SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2020 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //
 3. // Program wyswietlajacy szescian w rzucie perspektywicznym. Dlugosc boku szescianu
 4. // moze byc interaktywnie zmieniana za pomoca klwiszy '+' i '-'.
 5. //
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7.  
 8. #include "glut.h"
 9. #include <math.h>
 10. #include <time.h>
 11. #include <stdint.h>
 12.  
 13.  
 14. #define odlMin 5
 15. #define odlMax 200
 16. #define Pi 3.14159265359
 17.  
 18. int podzialPionowy = 8;
 19. int podzialPoziomy = 8;
 20. int     szerokoscOkna = 800;
 21. int     wysokoscOkna = 600;
 22.  
 23. GLboolean tryb = GL_TRUE;
 24.  
 25. GLfloat odlObs = 50.0;
 26. GLfloat rotObsY = 40.0;
 27. GLfloat rotObsX = 40.0;
 28. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 29.  
 30. float length;
 31.  
 32. int source1 = 1;
 33. int source2 = 1;
 34. int obecnymaterial = 0;
 35. int normalne = 1;
 36. int smooth = 1;
 37. int fill = 1;
 38.  
 39. // Tablica parametrow materialu nr 1
 40. float material1[5][4] = {
 41.     {0.192250, 0.192250, 0.192250, 1.000000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 42.     {0.507540, 0.507540, 0.507540, 1.000000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 43.     {0.508273, 0.508273, 0.508273, 1.000000},  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 44.     {51.2, 0.0, 0.0, 0.0}, // [3] polysk
 45.     {0.5, 0.0, 0.2, 1.0} }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 46.  
 47.     // Tablica parametrow materialu nr 2
 48. float material2[5][4] = {
 49.   {0.250000, 0.148000, 0.064750, 1.000000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 50.   {0.400000, 0.236800, 0.103600, 1.000000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 51.   {0.774597, 0.458561, 0.200621, 1.000000},  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 52.   {76.8, 0.0, 0.0, 0.0},                     // [3] polysk
 53.   {0.0, 0.1, 0.3, 1.0} };                    // [4] kolor swiatla emitowanego
 54.  
 55.     // Tablica parametrow materialu nr 3
 56. float material3[5][4] = {
 57.     {0.231250, 0.231250, 0.231250, 1.000000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 58.     {0.277500, 0.277500, 0.277500, 1.000000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 59.     {0.773911, 0.773911, 0.773911, 1.000000 },  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 60.     {52.2, 0.0, 0.0, 0.0},                     // [3] polysk
 61.     {0.0, 0.0, 0.0, 1.0} };                    // [4] kolor swiatla emitowanego
 62.  
 63. // Tablica parametrow zrodla swiatla nr 1
 64. GLfloat swiatlo1[5][4] = {
 65.   {0.2, 0.2, 0, 1.0},      // [0] otoczenie
 66.   {0.2, 0.2, 0.0, 1.0},    // [1] rozproszenie
 67.   {0.2, 0.8, 0.0, 1.0},    // [2] lustrzane
 68.   {0, 10.0, 0, 1.0}, // [3] polozenie
 69.   {-1.0, -1.0, -1.0, 0.0}  // [4] kierunek swiecenia
 70. };
 71.  
 72. // Tablica parametrow zrodla swiatla nr 2
 73. GLfloat swiatlo2[5][4] = {
 74.   {0, 1, 1, 1.0},           // [0] otoczenie
 75.   {0, 1, 1, 1.0},           // [1] rozproszenie
 76.   {0, 28, 1, 1.0},          // [2] lustrzane
 77.   {0, 0, -10.0, 1.0}, // [3] polozenie
 78.   {-1.0, -1.0, -1.0, 0.0}   // [4] kierunek swiecenia
 79. };
 80.  
 81.  
 82. // Prototypy funkcji
 83. void RysujSzescian(double a);
 84. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 85. void WyswietlObraz(void);
 86. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 87. void PoliczNormal(float x1, float x2, float x3, float y1, float y2, float y3, float z1, float z2, float z3, float* normal);
 88.  
 89. void RysujTekstRastrowy(void* font, char* tekst)
 90. {
 91.     int i = 0;
 92.     while (tekst[i] != '\0')
 93.     {
 94.         glutBitmapCharacter(font, tekst[i]);
 95.         i++;
 96.     }
 97. }
 98.  
 99. #define numberofoptions 11
 100.  
 101. void RysujNakladke(void)
 102. {
 103.     char tab[numberofoptions][50] =
 104.     {"1 - Przyblizenie",
 105.      "2 - Oddalenie",
 106.      "5 - Zmiana materialu walca",
 107.      "6 - Sterowanie swiatlem nr. 1",
 108.      "7 - Sterowanie swiatlem nr. 2",
 109.      "8 - Widocznosc wektorow normalnych",
 110.      "9 - Zmiana cienia (GL_SMOOTH i GL_FLAT)",
 111.      "0 - Zmiana wypelnienia (GL_FILL, GL_LINE)",
 112.      "a,z - Zmniejszanie ilosci podzialow",
 113.      "s,x - Zwiekszanie ilosci podzialow",
 114.      "(l,r,d,u arrows),. - Sterowanie kamera",
 115.     };
 116.     int i;
 117.  
 118.     // Zmiana typu rzutu z perspektywicznego na ortogonalny
 119.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 120.     glPushMatrix();
 121.     glLoadIdentity();
 122.     glOrtho(0.0, szerokoscOkna, 0.0, wysokoscOkna, -100.0, 100.0);
 123.  
 124.     // Modelowanie sceny 2D (zawartosci nakladki)
 125.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 126.     glPushMatrix();
 127.     glLoadIdentity();
 128.  
 129.     // Zablokowanie oswietlenia (mialoby ono wplyw na kolor tekstu)
 130.     glDisable(GL_LIGHTING);
 131.  
 132.     // Okreslenie koloru tekstu
 133.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 134.  
 135.     // RYSOWANIE MENU PARAMETROW ZRODLA SWIATLA
 136.  
 137.     for (i = 0; i < numberofoptions; i++)
 138.     {
 139.         glRasterPos2i(10, 10 + i * 13);
 140.         RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, tab[numberofoptions - i - 1]);
 141.     }
 142.  
 143.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 144.     glPopMatrix();
 145.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 146.     glPopMatrix();
 147. }
 148.  
 149. void UstawSwiatlaIMaterialy()
 150. {
 151.     glEnable(GL_LIGHTING);
 152.     // Odblokowanie zrodla swiatla nr 1
 153.     if (source1 == 1) {
 154.         glEnable(GL_LIGHT0);
 155.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, swiatlo1[0]);
 156.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, swiatlo1[1]);
 157.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, swiatlo1[2]);
 158.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, swiatlo1[3]);
 159.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo1[4]);
 160.  
 161.     }
 162.     else {
 163.         //wylaczenie zrodla swiatla nr 1
 164.         glDisable(GL_LIGHT0);
 165.     }
 166.     // Odblokowanie zrodla swiatla nr 2
 167.     if (source2 == 1) {
 168.         glEnable(GL_LIGHT1);
 169.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, swiatlo2[0]);
 170.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, swiatlo2[1]);
 171.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, swiatlo2[2]);
 172.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, swiatlo2[3]);
 173.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo2[4]);
 174.  
 175.     }
 176.     else {
 177.         //wylaczenie zrodla swiatla nr 2
 178.         glDisable(GL_LIGHT1);
 179.     }
 180.  
 181.     switch (obecnymaterial)
 182.     {
 183.     case 0:
 184.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material1[0]);
 185.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material1[1]);
 186.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material1[2]);
 187.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material1[3]);
 188.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material1[4]);
 189.         break;
 190.     case 1:
 191.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material2[0]);
 192.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material2[1]);
 193.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material2[2]);
 194.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material2[3]);
 195.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material2[4]);
 196.         break;
 197.     case 2:
 198.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material3[0]);
 199.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material3[1]);
 200.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material3[2]);
 201.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material3[3]);
 202.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material3[4]);
 203.         break;
 204.     default:
 205.         break;
 206.     }
 207. }
 208.  
