SHARE
TWEET

celestialtower-nointro.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jun 15th, 2017 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_CelestialTower_NoIntro:
 2.     musicheader 4, 1, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4
 6.  
 7.  
 8. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch1:
 9.     tempo 232
 10.     dutycycle $2
 11.     vibrato $12, $15
 12.     tone $0001
 13.     notetype $6, $85   
 14. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch1_loop_1:
 15.     octave 4
 16.     note A#, 2
 17.     note D_, 2
 18.     note D#, 2
 19.     note A#, 4
 20.     note D_, 2
 21.     note D#, 2
 22.     note A#, 4
 23.     note D_, 2
 24.     note D#, 2
 25.     note A#, 4
 26.     note D_, 2
 27.     note D#, 2
 28.     note A#, 2
 29.     note A#, 2
 30.     note D_, 2
 31.     note D#, 2
 32.     note A#, 4
 33.     note D_, 2
 34.     note D#, 2
 35.     note A#, 4
 36.     note D_, 2
 37.     note D#, 2
 38.     note A#, 4
 39.     note D_, 2
 40.     note D#, 2
 41.     note A#, 2
 42.     note G#, 2
 43.     note C_, 2
 44.     note C#, 2
 45.     note G#, 4
 46.     note C_, 2
 47.     note C#, 2
 48.     note G#, 4
 49.     note C_, 2
 50.     note C#, 2
 51.     note G#, 4
 52.     note C_, 2
 53.     note C#, 2
 54.     note G#, 2
 55.     note F#, 2
 56.     octave 3
 57.     note A#, 2
 58.     note B_, 2
 59.     octave 4
 60.     note F#, 4
 61.     octave 3
 62.     note A#, 2
 63.     note B_, 2
 64.     octave 4
 65.     note F#, 4
 66.     octave 3
 67.     note A#, 2
 68.     note B_, 2
 69.     octave 4
 70.     note F#, 4
 71.     octave 3
 72.     note A#, 2
 73.     note B_, 2
 74.     octave 4
 75.     note F#, 2
 76.     loopchannel 2, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch1_loop_1
 77.     note F_, 2
 78.     octave 3
 79.     note A#, 2
 80.     note B_, 2
 81.     octave 4
 82.     note F_, 4
 83.     octave 3
 84.     note A#, 2
 85.     note B_, 2
 86.     octave 4
 87.     note F_, 4
 88.     octave 3
 89.     note A#, 2
 90.     note B_, 2
 91.     octave 4
 92.     note F_, 4
 93.     octave 3
 94.     note A#, 2
 95.     note B_, 2
 96.     octave 4
 97.     note F_, 2
 98.     note E_, 1
 99.     note E_, 1
 100.     octave 3
 101.     note A#, 2
 102.     note B_, 2
 103.     octave 4
 104.     note E_, 4
 105.     octave 3
 106.     note A#, 2
 107.     note B_, 2
 108.     octave 4
 109.     note E_, 4
 110.     octave 3
 111.     note A#, 2
 112.     note B_, 2
 113.     octave 4
 114.     note E_, 4
 115.     octave 3
 116.     note A#, 2
 117.     note B_, 2
 118.     octave 4
 119.     note E_, 2
 120.     note D#, 2
 121.     octave 3
 122.     note A_, 2
 123.     note A#, 2
 124.     octave 4
 125.     note D#, 4
 126.     octave 3
 127.     note A_, 2
 128.     note A#, 2
 129.     octave 4
 130.     note D#, 4
 131.     octave 3
 132.     note A_, 2
 133.     note A#, 2
 134.     octave 4
 135.     note D#, 4
 136.     octave 3
 137.     note A_, 2
 138.     note A#, 2
 139.     octave 4
 140.     note D#, 2
 141.     note D_, 2
 142.     octave 3
 143.     note G#, 2
 144.     note A_, 2
 145.     octave 4
 146.     note D_, 4
 147.     octave 3
 148.     note G#, 2
 149.     note A_, 2
 150.     octave 4
 151.     note D_, 4
 152.     octave 3
 153.     note G#, 2
 154.     note A_, 2
 155.     octave 4
 156.     note D_, 4
 157.     octave 3
