.
 74. .............................................................
 75.  
 76. d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk.
 77. .............................................................
 78.      
 79.   .........../4
 80. Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa B                            ....../26
 81.  
 82.  
 83. 1. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej.
 84.  
 85. a) powstanie Trójporozumienia
 86. b) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
 87. c) rozbudowa niemieckiej floty wojennej
 88. d) utworzenie polskich oddziałów wojskowych przez Józefa Piłsudskiego
 89.         ..../2
 90.  
 91. 2. Z podanych niżej nazw państw wybierz i podkreśl te, które tworzyły Trójporozumie-nie.
 92.  
 93. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy
 94.         ....../2
 95.  
 96. 3. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.
 97.  
 98. „28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie świa-towej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano za-kaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i mu-siały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji ¬– Alzację i Lotaryngię, Polsce – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie”.
 99.  
 100. a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które miały zabezpieczyć Europę przed odrodzeniem się potęgi militarnej Niemiec.
 101.  
 102. .........................................................................................................................................
 103. .........................................................................................................................................
 104.        
 105. b) Napisz, jakie decyzje podjęto w sprawie koloni niemieckich.
 106. ...........................................................................................................................................
 107.        
 108. c) Napisz, z kim Niemcy podpisały traktat pokojowy w Wersalu.
 109. ..................................................................
 110. ...../6
 111.  
 112. 4. Przy podanych niżej informacjach dopisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą.
 113.  
 114. a) Twórca Legionów Polskich, wybitny polityk, Naczelnik Państwa
 115. – ..............................................................
 116. b) Światowej sławy polski pianista i polityk, jego przyjazd do Wielkopolski poprzedził wy-buch powstania – ..............................................................
 117. c) Wybitny polski sportowiec – lekkoatleta, zdobywca złotego medalu w biegu na 10 km na olimpiadzie w Los Angeles – ..............................................................
 118.         ......./3
 119.  
 120. 5. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej.
 121.  
 122.  
 123.  
 124.  
 125.  ...../2
 126.  
 127. 6. Przy podanych datach napisz związane z nimi wydarzenia i umieść je na taśmie chro-nologicznej.
 128.  
 129. 27 XI 1918 roku – ............................................................................................................
 130. 15 VIII 1920 roku – ........................................................................................................
 131.         ...../4
 132.  
 133. 7. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najmniej licznie reprezentowane.
 134.  
 135. a) ....................................................................
 136.  
 137. b) ....................................................................
 138.  
 139. c) ....................................................................
 140.  
 141.  
 142.         ...../3
 143. 8. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj podane niżej polecenia.
 144.  
 145. a) Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rze-czypospolita.
 146.  
 147. b) Wymień nazwy 3 miejscowości, w których stoczono bitwy podczas wojny polsko-bolszewickiej.
 148. ............................................................
 149. ............................................................
 150. c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze
 151. Polaków w Poznaniu.
 152. .............................................................  
 153. d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk.
 154. .............................................................
 155.  
 156.         .........../4
RAW Paste Data
Top