 209. void PoliczNormal(float x1, float x2, float x3, float y1, float y2, float y3, float z1, float z2, float z3, float* normal)
 210. {
 211.     float xa = x2 - x1;
 212.     float ya = y2 - y1;
 213.     float za = z2 - z1;
 214.  
 215.     float xb = x3 - x1;
 216.     float yb = y3 - y1;
 217.     float zb = z3 - z1;
 218.  
 219.     normal[0] = ya * zb - za * yb;
 220.     normal[1] = za * xb - xa * zb;
 221.     normal[2] = xa * yb - ya * xb;
 222.  
 223.     length = sqrtf(normal[0] * normal[0] + normal[1] * normal[1] + normal[2] * normal[2]);
 224.  
 225.     normal[0] /= length;
 226.     normal[1] /= length;
 227.     normal[2] /= length;
 228. }
 229.  
 230. void SyncSmoothIFill()
 231. {
 232.     if (smooth)
 233.         glShadeModel(GL_SMOOTH);
 234.     else
 235.         glShadeModel(GL_FLAT);
 236.  
 237.     if (fill)
 238.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 239.     else
 240.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 241. }
 242.  
 243. double DEG2RAD(float deg)
 244. {
 245.     return deg * Pi / 180;
 246. }
 247.  
 248.  
 249.  
 250. void Stozek(double R, double r, double h) {
 251.     int i;
 252.     double dAlfa = 360.0 / podzialPionowy;
 253.  
 254.     //podstawa dolna
 255.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 256.     glVertex3f(0, 0, 0);
 257.     for (i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++) {
 258.         glVertex3f(R * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), 0, R * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 259.     }
 260.     glEnd();
 261.  
 262.     //podstawa gorna
 263.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 264.     glVertex3f(0, h, 0);
 265.     for (i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++) {
 266.         glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), h, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 267.     }
 268.     glEnd();
 269.  
 270.     //sciana boczna
 271.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 272.     for (i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++) {
 273.         glVertex3f(R * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), 0, R * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 274.         glVertex3f(r * cos(DEG2RAD(i * dAlfa)), h, r * sin(DEG2RAD(i * dAlfa)));
 275.     }
 276.     glEnd();
 277. }
 278.  
 279. void Rysuj()
 280. {
 281.     // Poczatek tworzenia ukladu wspolrzednych
 282.     glBegin(GL_LINES);
 283.  
 284.     // Os X
 285.     glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 286.     glVertex3f(-80.0, 0.0, 0.0);
 287.     glVertex3f(80.0, 0.0, 0.0);
 288.  
 289.     // Os Y
 290.     glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
 291.     glVertex3f(0.0, -80.0, 0.0);
 292.     glVertex3f(0.0, 80.0, 0.0);
 293.  
 294.     // Os Z
 295.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 296.     glVertex3f(0.0, 0.0, -80.0);
 297.     glVertex3f(0.0, 0.0, 80.0);
 298.  
 299.     // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 300.     glEnd();
 301.  
 302.     //Stozek(10,20,25);
 303.     Walec();
 304.  
 305. }
 306. */
 307. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 308. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 309. void WyswietlObraz(void)
 310. {
 311.     // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 312.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 313.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 314.  
 315.     // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 316.     glPushMatrix();
 317.  
 318.     // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 319.     // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 320.     glTranslatef(0, 0, -odlObs);
 321.     glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 322.     glRotatef(rotObsY, 0, 1, 0);
 323.     glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 324.  
 325.     RysujNakladke();
 326.  
 327.     UstawSwiatlaIMaterialy();
 328.  
 329.     // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 330.     Walec();
 331.  
 332.     // Usuniecie macierzy lezacej na  wierzcholku stosu (powrot do stanu
 333.     // sprzed wywolania funkcji
 334.     glPopMatrix();
 335.  
 336.     // Przelaczenie buforow ramki
 337.     glutSwapBuffers();
 338. }
 339.  
 340. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 341. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 342. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 343. {
 344.     // Ustawienie parametrow viewportu
 345.     glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 346.  
 347.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 348.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 349.     glLoadIdentity();
 350.     gluPerspective(40.0, (float)szerokosc / (float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 351.  
 352.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 353.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 354.  
 355.     // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 356.     glLoadIdentity();
 357. }
 358.  
