SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 9th, 2019 156 in 135 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Regulamin
 2.  
 3. Regulamin Zimowiska Kuglarskiego vol. 4 w Ostródzie:
 4.  
 5. 1. Teren imprezy obejmuje wyłącznie budynek szkoły oraz miejsca wyznaczone przez organizatorów.
 6.  
 7. 2. Warunkiem uczestnictwa w "Zimowisku Kuglarskim w Ostródzie vol. 4" jest rejestracja w miejscu odbywania się imprezy oraz okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość podczas rejestracji.
 8.  
 9. 3. Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w imprezie zobowiązane są do przekazania organizatorom pisemnego zezwolenia od rodziców lub ich prawnych opiekunów według wzoru załączonego do niniejszego regulaminu (poniżej).
 10.  
 11. 4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, ze na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń.
 12.  
 13. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 14.  
 15. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za sile wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrola organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Sile wyższą stanowią: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energie elektryczną, światło, działania wojenne, działanie władz państwowych i samorządowych.
 16.  
 17. 7. Osoby bez identyfikatorów i/lub opasek identyfikacyjnych nie mają prawa na przebywanie na terenie szkoły oraz hali, gdzie przebywają oraz są zakwaterowani uczestnicy. Organizatorzy dopuszczają możliwość kontroli posiadania identyfikatorów i/lub opasek identyfikacyjnych przez ochronę lub organizatora.
 18.  
 19. 8.Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych.
 20.  
 21. 9. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 22.  
 23. 10. Organizatorzy „Zimowska Kuglarskiego vol.4 w Ostródzie” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne,  wypadki etc.,  które mają miejsce na terenie festiwalu jak i poza nim.
 24.  
 25. 11. Uczestników obowiązuje zakaz poruszania się w miejscach wyłączony z użytku przez organizatorów (ogrodzone taśmą lub przez informacje na kartce)
 26.  
 27. 12. Każdy uczestnik imprezy biorący udział w ogólnych punktach programu ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania i bezpieczeństwo posiadanych własnych sprzętów wykorzystywanych podczas treningów a także te do tańca z ogniem.
 28.  
 29. 13. Każdego z uczestników imprezy obowiązuje zakaz używania azbestu oraz środków azbestopochodnych zarówno na wszelkich pokazach, w których wykorzystuje się otwarty ogień, jak również na terenie imprezy.
 30.  
 31. 14. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w imprezie osobę, która swoim postępowaniem w znacząco naruszyła regulamin.
 32.  
 33. 15. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia osoby, na którą napływają skargi od innych uczestników „Zimowiska Kuglarskiego vol. 4 w Ostródzie” w  szczególności dotyczy to zachowania w stosunku do innych uczestników imprezy.
 34.  
 35. 16. Wszystkie sytuacje w których łamane jest prawo (np. kradzieże, rozboje) zostaną natychmiast zgłoszonych odpowiednim służbom w takiej sytuacji organizatorzy biorą pod uwagę przekazanie wszelkich dowodów.
 36.  
 37. 17. Niektóre funkcje organizatorów pełnione będą również przez wolontariuszy będą czuwali oni nad poprawnym przebiegiem imprezy.
 38.  
 39. 18. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowanie wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 40.  
 41. 19. Organizator utrwala przebieg imprezy do celów dokumentacji oraz promocji i reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 42.  
 43. 20. Każdy uczestnik oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych
 44.  
 45. 21. Zakazane jest:
 46. a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych , nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy
 47. b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy
 48. c) niszczenie ścian, drzwi, innych własności budynku, w którym odbywa się zimowisko, oraz drzew, krzewów ,traw i pozostałego mienia znajdującego się na terenach przyległych.
 49. d) kąpanie w zbiornikach wodnych przyległych do terenu imprezy.
 50.  
 51. 22. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
 52.  
 53. 23. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania imprezy tj. 23-26.01.2020r.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top