daily pastebin goal
96%
SHARE
TWEET

SpeedFan autohotkey script

a guest Jan 27th, 2013 134 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;-------------------------Speedfan on 60: ctrl+shift+ +
 2. ^+NumpadAdd::
 3. DetectHiddenWindows, On
 4. IfWinNotExist SpeedFan
 5. {
 6.         Run "C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe"
 7.         return
 8. }
 9. else
 10. {
 11.         WinActivate
 12.         WinMove, 40, 40
 13.         Send {Tab 2}30
 14.         Send {Tab 6}60
 15.         return         
 16. }
 17.  
 18. ;-------------------------Speedfan on 30: ctrl+shift+ -
 19. ^+NumpadSub::
 20. DetectHiddenWindows, On
 21. IfWinNotExist SpeedFan                                         
 22. {
 23.         Run "C:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe"
 24.         return
 25. }
 26. else
 27. {
 28.         WinActivate
 29.         WinMove, 40, 40
 30.         Send {Tab 6}30
 31.         Send {Tab 4}
 32.         return
 33. }
RAW Paste Data
Top