Monn_9999

XML2

Jan 3rd, 2021
1,155
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. 1. Utworzyć XML (wyeksportować dane) na podstawie danych o produktach z tabeli Production.Products
 3. zawierające productname, z category name, z supplier companyname i dodatkowo dane o liczbie zamówień dla tego produktu oraz wartości tych zamówień.
 4. 2. Zaimportować dane produktów na podstawie XML (z informacjami jak w zad. 1 oczywiście zignorować liczbę i wartość zamówień).
 5. Gdy productname jest w bazie zrobić update rekordu używając nowych danych z XML, w przeciwnym wypadku dodać nowy produkt (można zastosować MERGE).
 6. Gdy nie ma companyname w Production.Suppliers zignorować dodanie (aktualizację) produktu.
 7. Gdy nie ma categoryname w Production.Categories dodać nową kategorię z dodaniem (aktualizacją) produktu.
 8. */
 9.  
 10. -- Zadanie #1
 11. USE TSQL2012
 12. GO
 13.  
 14. SELECT
 15.     pp.productname,
 16.     pc.categoryname,
 17.     ps.companyname,
 18.     COUNT(pp.productid) AS [Total products],
 19.     SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS [Total Value]
 20. FROM Production.Products pp, Production.Categories pc, Production.Suppliers ps, Sales.OrderDetails sod
 21. WHERE pc.categoryid = pp.categoryid AND pp.supplierid = ps.supplierid AND pp.productid = sod.productid
 22. GROUP BY pp.productname, pc.categoryname, ps.companyname
 23. ORDER BY SUM(sod.qty * sod.unitprice) DESC
 24. FOR XML AUTO
 25.  
 26. -- Zadanie #2
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×