 158.     note G#, 2
 159.     note A_, 2
 160.     octave 4
 161.     note D_, 2
 162.     octave 3
 163.     notetype $3, $92
 164.     note B_, 12
 165.     note B_, 8
 166.     note B_, 8
 167.     note B_, 8
 168.     note G_, 12
 169.     note G_, 8
 170.     note G_, 8
 171.     note B_, 12
 172.     note B_, 8
 173.     note B_, 8
 174.     note B_, 8
 175.     note B_, 12
 176.     note B_, 8
 177.     note B_, 8
 178.     note G_, 12
 179.     note G_, 8
 180.     note G_, 8
 181.     note G_, 8
 182.     note C_, 12
 183.     note C_, 8
 184.     note G_, 8
 185.     octave 2
 186.     note B_, 12
 187.     note B_, 8
 188.     note B_, 8
 189.     note B_, 8
 190.     octave 3
 191.     note E_, 12
 192.     note E_, 8
 193.     note E_, 8
 194.     note A#, 1
 195.     octave 4
 196.     note C_, 1
 197.     notetype $6, $70
 198.     note F_, 16
 199.     intensity $77
 200.     note F_, 15
 201.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch1
 202.    
 203. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch2:
 204.     dutycycle $3
 205.     vibrato $12, $15
 206.     tone $0001
 207.     notetype $6, $67
 208. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch2_loop_1:
 209.     octave 2
 210.     note G_, 2
 211.     octave 3
 212.     note D_, 2
 213.     note D#, 2
 214.     note A#, 10
 215.     octave 2
 216.     note G_, 2
 217.     octave 3
 218.     note D_, 2
 219.     note D#, 2
 220.     note A#, 10
 221.     octave 2
 222.     note G#, 2
 223.     octave 3
 224.     note D_, 2
 225.     note D#, 2
 226.     note A#, 10
 227.     octave 2
 228.     note G#, 2
 229.     octave 3
 230.     note D_, 2
 231.     note D#, 2
 232.     note A#, 10
 233.     octave 2
 234.     note F_, 2
 235.     octave 3
 236.     note C_, 2
 237.     note C#, 2
 238.     note G#, 10
 239.     octave 2
 240.     note F_, 2
 241.     octave 3
 242.     note C_, 2
 243.     note C#, 2
 244.     note G#, 10
 245.     octave 2
 246.     note D#, 2
 247.     note A#, 2
 248.     note B_, 2
 249.     octave 3
 250.     note F#, 10
 251.     octave 2
 252.     note D#, 2
 253.     note A#, 2
 254.     note B_, 2
 255.     octave 3
 256.     note F#, 10
 257.     loopchannel 2, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch2_loop_1
 258.     octave 2
 259.     note D_, 2
 260.     note A_, 2
 261.     note A#, 2
 262.     octave 3
 263.     note F_, 10
 264.     octave 2
 265.     note D_, 2
 266.     note A_, 2
 267.     note A#, 2
 268.     octave 3
 269.     note F_, 10
 270.     octave 2
 271.     note C#, 2
 272.     note G#, 2
 273.     note A_, 2
 274.     octave 3
 275.     note E_, 10
 276.     octave 2
 277.     note C#, 2
 278.     note G#, 2
 279.     note A_, 2
 280.     octave 3
 281.     note E_, 10
 282.     octave 2
 283.     note C_, 2
 284.     note G#, 2
 285.     note A_, 2
 286.     octave 3
 287.     note D#, 10
 288.     octave 2
 289.     note C_, 2
 290.     note G#, 2
 291.     note A_, 2
 292.     octave 3
 293.     note D#, 10
 294.     octave 1
 295.     note B_, 2
 296.     octave 2
 297.     note G#, 2
 298.     note A_, 2
 299.     octave 3
 300.     note D_, 10
 301.     octave 1
 302.     note B_, 2
 303.     octave 2
 304.     note G#, 2
 305.     note A_, 2
 306.     octave 3
 307.     note D_, 10
 308.     notetype $3, $92
 309.     dutycycle 2
 310.     octave 4
 311.     note D_, 1
 312.     note A#, 11
 313.     note D_, 1
 314.     note A#, 7
 315.     note D_, 1
 316.     note A#, 7
 317.     note D_, 1
 318.     note A#, 7
 319.     note D#, 1
 320.     octave 5
 321.     note C#, 11
 322.     octave 4
 323.     note D#, 1
 324.     octave 5
 325.     note C#, 7
 326.     octave 4
 327.     note D#, 1
 328.     octave 5
 329.     note C#, 7
 330.     octave 4
 331.     note C#, 1
 332.     note G#, 11
 333.     note C#, 1
 334.     note G#, 7
 335.     note C#, 1
 336.     note G#, 7
 337.     note C#, 1
 338.     note G#, 7
 339.     note D#, 1
 340.     note B_, 11
 341.     note D#, 1
 342.     note B_, 7
 343.     note D#, 1
 344.     note B_, 7
 345.     note D#, 1
 346.     note A#, 11
 347.     note D#, 1
 348.     note A#, 7
 349.     note D_, 1
 350.     note A#, 7
 351.     note C#, 1
 352.     note A#, 7
 353.     note F_, 1
 354.     octave 5
 355.     note C_, 11
 356.     octave 4
 357.     note E_, 1
 358.     octave 5
 359.     note C_, 7
 360.     octave 4
 361.     note D#, 1
 362.     octave 5
 363.     note C_, 7
 364.     octave 4
 365.     note C#, 1
 366.     note G#, 11
 367.     note C#, 1
 368.     note G#, 7
 369.     note C#, 1
 370.     note G#, 7
 371.     note C#, 1
 372.     note G#, 7
 373.     octave 3
 374.     note B_, 1
 375.     octave 4
 376.     note F#, 11
 377.     octave 3
 378.     note B_, 1
 379.     octave 4
 380.     note F#, 7
 381.     octave 3
 382.     note B_, 1
 383.     octave 4
 384.     note F#, 7
 385.     octave 3
 386.     dutycycle 3
 387.     notetype $c, $60
 388.     note A#, 8
 389.     intensity $67
 390.     note A#, 8
 391.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch2
 392.    
 393. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch3:
 394.     vibrato $0, $0
 395.     notetype $c, $20
 396.     octave 3
 397.     note G_, 16
 398.     note G#, 16
 399.     note F_, 16
 400.     note D#, 16
 401.     vibrato $3, $24
 402.     notetype $6, $16
 403.     octave 5
 404.     note D_, 16
 405.     note C_, 8
 406.     note F_, 6
 407.     note E_, 1
 408.     note D#, 1
 409.     note D_, 16
 410.     note C_, 16
 411.     octave 4
 412.     note G#, 16
 413.     note A#, 8
 414.     octave 5
 415.     note C_, 8
 416.     octave 4
 417.     note F#, 16
 418.     note F#, 8
 419.     intensity $26
 420.     note F#, 8
 421.     intensity $16
 422.     note F_, 16
 423.     intensity $26
 424.     note F_, 10
 425.     intensity $16
 426.     note A#, 2
 427.     octave 5
 428.     note C#, 2
 429.     note F_, 2
 430.     note E_, 16
 431.     note C#, 16
 432.     note D#, 16
 433.     octave 4
 434.     note A#, 8
 435.     octave 5
 436.     note F_, 6
 437.     note E_, 1
 438.     note D#, 1
 439.     note D_, 16
 440.     note D_, 8
 441.     intensity $26
 442.     note D_, 4
 443.     intensity $36
 444.     note D_, 4
 445.     intensity $10
 446.     octave 1
 447.     note D#, 2
 448.     intensity $20
 449.     octave 2
 450.     note B_, 2
 451.     octave 3
 452.     note C#, 2
 453.     note D#, 4
 454.     note __, 6
 455.     octave 1
 456.     intensity $10
 457.     note G_, 2
 458.     octave 2
 459.     intensity $20
 460.     note B_, 2
 461.     octave 3
 462.     note C#, 2
 463.     note D#, 4
 464.     note __, 6
 465.     octave 1
 466.     intensity $10
 467.     note D#, 2
 468.     octave 2
 469.     intensity $20
 470.     note B_, 2
 471.     octave 3
 472.     note C#, 2
