daily pastebin goal
83%
SHARE
TWEET

Dopasowanie krzywej gaussa

a guest Nov 17th, 2017 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. from scipy.optimize import curve_fit
 3. import matplotlib.pyplot as plt
 4. import csv
 5.  
 6. # Deklaracja funkcji gaussa
 7. def gauss(x, *p):
 8.     a, b, c, d = p
 9.     y = a*np.exp(-np.power((x - b), 2.)/(2. * c**2.)) + d
 10.  
 11.     return y
 12.  
 13. # Wczytanie danych z pliku godz.ASCII - plik musi być w tym samym folderze co skrypt!
 14. x_list = []
 15. y_list = []
 16.  
 17. with open('godz.ASCII', 'r') as csvf:
 18.     reader = csv.reader(csvf, delimiter='\t')
 19.     for r in reader:
 20.         if len(r) == 2:
 21.             x_list.append(float(r[0]))
 22.             y_list.append(float(r[1]))
 23.            
 24. #Konwersja do tablicy numpy
 25. x = np.array(x_list)
 26. y = np.array(y_list)
 27. n = len(x)                          #the number of data
 28.  
 29. #Centrujemy dane wokol x = 0
 30. offset = (sum(x)/n)
 31. x -= offset
 32.  
 33. #Okreslamy parametry poczatkowe algorytmu dopasowania
 34. mean = sum(x*y)/n
 35. sigma = sum(y*(x-mean)**2)/n
 36. p_0 = [max(y), mean, sigma, 0]
 37.  
 38. #Dopasowanie krzywej
 39. fit, covariance = curve_fit(gauss, x, y, p0=p_0 )
 40.  
 41. #Przesuwamy dopasowana funkcje z powrotem na miejsce
 42. fit[1]+=offset
 43.    
 44. #Przesuwamy z powrotem nasze dane wejciowe na miejsce
 45. x = x+offset
 46.  
 47. #Generujemy Y zgodnie z naszą oszacowaną funkcją
 48. y_fit = gauss(x, *fit)
 49.  
 50. #Rysujemy wszystko:
 51. fig, ax = plt.subplots()
 52. ax.plot(x, y, color = 'blue')
 53. ax.plot(x, y_fit, color = 'red')
 54.  
 55. ax.set_xlabel(r'$x$')
 56. ax.set_ylabel(r'$f(x)$')
 57. ax.set_title('Dopasowanie krzywej gaussa.')
 58.  
 59. print("Dopasowana funkcja: f(x) = {}*np.exp(-np.power((x - {}), 2.)/(2. * {}**2.)) + {}".format(*fit))
 60.  
 61. plt.show()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top