Advertisement
TDimovska

[СНЗ] Табела на слични корисници

Jan 23rd, 2022
688
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Табела на слични корисници
 2.  
 3. movie_reviews = {
 4.     'Lisa Rose': {'Catch Me If You Can': 3.0, 'Snakes on a Plane': 3.5, 'Superman Returns': 3.5,
 5.                   'You, Me and Dupree': 2.5, 'The Night Listener': 3.0, 'Snitch': 3.0},
 6.     'Gene Seymour': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 3.5, 'Just My Luck': 1.5, 'The Night Listener': 3.0,
 7.                      'You, Me and Dupree': 3.5},
 8.     'Michael Phillips': {'Catch Me If You Can': 2.5, 'Lady in the Water': 2.5, 'Superman Returns': 3.5,
 9.                          'The Night Listener': 4.0, 'Snitch': 2.0},
 10.     'Claudia Puig': {'Snakes on a Plane': 3.5, 'Just My Luck': 3.0, 'The Night Listener': 4.5, 'Superman Returns': 4.0,
 11.                      'You, Me and Dupree': 2.5},
 12.     'Mick LaSalle': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0, 'Just My Luck': 2.0, 'Superman Returns': 3.0,
 13.                      'You, Me and Dupree': 2.0},
 14.     'Jack Matthews': {'Catch Me If You Can': 4.5, 'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0,
 15.                       'The Night Listener': 3.0, 'Superman Returns': 5.0, 'You, Me and Dupree': 3.5, 'Snitch': 4.5},
 16.     'Toby': {'Snakes on a Plane': 4.5, 'Snitch': 5.0},
 17.     'Michelle Nichols': {'Just My Luck': 1.0, 'The Night Listener': 4.5, 'You, Me and Dupree': 3.5,
 18.                          'Catch Me If You Can': 2.5, 'Snakes on a Plane': 3.0},
 19.     'Gary Coleman': {'Lady in the Water': 1.0, 'Catch Me If You Can': 1.5, 'Superman Returns': 1.5,
 20.                      'You, Me and Dupree': 2.0},
 21.     'Larry': {'Lady in the Water': 3.0, 'Just My Luck': 3.5, 'Snitch': 1.5, 'The Night Listener': 3.5}
 22. }
 23.  
 24. from math import sqrt
 25.  
 26.  
 27. def sim_distance(prefs, person1, person2):
 28.     """
 29.    Враќа мерка за сличност базирана на растојание помеѓу person1 и person2
 30.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 31.    :param person1: име на корисник1
 32.    :param person2: име на корисник2
 33.    :return: сличност помеѓу корисник1 и корисник2
 34.    """
 35.     # Се прави листа на заеднички предмети
 36.     si = {}
 37.     for item in prefs[person1]:
 38.         if item in prefs[person2]:
 39.             si[item] = 1
 40.     # Ако немаат заеднички рејтинзи, врати 0
 41.     if len(si) == 0:
 42.         return 0
 43.     # Собери ги квадратите на сите разлики
 44.     sum_of_squares = sum([pow(prefs[person1][item] - prefs[person2][item], 2)
 45.                           for item in prefs[person1] if item in prefs[person2]])
 46.     return 1 / (1 + sqrt(sum_of_squares))
 47.  
 48.  
 49. def sim_pearson(prefs, p1, p2):
 50.     """
 51.    Го враќа коефициентот на Пирсонова корелација помеѓу p1 и p2 (личност1 и личност 2).
 52.    Вредностите се помеѓу -1 и 1
 53.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 54.    :param p1: име на корисник1
 55.    :param p2: име на корисник2
 56.    :return: сличност помеѓу корисник1 и корисник2
 57.    """
 58.     # Се креира речник во кој ќе се чуваат предметите кои се оценети од двајцата
 59.     # Во речникот ни се важни само клучевите за да ги чуваме имињата на филмовите
 60.     # кои се заеднички, а вредностите не ни се важни
 61.     si = {}
 62.     for item in prefs[p1]:
 63.         if item in prefs[p2]:
 64.             si[item] = 1
 65.  
 66.     # Се пресметува бројот на предмети оценети од двајцата
 67.     n = len(si)
 68.  
 69.     # Ако немаат заеднички предмети, врати корелација 0
 70.     if n == 0:
 71.         return 0
 72.  
 73.     # Собери ги сите оцени за секоја личност посебно
 74.     sum1 = sum([prefs[p1][it] for it in si])
 75.     sum2 = sum([prefs[p2][it] for it in si])
 76.     # Собери ги квадратите од сите оцени за секоја личност посебно
 77.     sum1Sq = sum([pow(prefs[p1][it], 2) for it in si])
 78.     sum2Sq = sum([pow(prefs[p2][it], 2) for it in si])
 79.     # Собери ги производите од оцените на двете личности
 80.     pSum = sum([prefs[p1][it] * prefs[p2][it] for it in si])
 81.  
 82.     # Пресметај го коефициентот на корелација
 83.     num = pSum - (sum1 * sum2 / n)
 84.     den = sqrt((sum1Sq - pow(sum1, 2) / n) * (sum2Sq - pow(sum2, 2) / n))
 85.     if den == 0:
 86.         return 0
 87.     r = num / den
 88.     return r
 89.  
 90.  
 91. def top_matches(prefs, person, n=5, similarity=sim_pearson):
 92.     """
 93.    Ги враќа најсличните n корисници за даден корисник.
 94.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 95.    :param person: име на корисник
 96.    :param n: број на слични корисници
 97.    :param similarity: метрика за сличност
 98.    :return: листа со најслични n корисници
 99.    """
 100.     scores = [(similarity(prefs, person, other), other)
 101.               for other in prefs if other != person]
 102.     # Се сортира листата во растечки редослед
 103.     scores.sort()
 104.     # Се превртува за најсличните (со најголема вредност) да бидат први
 105.     scores.reverse()
 106.     return scores[0:n]
 107.  
 108.  
 109. def get_recommendations(prefs, person, similarity=sim_pearson):
 110.     """
 111.    Ги враќа препораките за даден корисник со користење на тежински просек
 112.    со оцените од другите корисници
 113.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 114.    :param person: име на корисник
 115.    :param similarity: метрика за сличност
 116.    :return: препораки за даден корисник
 117.    """
 118.     totals = {}
 119.     simSums = {}
 120.     for other in prefs:
 121.         # За да не се споредува со самиот себе
 122.         if other == person:
 123.             continue
 124.         sim = similarity(prefs, person, other)
 125.         # не се земаат предвид резултати <= 0
 126.         if sim <= 0:
 127.             continue
 128.         for item in prefs[other]:
 129.             # за тековниот корисник ги земаме само филмовите што ги нема гледано
 130.             if item not in prefs[person] or prefs[person][item] == 0:
 131.                 # Similarity * Score
 132.                 totals.setdefault(item, 0)
 133.                 totals[item] += prefs[other][item] * sim
 134.  
 135.                 # Сума на сличности
 136.                 simSums.setdefault(item, 0)
 137.                 simSums[item] += sim
 138.  
 139.     # Креирање на нормализирана листа со рејтинзи
 140.     rankings = [(total / simSums[item], item) for item, total in totals.items()]
 141.  
 142.     # Сортирање на листата во растечки редослед. Превртување на листата за најголемите вредности да бидат први
 143.     rankings.sort(reverse=True)
 144.  
 145.     return rankings
 146.  
 147.  
 148. def get_recommendations_item_based(inverted_prefs, person):
 149.     """
 150.    Ги враќа препораките за даден корисник со користење на тежински просек
 151.    со оцените од предметите
 152.    :param inverted_prefs: инвертиран речник со оцени од корисници, item-based
 153.    :param person: име на корисник
 154.    :return: препораки за даден корисник
 155.    """
 156.     similarity_per_item = {}
 157.     person_items = [item for item, values in inverted_prefs.items() if person in values.keys()]
 158.     for item in person_items:
 159.         similar_items = top_matches(inverted_prefs, item, n=None)
 160.         my_rating = inverted_prefs[item][person]
 161.         for similarity, item in similar_items:
 162.             if person in inverted_prefs[item] or similarity <= 0:
 163.                 continue
 164.             similarity_per_item.setdefault(item, [])
 165.             similarity_per_item[item].append(similarity * my_rating)
 166.  
 167.     # Креирање на нормализирана листа со рејтинзи
 168.     similarity_per_item_avg = [(sum(similarity_per_item[item]) / len(similarity_per_item[item]), item) for item in
 169.                                similarity_per_item]
 170.     similarity_per_item_avg.sort(reverse=True)
 171.  
 172.     return similarity_per_item_avg
 173.  
 174.  
 175. def transform_prefs(prefs):
 176.     """
 177.    Ги трансформира рејтинзите така што клучеви ќе бидат филмовите,
 178.    а вредност ќе биде листа со рејтинзи од секој корисник
 179.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 180.    :return: инвертиран речник со оцени од корисници
 181.    """
 182.     result = {}
 183.     for person in prefs:
 184.         for item in prefs[person]:
 185.             result.setdefault(item, {})
 186.             # Замени ги местата на корисникот и предметот
 187.             result[item][person] = prefs[person][item]
 188.     return result
 189.  
 190. def tabela_na_slichni_korisnici(reviews):
 191.     slicnosti = {}
 192.     for person in reviews:
 193.         slicnosti[person] = {}
 194.         for other_person in reviews:
 195.             s=0
 196.             if(person!=other_person):
 197.                 for rev in reviews[person]:
 198.                     if  rev in reviews[other_person]:
 199.                         s+=1
 200.                 slicnosti[person][other_person]= round(sim_distance(reviews, person,other_person),3),round(sim_pearson(reviews, person,other_person),3),s
 201.  
 202.     return slicnosti
 203.  
 204.  
 205. if __name__ == "__main__":
 206.     korisnik1 = input()
 207.     korisnik2 = input()
 208.  
 209.     tabela = tabela_na_slichni_korisnici(movie_reviews)
 210.     print(tabela[korisnik1][korisnik2])
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement