daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Contador

kramos966 Jan 11th, 2019 (edited) 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ; +-------------------------------------------------------------------+
 2. ; | PROGRAMA QUE COMPTA NÚMEROS AMB INTERRUPTS DE LA ULA              |
 3. ; +-------------------------------------------------------------------+
 4. ORG 32000
 5.  
 6. ; Instal·lem la rutina ISR
 7. LD HL, timer_ISR        ; HL = direcció de la rutina
 8. DI                      ; Deshabilitem interrupts per la càrrega
 9. LD ($FEFF), HL          ; Guardem en FEFFh la direcció de la rutina
 10. LD A, $FE
 11. LD I, A                 ; Guardem en I la direcció de la rutina
 12. IM 2                    ; Canviem al segon mode d'interrupció
 13. EI                      ; Habilitem interrupcions
 14.  
 15. bucle:
 16. ; +-------------------------------------------------------------------+
 17. ; | COUNTDOWN                                                         |
 18. ; |   Detectem quan volem que comenci el comptador.                   |
 19. ; +-------------------------------------------------------------------+
 20.         LD A, (timer)   ; carreguem el comptador
 21.         AND A           ; Comprovem si el comptador és nul
 22.         JR NZ, bucle    ; Si el timer no és nul, saltem
 23.         ; A partir d'aquí, el timer = 0
 24.         LD A, 50        ; Reset del comptador
 25.         LD (timer), A
 26.         CALL $0DAF      ; Netegem la pantalla
 27.         LD A, (segons)  ; Nombre de segons
 28.         CALL dib_num
 29.         INC A           ; incrementem un segon
 30.         LD (segons), A
 31.         JR bucle        ; Tornem al bucle
 32.         RET
 33.  
 34. timer DB 50
 35. segons DB 0
 36. timer_ISR:
 37. ; +-------------------------------------------------------------------+
 38. ; | COMPTADOR ISR                                                     |
 39. ; |   Decreix timer una unitat per interrupt.                         |
 40. ; +-------------------------------------------------------------------+
 41.         PUSH AF
 42.         LD A, (timer)
 43.         DEC A
 44.         LD (timer), A
 45.         POP AF
 46.         EI
 47.         RETI
 48. dib_num:
 49. ; +-------------------------------------------------------------------+
 50. ; | DIBUIXA NÚMERO                                                    |
 51. ; |   Rutina per dibuixar un número en la pantalla aprofitant la      |
 52. ; | rutina pròpia de la ROM.                                          |
 53. ; |     ENTRADA:                                                      |
 54. ; |     A - byte a transformar                                        |
 55. ; +-------------------------------------------------------------------+
 56.         PUSH DE
 57.         LD D, A         ; Guardem el valor de A
 58.         LD A, "$"
 59.         RST 16          ; Imprimim $
 60.  
 61.         LD A, D
 62.         CALL byte2ASCII_hex
 63.         LD HL, byte_conv
 64.         LD A, (HL)
 65.         RST 16
 66.  
 67.         INC HL          ; Saltem a la següent posició de memòria
 68.         LD A, (HL)
 69.         RST 16
 70.  
 71.         LD A, D         ; Retornem el valor de A
 72.         POP DE
 73.         RET
 74.  
 75. byte_conv DB 0, 0
 76. byte2ASCII_hex:
 77. ; +-------------------------------------------------------------------+
 78. ; | Converteix un número binari en la seva representació hexadecimal  |
 79. ; |  ENTRADA:                                                         |
 80. ; |     A - byte a transformar                                        |
 81. ; |  SORTIDA:                                                         |
 82. ; |      (byte_conv):  direcció de memòria del byte.                  |
 83. ; +-------------------------------------------------------------------+
 84.         PUSH HL
 85.         PUSH DE
 86.         LD H, A         ; Guardem el valor de A
 87.         ; Valor baix
 88.         AND %00001111   ; Semibit inferior
 89.         ; Transformem a l'ASCII de Spectrum
 90.         CALL test9
 91.         LD D, A
 92.  
 93.         ; Valor alt
 94.         LD A, H
 95.         RRA
 96.         RRA
 97.         RRA
 98.         RRA             ; Semibit superior
 99.         AND %00001111   ; Eliminem el semibit "baix"
 100.         ; Transformem a l'ASCII de Spectrum
 101.         CALL test9
 102.         LD E, A
 103.  
 104.         LD (byte_conv), DE ; Guardem el resultat en memo
 105.  
 106.         POP DE
 107.         POP HL
 108.         RET
 109.  
 110. test9:
 111.         ADD A, $F6
 112.         JR NC, nocor    ; Si no hi ha carry, no fem res
 113.         ADD A, 7
 114.         nocor
 115.         SUB $F6
 116.         ADD A, "0"
 117.         RET
 118.  
 119. END 32000
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top