SHARE
TWEET

area figures

a guest Feb 18th, 2020 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace AreaFugures
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             //Да се напише програма, в която потребителят въвежда вида и размерите на геометрична фигура и пресмята лицето й.
 10.             //Фигурите са четири вида: квадрат (square), правоъгълник (rectangle), кръг (circle) и триъгълник (triangle).
 11.             //На първия ред на входа се чете вида на фигурата (square, rectangle, circle или triangle).
 12.             //Ако фигурата е квадрат, на следващия ред се чете едно число - дължина на страната му.
 13.             //Ако фигурата е правоъгълник, на следващите два реда четат две числа - дължините на страните му.
 14.             //Ако фигурата е кръг, на следващия ред чете едно число - радиусът на кръга.
 15.             //Ако фигурата е триъгълник, на следващите два реда четат две числа - дължината на страната му и дължината на височината към нея.
 16.             //Резултатът да се закръгли до 3 цифри след десетичната точка.
 17.  
 18.             string shape = Console.ReadLine();
 19.  
 20.             if (shape == "square")
 21.             {
 22.                 double size = double.Parse(Console.ReadLine());
 23.                 double area = size * size;
 24.                 Console.WriteLine(Math.Round(area, 3));
 25.             }
 26.  
 27.             else if (shape == "rectangle")
 28.             {
 29.                 double size = double.Parse(Console.ReadLine());
 30.                 double sizeTwo = double.Parse(Console.ReadLine());
 31.                 double area2 = size * sizeTwo;
 32.                 Console.WriteLine(Math.Round(area2,3));
 33.             }
 34.  
 35.             else if (shape == "circle")
 36.             {
 37.                 double radius = double.Parse(Console.ReadLine());
 38.                 double area3 = Math.PI * (radius * radius);
 39.                 Console.WriteLine(Math.Round(area3, 3));
 40.             }
 41.  
 42.             else if (shape == "triangle")
 43.             {
 44.                 double lenght = double.Parse(Console.ReadLine());
 45.                 double height = double.Parse(Console.ReadLine());
 46.                 double area4 = (lenght / 2) * height;
 47.                 Console.WriteLine(Math.Round(area4, 3));
 48.             }
 49.         }
 50.     }
 51. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top