Guest User

Garagem casa e garagem publica

a guest
Dec 10th, 2019
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // GARAGE INTERIOR casas
 2.  
 3. // chão tem que ser object
 4. CreateObject(8040, -316.95, 2438.96, 7.53, 0.00, 0.00, 2.19);
 5. CreateDynamicObject(19447, -331.45999, 2439.60010, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 6. CreateDynamicObject(19447, -340.89001, 2439.10010, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 273.69000);
 7. CreateDynamicObject(19447, -315.50000, 2453.36011, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 8. CreateDynamicObject(19447, -322.14001, 2439.92993, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 9. CreateDynamicObject(19447, -312.38000, 2438.66992, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 10. CreateDynamicObject(19447, -303.17001, 2439.04004, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 11. CreateDynamicObject(19447, -293.78000, 2439.41992, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 12. CreateDynamicObject(19447, -284.34000, 2439.79004, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 13. CreateDynamicObject(19459, -275.54001, 2441.73999, 8.46800, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 14. CreateDynamicObject(19447, -315.14999, 2443.93994, 8.47000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 15. CreateDynamicObject(19452, -275.54001, 2441.73999, 11.97000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 16. CreateDynamicObject(10766, -360.00000, 2407.19995, 10.22000, 0.00000, 0.00000, 272.20001);
 17. CreateDynamicObject(19459, -280.10999, 2436.82007, 8.45200, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 18. CreateDynamicObject(19452, -280.10999, 2436.82007, 11.97000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 19. CreateDynamicObject(19452, -284.34000, 2439.81006, 11.95000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 20. CreateDynamicObject(19452, -293.78000, 2439.43799, 11.95100, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 21. CreateDynamicObject(19452, -303.17001, 2439.06689, 11.96000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 22. CreateDynamicObject(19447, -312.38000, 2438.66992, 11.96000, 0.00000, 0.00000, 272.23999);
 23. CreateDynamicObject(19452, -299.85281, 2453.57178, 11.95200, 0.00000, 0.00000, 182.00000);
 24. CreateDynamicObject(19452, -299.51208, 2443.95044, 11.94000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 25. CreateDynamicObject(19447, -314.82001, 2434.56006, 12.16000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 26. CreateDynamicObject(19447, -314.82001, 2434.56006, 8.65000, 0.00000, 0.00000, 182.08000);
 27. CreateDynamicObject(19379, -282.92001, 2445.05005, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 28. CreateDynamicObject(19379, -283.35001, 2454.63989, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 29. CreateDynamicObject(19379, -293.38000, 2444.61011, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 30. CreateDynamicObject(19379, -293.75000, 2454.22998, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 31. CreateDynamicObject(19379, -304.23999, 2453.73999, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 32. CreateDynamicObject(19379, -303.85999, 2444.12012, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 33. CreateDynamicObject(19377, -314.26001, 2443.72998, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 34. CreateDynamicObject(19377, -314.69000, 2453.33008, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 35. CreateDynamicObject(19459, -299.81601, 2452.68701, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 2.20000);
 36. CreateDynamicObject(19459, -299.44601, 2443.07813, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 2.20000);
 37. CreateDynamicObject(19453, -310.07001, 2438.79004, 8.41000, 0.00000, 0.00000, 92.22000);
 38. CreateDynamicObject(19459, -300.57001, 2439.14990, 8.45200, 0.00000, 0.00000, 92.22000);
 39. CreateDynamicObject(19459, -293.89001, 2439.42993, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 92.22000);
 40. CreateDynamicObject(19459, -284.51999, 2439.83008, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 92.73000);
 41. CreateDynamicObject(19377, -309.29999, 2434.33008, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 42. CreateDynamicObject(19379, -298.87000, 2434.76001, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 43. CreateDynamicObject(19379, -288.45001, 2435.27002, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 44. CreateDynamicObject(0, -277.97000, 2435.44995, 12.47000, 0.00000, -90.00000, 2.40000);
 45. CreateDynamicObject(1567, -279.92001, 2458.22217, 6.72000, 0.00000, 0.00000, 182.55200);
