Guest User

Untitled

a guest
Apr 7th, 2020
197
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Collections.Immutable;
 4. using System.Linq;
 5. using ASD.Graphs;
 6.  
 7. namespace Lab05
 8. {
 9.     public class PathFinder : System.MarshalByRefObject
 10.     {
 11.         private class DijkstraK
 12.         {
 13.             public Int32 LastVertex { get; set; }
 14.             public Double Cost { get; set; }
 15.             public LinkedListNode<Edge> History { get; set; }
 16.         }
 17.  
 18.         private class LinkedListNode<T>
 19.         {
 20.             public T Element { get; set; }
 21.             public LinkedListNode<T> Previous { get; set; }
 22.         }
 23.  
 24.         public (Edge[] edges, Double? sum) KShortestPathDijkstra(Graph g, int start, int end, int k)
 25.         {
 26.             var paths = new List<(LinkedListNode<Edge>, Double)>();
 27.             var pathCounts = new Int32[g.VerticesCount];
 28.  
 29.             var priorityQueue = new PriorityQueue<DijkstraK, Double>((x1, x2) => x1.Value < x2.Value);
 30.             priorityQueue.Put(new DijkstraK
 31.             {
 32.                 LastVertex = start,
 33.                 History = null
 34.             }, 0);
 35.  
 36.             while (!priorityQueue.Empty && pathCounts[end] < k)
 37.             {
 38.                 var puCost = priorityQueue.BestPriority();
 39.                 var pu = priorityQueue.Get();
 40.                 var u = pu.LastVertex;
 41.                 pathCounts[u] += 1;
 42.  
 43.                 if (u == end)
 44.                 {
 45.                     paths.Add((pu.History, pu.Cost));
 46.                     continue;
 47.                 }
 48.  
 49.                 if (pathCounts[u] <= k)
 50.                 {
 51.                     foreach (var edge in g.OutEdges(u))
 52.                     {
 53.                         var pvCost = puCost + edge.Weight;
 54.                         priorityQueue.Put(new DijkstraK
 55.                         {
 56.                             LastVertex = edge.To,
 57.                             Cost = pvCost,
 58.                             History = new LinkedListNode<Edge>
 59.                             {
 60.                                 Element = edge,
 61.                                 Previous = pu.History
 62.                             }
 63.                         }, pvCost);
 64.                     }
 65.                 }
 66.             }
 67.  
 68.             if (paths.Count < k)
 69.             {
 70.                 return (null, null);
 71.             }
 72.  
 73.             var (pointer, cost) = paths[k - 1];
 74.             var tmp = new LinkedList<Edge>();
 75.             while (pointer != null)
 76.             {
 77.                 tmp.AddFirst(pointer.Element);
 78.                 pointer = pointer.Previous;
 79.             }
 80.             var path = tmp.ToArray();
 81.             return (path, cost);
 82.         }
 83.  
 84.         public (Edge[] edges, Double? sum) ShortestPathDijkstra(Graph g, int start, int end) =>
 85.             KShortestPathDijkstra(g, start, end, 1);
 86.  
 87.         /// <summary>
 88.         /// Algorytm znajdujący drugą pod względem długości najkrótszą ścieżkę między a i b.
 89.         /// Możliwe, że jej długość jest równa najkrótszej (jeśli są dwie najkrótsze ścieżki, algorytm zwróci jedną z nich).
 90.         /// Dopuszczamy, aby na ścieżce powtarzały się wierzchołki i/lub krawędzie.
 91.         /// Można założyć, że a!=b oraz że w grafie nie występują pętle.
 92.         /// </summary>
 93.         /// <remarks>
 94.         /// Wymagana złożoność do O(D), gdzie D jest złożonością implementacji alogorytmu Dijkstry w bibliotece Graph.
 95.         /// </remarks>
 96.         /// <param name="g">badany graf</param>
 97.         /// <param name="path">null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp ściezka jako tablica krawędzi</param>
 98.         /// <returns>null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp długość znalezionej ścieżki</returns>
 99.         public double? FindSecondShortestPath(Graph g, int a, int b, out Edge[] path)
 100.         {
 101.             var (shortestPath, cost) = KShortestPathDijkstra(g, a, b, 2);
 102.             path = shortestPath;
 103.             return cost;
 104.         }
 105.  
 106.         /// <summary>
 107.         /// Algorytm znajdujący drugą pod względem długości najkrótszą ścieżkę między a i b.
 108.         /// Możliwe, że jej długość jest równa najkrótszej (jeśli są dwie najkrótsze ścieżki, algorytm zwróci jedną z nich).
 109.         /// Wymagamy, aby na ścieżce nie było powtórzeń wierzchołków ani krawędzi.
 110.         /// Można założyć, że a!=b oraz że w grafie nie występują pętle.
 111.         /// </summary>
 112.         /// <remarks>
 113.         /// Wymagana złożoność to O(nD), gdzie D jest złożonością implementacji algorytmu Dijkstry w bibliotece Graph.
 114.         /// </remarks>
 115.         /// <param name="g">badany graf</param>
 116.         /// <param name="path">null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp ściezka jako tablica krawędzi</param>
 117.         /// <returns>null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp długość tej ścieżki</returns>
 118.         public double? FindSecondSimpleShortestPath(Graph g, int a, int b, out Edge[] path)
 119.         {
 120.             Edge[] bestCandidate = null;
 121.             Double? bestCanditateCost = Double.PositiveInfinity;
 122.  
 123.             var (shortestPath, cost) = ShortestPathDijkstra(g, a, b);
 124.             if (shortestPath == null)
 125.             {
 126.                 path = null;
 127.                 return null;
 128.             }
 129.  
 130.             Double commonPathCost = 0;
 131.             for (var i = 0; i < shortestPath.Length; i++)
 132.             {
 133.                 var edge = shortestPath[i];
 134.                 var rootNode = edge.From;
 135.                 g.DelEdge(edge.From, edge.To);
 136.                 var (pathProposition, pathPropositionCost) = ShortestPathDijkstra(g, rootNode, b); // Ścieżka od {rootNode} do {b}
 137.                 if (pathProposition != null && commonPathCost + pathPropositionCost < bestCanditateCost)
 138.                 {
 139.                     bestCanditateCost = commonPathCost + pathPropositionCost;
 140.                     bestCandidate = new Edge[i + pathProposition.Length];
 141.                     Array.Copy(shortestPath, bestCandidate, i);
 142.                     pathProposition.CopyTo(bestCandidate, i);
 143.                 }
 144.                 g.AddEdge(edge.From, edge.To, edge.Weight);
 145.  
 146.                 commonPathCost += edge.Weight;
 147.             }
 148.  
 149.             path = bestCandidate;
 150.             return bestCanditateCost == Double.PositiveInfinity ? null : bestCanditateCost;
 151.         }
 152.     }
 153. }
RAW Paste Data