 473.     note D#, 4
 474.     note __, 6
 475.     octave 1
 476.     intensity $10
 477.     note E_, 2
 478.     octave 2
 479.     intensity $20
 480.     note B_, 2
 481.     octave 3
 482.     note D#, 2
 483.     note F_, 4
 484.     note __, 6
 485.     octave 1
 486.     intensity $10
 487.     note G_, 2
 488.     octave 2
 489.     intensity $20
 490.     note B_, 2
 491.     octave 3
 492.     note C#, 2
 493.     note D#, 4
 494.     note __, 6
 495.     octave 1
 496.     intensity $10
 497.     note C_, 2
 498.     octave 2
 499.     intensity $20
 500.     note B_, 2
 501.     octave 3
 502.     note C#, 2
 503.     note D#, 4
 504.     note __, 6
 505.     octave 1
 506.     intensity $10
 507.     note D#, 2
 508.     octave 2
 509.     intensity $20
 510.     note B_, 2
 511.     octave 3
 512.     note C#, 2
 513.     note D#, 4
 514.     note __, 6
 515.     octave 1
 516.     intensity $10
 517.     note E_, 2
 518.     octave 2
 519.     intensity $20
 520.     note B_, 2
 521.     octave 3
 522.     note D#, 2
 523.     note F_, 4
 524.     note __, 6
 525.     intensity $10
 526.     octave 2
 527.     note D_, 16
 528.     intensity $20
 529.     note D_, 8
 530.     intensity $30
 531.     note D_, 8
 532.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch3
 533.    
 534. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4:
 535.     togglenoise $4
 536.     notetype $c
 537.     note __, 16
 538.     note __, 16
 539.     note __, 16
 540.     note __, 16
 541.     notetype $6
 542.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1
 543.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1
 544.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_2
 545.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_2
 546.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1
 547.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1
 548.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_2
 549.     callchannel Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1
 550. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_loop_1:
 551.     note C#, 1
 552.     note G#, 1
 553.     note C#, 1
 554.     note G#, 1
 555.     note C#, 1
 556.     note G#, 1
 557.     note C#, 1
 558.     note G#, 1
 559.     note G#, 2
 560.     note G#, 6
 561.     note __, 16
 562.     loopchannel 4, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_loop_1
 563.     note __, 16
 564.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4
 565.    
 566. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_1:
 567.     note C#, 1
 568.     note G#, 1
 569.     note C#, 1
 570.     note G#, 1
 571.     note C#, 1
 572.     note G#, 1
 573.     note C#, 1
 574.     note G#, 1
 575.     note G#, 1
 576.     note F#, 1
 577.     note G#, 1
 578.     note F#, 1
 579.     note D#, 2
 580.     note D#, 2
 581.     note __, 16
 582.     endchannel
 583.    
 584. Music_CelestialTower_NoIntro_Ch4_branch_2:
 585.     note C#, 1
 586.     note G#, 1
 587.     note C#, 1
 588.     note G#, 1
 589.     note C#, 1
 590.     note G#, 1
 591.     note C#, 1
 592.     note G#, 1
 593.     note G#, 1
 594.     note F#, 1
 595.     note G#, 1
 596.     note F#, 1
 597.     note D#, 2
 598.     note D#, 2
 599.     note __, 12
 600.     note D#, 1
 601.     note D#, 1
 602.     note D#, 1
 603.     note D#, 1
 604.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top