Advertisement
NPantev

Untitled

Jun 23rd, 2022
737
167 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. 2.- (преговор често използвани функции) Напишете следните функции:
 3. ● Функция, която проверявя дали едно число е просто
 4. ● Функция, която връща най-големия общ делител на две числа
 5. ● Функция, която използва горната функция и по даден като параметър
 6. масив от цели числа, връща НОД на елементите от масива
 7. */
 8.  
 9. #include<stdio.h>  
 10.  
 11. void is_Prime(int n){
 12.     int i,m=0,flag=0;    
 13.  
 14.     m=n/2;    
 15.     for(i=2;i<=m;i++)    
 16.     {    
 17.     if(n%i==0)    
 18.     {    
 19.     printf("Number is not prime");    
 20.     flag=1;    
 21.     break;    
 22.     }    
 23.     }    
 24.     if(flag==0)    
 25.     printf("Number is prime");    
 26.  
 27.     printf("\n");
 28. }
 29.  
 30.  
 31. void find_GCD(int num1, int num2)
 32. {
 33.     int gcd, remainder, numerator, denominator;
 34.    
 35.    
 36.     if (num1 > num2)
 37.     {
 38.     numerator = num1;
 39.     denominator = num2;
 40.     }
 41.     else
 42.     {
 43.     numerator = num2;
 44.     denominator = num1;
 45.     }
 46.    
 47.     // Finding GCD
 48.     remainder = numerator % denominator;
 49.     while (remainder != 0)
 50.     {
 51.     numerator = denominator;
 52.     denominator = remainder;
 53.     remainder = numerator % denominator;
 54.     }
 55.     gcd = denominator;
 56.    
 57.     printf("GCD of %d and %d = %d\n", num1, num2, gcd);
 58.     printf("\n");
 59. }
 60.  
 61. int main(){    
 62.  
 63.     int a = 67, b = 15, c = 18;
 64.  
 65.     is_Prime(a);
 66.  
 67.     find_GCD(b, c);
 68.  
 69.     return 0;  
 70. }    
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement