Stamenco

АПС - Сортирање со меурчиња кај листа

Dec 4th, 2020
1,094
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Сортирање со меурчиња кај листа Problem 3 (4 / 4)
 2. Дадена е една двојно поврзана листa и со N јазли кои во себе содржат по еден природен број. Треба да се сортира листата со помош на сортирањето со меурчиња (bubble sort). Во првиот ред од влезот е даден бројот на јазли во листата, а потоа во вториот ред се дадени јазлите од кои е составена. На излез треба да се испечатат јазлите на сортираната листа.
 3. Име на класата: BubbleSortDLL
 4. Забелешка: При реализација на задачата МОРА да се користи дадената структура, а не да користат помошни структури како низи и сл. */
 5.  
 6. import java.io.BufferedReader;
 7. import java.io.IOException;
 8. import java.io.InputStreamReader;
 9.  
 10.  
 11. class DLLNode<E> {
 12.     protected E element;
 13.     protected DLLNode<E> pred, succ;
 14.  
 15.     public DLLNode(E elem, DLLNode<E> pred, DLLNode<E> succ) {
 16.         this.element = elem;
 17.         this.pred = pred;
 18.         this.succ = succ;
 19.     }
 20.  
 21.     @Override
 22.     public String toString() {
 23.         return element.toString();
 24.     }
 25. }
 26.  
 27. class DLL<E> {
 28.     private DLLNode<E> first, last;
 29.  
 30.     public DLL() {
 31.         // Construct an empty SLL
 32.         this.first = null;
 33.         this.last = null;
 34.     }
 35.  
 36.     public void deleteList() {
 37.         first = null;
 38.         last = null;
 39.     }
 40.  
 41.     public int length() {
 42.         int ret;
 43.         if (first != null) {
 44.             DLLNode<E> tmp = first;
 45.             ret = 1;
 46.             while (tmp.succ != null) {
 47.                 tmp = tmp.succ;
 48.                 ret++;
 49.             }
 50.             return ret;
 51.         } else
 52.             return 0;
 53.  
 54.     }
 55.  
 56.     public DLLNode<E> find(E o) {
 57.         if (first != null) {
 58.             DLLNode<E> tmp = first;
 59.             while (tmp.element != o&&tmp.succ != null)
 60.                 tmp = tmp.succ;
 61.             if (tmp.element == o) {
 62.                 return tmp;
 63.             } else {
 64.                 System.out.println("Elementot ne postoi vo listata");
 65.             }
 66.         } else {
 67.             System.out.println("Listata e prazna");
 68.         }
 69.         return first;
 70.     }
 71.  
 72.     public void insertFirst(E o) {
 73.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, null, first);
 74.         if (first == null)
 75.             last = ins;
 76.         else
 77.             first.pred = ins;
 78.         first = ins;
 79.     }
 80.  
 81.     public void insertLast(E o) {
 82.         if (first == null)
 83.             insertFirst(o);
 84.         else {
 85.             DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, last, null);
 86.             last.succ = ins;
 87.             last = ins;
 88.         }
 89.     }
 90.  
 91.     public void insertAfter(E o, DLLNode<E> after) {
 92.         if (after == last) {
 93.             insertLast(o);
 94.             return;
 95.         }
 96.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, after, after.succ);
 97.         after.succ.pred = ins;
 98.         after.succ = ins;
 99.     }
 100.  
 101.     public void insertBefore(E o, DLLNode<E> before) {
 102.         if (before == first) {
 103.             insertFirst(o);
 104.             return;
 105.         }
 106.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, before.pred, before);
 107.         before.pred.succ = ins;
 108.         before.pred = ins;
 109.     }
 110.  
 111.     public E deleteFirst() {
 112.         if (first != null) {
 113.             DLLNode<E> tmp = first;
 114.             first = first.succ;
 115.             if (first != null)
 116.                 first.pred = null;
 117.             if (first == null)
 118.                 last = null;
 119.             return tmp.element;
 120.         } else
 121.             return null;
 122.     }
 123.  
 124.     public E deleteLast() {
 125.         if (first != null) {
 126.             if (first.succ == null)
 127.                 return deleteFirst();
 128.             else {
 129.                 DLLNode<E> tmp = last;
 130.                 last = last.pred;
 131.                 last.succ = null;
 132.                 return tmp.element;
 133.             }
 134.         }
 135.         // else throw Exception
 136.         return null;
 137.     }
 138.  
 139.     public E delete(DLLNode<E> node) {
 140.         if (node == first) {
 141.             deleteFirst();
 142.             return node.element;
 143.         }
 144.         if (node == last) {
 145.             deleteLast();
 146.             return node.element;
 147.         }
 148.         node.pred.succ = node.succ;
 149.         node.succ.pred = node.pred;
 150.         return node.element;
 151.  
 152.     }
 153.  
 154.     @Override
 155.     public String toString() {
 156.         String ret = new String();
 157.         if (first != null) {
 158.             DLLNode<E> tmp = first;
 159.             ret += tmp +" " ;
 160.             while (tmp.succ != null) {
 161.                 tmp = tmp.succ;
 162.                 ret += tmp +" " ;
 163.             }
 164.         } else
 165.             ret = "Prazna lista!!!";
 166.         return ret;
 167.     }
 168.  
 169.     public String toStringR() {
 170.         String ret = new String();
 171.         if (last != null) {
 172.             DLLNode<E> tmp = last;
 173.             ret += tmp + "<->";
 174.             while (tmp.pred != null) {
 175.                 tmp = tmp.pred;
 176.                 ret += tmp + "<->";
 177.             }
 178.         } else
 179.             ret = "Prazna lista!!!";
 180.         return ret;
 181.     }
 182.  
 183.     public DLLNode<E> getFirst() {
 184.         return first;
 185.     }
 186.  
 187.     public DLLNode<E> getLast() {
 188.  
 189.         return last;
 190.     }
 191. }
 192.  
 193. public class BubbleSortLL {
 194.    
 195.     public static void bubbleSort(DLL<Integer> lista) {
 196.  
 197.         DLLNode<Integer> dvizi = lista.getFirst();
 198.         DLLNode<Integer> pok = lista.getLast();
 199.         int tmp;
 200.  
 201.         while(pok!=lista.getFirst())
 202.         {
 203.             while(dvizi!=pok)
 204.             {
 205.                 if(dvizi.element>dvizi.succ.element)
 206.                 {
 207.                     tmp=dvizi.element;
 208.                     dvizi.element=dvizi.succ.element;
 209.                     dvizi.succ.element=tmp;
 210.                 }
 211.                 dvizi=dvizi.succ;
 212.             }
 213.             pok=pok.pred;
 214.             dvizi=lista.getFirst();
 215.         }
 216.         System.out.println(lista);
 217.     }
 218.  
 219.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 220.         BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 221.         String s = stdin.readLine();
 222.         int N = Integer.parseInt(s);
 223.         s = stdin.readLine();
 224.         String[] pomniza = s.split(" ");
 225.         DLL<Integer> lista = new DLL<Integer>();
 226.         for (int i = 0 ; i < N ;i++) {
 227.             lista.insertLast(Integer.parseInt(pomniza[i]));
 228.         }
 229.        
 230.         bubbleSort(lista);
 231.     }
 232. }
RAW Paste Data