 359. void ZmianaTrybu()
 360. {
 361.     if (tryb == GL_TRUE)
 362.     {
 363.         tryb = GL_FALSE;
 364.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 365.     }
 366.     else if (tryb == GL_FALSE)
 367.     {
 368.         tryb = GL_TRUE;
 369.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 370.     }
 371. }
 372.  
 373. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 374. // Funkcja klawiszy specjalnych
 375. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 376. {
 377.     switch (klawisz)
 378.     {
 379.     case GLUT_KEY_UP:
 380.         rotObsX = rotObsX + 1.0;
 381.         break;
 382.  
 383.     case GLUT_KEY_DOWN:
 384.         rotObsX = rotObsX - 1.0;
 385.         break;
 386.  
 387.     case GLUT_KEY_LEFT:
 388.         rotObsY = rotObsY - 1.0;
 389.         break;
 390.  
 391.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 392.         rotObsY = rotObsY + 1.0;
 393.         break;
 394.     }
 395. }
 396. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 397. // Funkcja obslugi klawiatury
 398. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 399. {
 400.  
 401.     switch (klawisz)
 402.     {
 403.     case '1':
 404.         odlObs = (odlObs > odlMin) ? odlObs - 1 : odlObs;
 405.         break;
 406.     case '2':
 407.         odlObs = (odlObs < odlMax) ? odlObs + 1 : odlObs;
 408.         break;
 409.     case ',':
 410.         rotObsZ =  rotObsZ - 1.0;
 411.         break;
 412.     case '.':
 413.         rotObsZ = rotObsZ + 1.0;
 414.         break;
 415.     case 'z':
 416.         podzialPionowy = (podzialPionowy > 4) ? podzialPionowy - 1.0 : podzialPionowy;
 417.         break;
 418.     case 'x':
 419.         podzialPionowy = (podzialPionowy < 64) ? podzialPionowy + 1.0 : podzialPionowy;
 420.         break;
 421.     case 'a':
 422.         podzialPoziomy = (podzialPoziomy > 4) ? podzialPoziomy - 2.0 : podzialPoziomy;
 423.         break;
 424.     case 's':
 425.         podzialPoziomy = (podzialPoziomy < 64) ? podzialPoziomy + 2.0 : podzialPoziomy;
 426.         break;
 427.     case '5':
 428.         obecnymaterial++;
 429.         if (obecnymaterial > 2)
 430.             obecnymaterial = 0;
 431.         break;
 432.     case '6':
 433.         source1 = !source1;
 434.         break;
 435.     case '7':
 436.         source2 = !source2;
 437.         break;
 438.     case '8':
 439.         normalne = !normalne;
 440.         break;
 441.     case '9':
 442.         smooth = !smooth;
 443.         SyncSmoothIFill();
 444.         break;
 445.     case '0':
 446.         fill = !fill;
 447.         SyncSmoothIFill();
 448.         break;
 449.     }
 450.  
 451.     if (klawisz == 27)
 452.         exit(0);
 453. }
 454.  
 455. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 456. // Glowna funkcja programu
 457. int  main(int argc, char** argv)
 458. {
 459.     // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 460.     glutInit(&argc, argv);
 461.  
 462.     // Ustawienie trybu wyswietlania
 463.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 464.  
 465.     // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 466.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 467.  
 468.     // Ustawienie rozmiarow okna
 469.     glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 470.  
 471.     // Utworzenie okna
 472.     glutCreateWindow("Szescian");
 473.  
 474.     // Odblokowanie bufora glebokosci
 475.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 476.  
 477.     // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 478.     glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 479.  
 480.     // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 481.     glClearDepth(1000.0);
 482.  
 483.     // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 484.     glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
 485.  
 486.  
 487.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 488.     glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 489.  
 490.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 491.     // zmieniane sa rozmiary okna
 492.     glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 493.  
 494.     // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 495.     // zadnych zadan
 496.     glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 497.  
 498.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 499.     glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 500.  
 501.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 502.     glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 503.  
 504.  
 505.  
 506.     // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 507.     // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 508.     glutMainLoop();
 509.  
 510.     return 0;
 511. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top