 46. CreateDynamicObject(1569, -278.10999, 2451.31006, 6.79000, 0.00000, 0.00000, 92.27000);
 47. CreateDynamicObject(2195, -278.39999, 2450.85010, 7.38000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 48. CreateDynamicObject(2195, -278.50000, 2453.25000, 7.38000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 49. CreateDynamicObject(2811, -281.75000, 2458.00000, 6.65000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 50. CreateDynamicObject(2811, -279.64001, 2458.02002, 6.65000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 51. CreateDynamicObject(638, -278.69751, 2455.81982, 7.44000, 0.00000, 0.00000, 0.71000);
 52. CreateDynamicObject(1568, -278.38000, 2450.20996, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 53. CreateDynamicObject(1568, -314.70001, 2448.87988, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 54. CreateDynamicObject(3660, -290.07800, 2440.62598, 9.21000, 0.00000, 0.00000, 2.04000);
 55. CreateDynamicObject(17969, -287.63000, 2457.90991, 9.17000, 0.00000, 0.00000, 91.92000);
 56. CreateDynamicObject(19173, -293.93399, 2457.22607, 9.03600, 0.00000, 0.00000, 2.21000);
 57. CreateDynamicObject(1568, -311.67001, 2440.23999, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 58. CreateDynamicObject(1568, -304.17001, 2440.47998, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 59. CreateDynamicObject(2076, -281.17001, 2451.36377, 11.67600, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 60. CreateDynamicObject(19452, -277.76999, 2445.67993, 11.49000, 0.00000, 0.00000, 181.88000);
 61. CreateDynamicObject(19906, -277.88800, 2445.63403, 9.94400, 0.00000, 0.00000, 91.84890);
 62. CreateDynamicObject(1567, 459.39899, 1406.17151, 1083.27686, 0.00000, 0.00000, -180.00000);
 63. CreateDynamicObject(1567, 227.34660, 1292.18103, 1081.09277, 0.00000, 0.00000, -271.00000);
 64. CreateDynamicObject(1567, 142.68016, 1387.54260, 1082.80383, 360.00000, 0.00000, 0.00000);
 65. CreateDynamicObject(3660, -298.96829, 2450.85620, 9.21000, 0.00000, 0.00000, 92.14970);
 66. CreateDynamicObject(19449, -298.36032, 2444.32495, 5.02100, 180.00000, 0.00000, 92.40000);
 67. CreateDynamicObject(638, -283.67938, 2455.79932, 7.44000, 0.00000, 0.00000, 0.71000);
 68. CreateDynamicObject(644, -283.58096, 2453.81665, 7.04800, 0.00000, 0.00000, 0.71000);
 69. CreateDynamicObject(19449, -298.47589, 2447.52393, 5.02100, 180.00000, 0.00000, 92.40000);
 70. CreateDynamicObject(1736, -299.22180, 2447.26709, 9.78400, 0.00000, 0.00000, 95.21000);
 71. CreateDynamicObject(19459, -277.77890, 2444.68335, 8.46200, 0.00000, 0.00000, 181.84810);
 72. CreateDynamicObject(19459, -295.08591, 2457.58618, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 92.22000);
 73. CreateDynamicObject(19459, -285.49121, 2458.02734, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 93.05430);
 74. CreateDynamicObject(19459, -275.87570, 2458.51660, 8.45000, 0.00000, 0.00000, 93.05430);
 75. CreateDynamicObject(19459, -278.14429, 2454.22095, 8.46200, 0.00000, 0.00000, 182.10809);
 76. CreateDynamicObject(19452, -278.14429, 2454.22095, 11.93600, 0.00000, 0.00000, 182.10809);
 77. CreateDynamicObject(1448, -278.88199, 2452.06787, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 91.00000);
 78. CreateDynamicObject(1448, -280.61322, 2457.26807, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 4.00000);
 79. CreateDynamicObject(1448, -280.54211, 2456.19189, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 4.00000);
 80. CreateDynamicObject(19452, -295.10989, 2457.58618, 11.94500, 0.00000, 0.00000, 92.22000);
 81. CreateDynamicObject(19452, -285.50320, 2458.03931, 11.93200, 0.00000, 0.00000, 93.05430);
 82. CreateDynamicObject(19452, -275.87140, 2458.34277, 11.94500, 0.00000, 0.00000, 90.10400);
 83. CreateDynamicObject(1568, -283.96060, 2457.58423, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 84. CreateDynamicObject(1568, -278.58328, 2457.94434, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 85. CreateDynamicObject(1568, -278.14233, 2442.15601, 6.71000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 86. CreateDynamicObject(1568, -298.18030, 2457.03784, 7.37300, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 87. CreateDynamicObject(1568, -297.59125, 2440.68018, 7.37300, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 88. CreateDynamicObject(2076, -284.15018, 2445.49243, 11.67600, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 89. CreateDynamicObject(2287, -290.86151, 2457.19312, 8.97200, 0.00000, 0.00000, 2.13200);
 90. CreateDynamicObject(2076, -292.23181, 2444.12671, 11.67600, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 91. CreateDynamicObject(2286, -286.85291, 2457.83594, 8.97200, 0.00000, 0.00000, 2.39200);
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97. ------------------------------------------------
 98. ------------------------------------------------
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103. // GARAGE PUBLICA INTERIOR
 104. // primeiro em createobject
 105. CreateObject(8040, 402.47803, 1318.53650, 1083.55469, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 106. CreateObject(8040, 402.46048, 1282.09497, 1083.55469, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 107. CreateObject(8040, 473.80182, 1318.51245, 1083.55469, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 108. CreateDynamicObject(19906, 433.61929, 1318.94043, 1085.99890, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 109. CreateDynamicObject(19377, 428.62375, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 110. CreateDynamicObject(19377, 428.62369, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 111. CreateDynamicObject(19377, 428.62369, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 112. CreateDynamicObject(19377, 428.62369, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 113. CreateDynamicObject(19377, 418.15369, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 114. CreateDynamicObject(19377, 418.12570, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 115. CreateDynamicObject(19377, 418.12570, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 116. CreateDynamicObject(19377, 418.12570, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 117. CreateDynamicObject(19377, 407.62769, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 118. CreateDynamicObject(19377, 407.62769, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 119. CreateDynamicObject(19377, 407.62769, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 120. CreateDynamicObject(19377, 407.65570, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 121. CreateDynamicObject(19377, 397.15771, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 122. CreateDynamicObject(19377, 397.12970, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 123. CreateDynamicObject(8040, 334.14371, 1318.60706, 1083.55469, 0.00000, 0.00000, -180.00000);
 124. CreateDynamicObject(19377, 397.12970, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 125. CreateDynamicObject(19377, 397.12970, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 126. CreateDynamicObject(19377, 386.63171, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 127. CreateDynamicObject(19377, 386.63171, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 128. CreateDynamicObject(19377, 386.63171, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 129. CreateDynamicObject(19377, 376.13370, 1315.04639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 130. CreateDynamicObject(19377, 386.65970, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 131. CreateDynamicObject(19377, 376.16171, 1305.42639, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 132. CreateDynamicObject(19377, 376.13370, 1334.25635, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 133. CreateDynamicObject(19377, 376.13370, 1324.65137, 1088.69470, 0.00000, -90.00000, 0.00000);
 134. CreateDynamicObject(2948, 374.18851, 1310.71912, 1082.80066, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 135. CreateDynamicObject(2948, 374.18851, 1311.66711, 1082.80066, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 136. CreateDynamicObject(2978, 380.20471, 1313.81116, 1088.48865, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 137. CreateDynamicObject(2978, 392.46887, 1327.83044, 1088.48865, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 138. CreateDynamicObject(2978, 413.93375, 1327.05188, 1088.48865, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 139. CreateDynamicObject(2978, 417.87848, 1310.88464, 1088.48865, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
 140. CreateDynamicObject(14898, 422.92270, 1322.30212, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 141. CreateDynamicObject(14898, 380.02002, 1303.91138, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 142. CreateDynamicObject(14898, 398.46014, 1321.46643, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 143. CreateDynamicObject(14898, 380.49200, 1323.37280, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 144. CreateDynamicObject(14898, 421.46735, 1307.06604, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
 145. CreateDynamicObject(14898, 400.15240, 1307.13074, 1090.62146, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
RAW Paste Data