196040

NVD 1 kolokvium oop

Nov 25th, 2021
425
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. /*
 3. Потребно е да се креира Tourist Guide онлајн алатка, која ќе овозможи на еден турист да ги пронајде најблиските и најдобрите хотели. Дадена ни е основната класа Object во која се информациите за:
 4.  
 5.     id-то (со хеширање на името)
 6.  
 7.     Име на објект (name)
 8.  
 9.     Бројот на години од кога е изграден објектот (years)
 10.  
 11.     Градот каде се наоѓа објектот (city)
 12.  
 13. Класата Hotel ги наследува карактеристиките на Object класата и воедно ги содржи и дополнителните информации:
 14.  
 15.      Колку ѕвезди има хотелот (stars)
 16.  
 17.     Рејтинг од клиентите на booking (rating)
 18.  
 19.  
 20. Функцијата get_rаting() →  Печати колкав е рејтингот на хотелот според:
 21.  
 22.     Ако има помалку или еднакво  2 ѕвезди, рејтинг од клиентите помал од 7 и постои помалку или еднакво 2 години → low rаting
 23.  
 24.     Ако има помалку или еднакво 2 ѕвезди, рејтинг од клиентите поголем или еднаков на 7 и постои повеќе од 2 години → average rаting
 25.  
 26.     Ако има 3 или 4 ѕвезди, рејтинг од клиентите помал од 7 и постои повеќе од 2 години → low rаting
 27.  
 28.      Ако има 3 ѕвезди, рејтинг од клиентите поголем или еднаков на 7 → average rаting
 29.  
 30.     Ако има 4 или 5 ѕвезди и рејтинг од клиентите поголем или еднаков на 7 → high rating
 31.  
 32.     Ако има 5 ѕвезди и рејтинг од клиентите помал од 7 → average rating
 33.  
 34.  
 35. Класата TouristGuide се состои од листа од хотели, каде е потребно да ги имплементирате следните функционалности:
 36.  
 37.     додади нов хотел (add_hotel): додавање хотел во листата
 38.  
 39.     проверка на рејтинг на хотелите (get_rating(city)): се проверуваат сите хотели кои се наоѓаат во градот даден како аргумент на функцијата. Излезот на оваа функција е печатење на имињата на хотелите со додаден рејтинг според функцијата (get_rаting()) со празно место. (секој хотел е даден во нов ред)
 40.  
 41.     проверка дали градот е туристичко место или не според бројот на хотели (tourist_place): се печати процентот на хотели во градот според формулата:
 42.  
 43.         број на хотели во градот/вкупен број хотели *100 (заокружено на две децимали)
 44.  
 45.     печати (print()): се печати секој хотел од листата
 46.     */
 47. class TouristGuide {
 48.   constructor() {
 49.     this.lista = [];
 50.   }
 51.   add_hotel(a) {
 52.     this.lista.push(a);
 53.   }
 54.   get_rating(city) {
 55.     var hotelgrad = 0;
 56.     var vkupnohoteli = 0;
 57.     for(var i=0; i<this.lista.length; i++) {
 58.       vkupnohoteli++;
 59.       if(this.lista[i].city == city) {
 60.         hotelgrad++;
 61.         console.log(this.lista[i].get_rating());
 62.       }
 63.     }
 64.   }
 65.   tourist_place(grad) {
 66.     var hotelgrad = 0;
 67.     var vkupnohoteli = 0;
 68.     for(var i=0; i<this.lista.length; i++) {
 69.       vkupnohoteli++;
 70.       if(this.lista[i].city == grad) {
 71.         hotelgrad++;
 72.       }
 73.     }
 74.     var help = hotelgrad / vkupnohoteli * 100;
 75.     console.log(grad + " is " + help.toFixed(2) + "% tourist place");
 76.     //    број на хотели во градот/вкупен број хотели *100 (заокружено на две децимали)
 77.   }
 78.   print() {
 79.     for(var i=0; i<this.lista.length;i++) {
 80.       var h = this.lista[i];
 81.       console.log("Hotel {")
 82.       for(var j in h) {
 83.         if(j=="name" || j == "city") {
 84.           console.log(j + ": " + "'" + h[j] + "',");
 85.           continue;
 86.         }
 87.         if(j == "rating") {
 88.           console.log(j + ": " + h[j] + " }");
 89.         }
 90.         else {
 91.         console.log(j + ": " + h[j] + ",");
 92.         }
 93.       }
 94.     }
 95.  
 96.   }
 97.   }
 98.   class Object {
 99.     constructor(name, years, city) {
 100.       this.name = name;
 101.       this.id=hashCode(name);
 102.       this.years = years;
 103.       this.city = city;
 104.     }
 105.   }
 106.   class Hotel extends Object {
 107.     constructor(name, years, city, stars, rating) {
 108.       super(name, years, city);
 109.       this.stars = stars;
 110.       this.rating = rating;
 111.     }
 112.     get_rating() {
 113.       if(this.stars <= 2 && this.rating <7 && years<=2) return "The hotel  " + this.name + " has low rating + oti ima <=2 stars i <7 raatoing i <=2 yrs";
 114.       if(this.stars <=2 && this.rating >= 7 && this.years >2) return "The hotel  "+ this.name + " has average rating";
 115.       if((this.stars==3 || this.stars==4) && this.rating < 7 && this.years > 2) return "The hotel  " + this.name + " has low rating";
 116.       if(this.stars ==3 && this.rating >=7) return "The hotel  " + this.name + " has average rating";
 117.       if(this.stars == 4 || this.stars == 5 && this.rating >=7) return "The hotel  " + this.name + " has high rating";
 118.       if(this.stars == 5 && this.rating < 7) return "The hotel  " + this.name + " has average rating"
 119.     }
 120.   }
 121.   var hashCode = function(s){
 122.     return  String(s).split("").reduce(function(a,b){a=((a<<3)-a)+b.charCodeAt(0);return a&a},0);
 123.   }
RAW Paste Data