SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2018 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --=============GRUPA C
 2.  
 3.  
 4. --1 Dla każdego produktu podaj jego nazwe, nazwe kategorii,cene,średnią cene produktów
 5. --z jego kategorii, różnice miedzy ceną jego a srednią, wartość z jego sprzedaży w marcu 1997
 6.  
 7.  
 8. --2 Napisz polecenie, które wyświetla listę dzieci będących członkami
 9. --biblioteki (baza library). Interesuje nas imię, nazwisko, data
 10. --urodzenia dziecka, adres zamieszkania dziecka oraz imię i nazwisko
 11. --rodzica.
 12.  
 13.  
 14. --3)
 15. -- Podaj listę człownków biblioteki (imię, nazwisko) mieszkających w Arizonie (AZ), którzy mają
 16. -- więcej niż dwoje dzieci zapisanych do biblioteki oraz takich, którzy mieszkają w Kalifornii (CA)
 17. -- i mają więcej niż troje dzieci zapisanych do bibliotek. Dla każdej z tych osób podaj liczbę książek
 18. -- przeczytanych (oddanych) przez daną osobę i jej dzieci w grudniu 2001 (z union).
 19.  
 20.  
 21.  
 22. --4. Podaj dane pracownika oraz wartośc obsłużonych przez niego zamówień  razem z freight
 23. --. Ogranicz sie do tych co mają podwladnych
 24.  
 25.  
 26. --1
 27. select (select c.categoryname
 28. from categories as c
 29. where c.categoryid=p.categoryid) as CategoryName,
 30. p.ProductName,p.UnitPrice,
 31. (select avg(pa.unitprice)
 32. from products as pa
 33. where p.CategoryID=pa.CategoryID) as CategoryAverage,
 34. p.UnitPrice-(select avg(pa.unitprice)
 35. from products as pa
 36. where p.CategoryID=pa.CategoryID) as Difference,
 37. (select isnull(sum((od.quantity*od.unitprice*(1-od.discount))),0)
 38. from [order details] as od
 39. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid
 40. and year(o.orderdate)=1997 and month(o.orderdate)=3
 41. where od.productid=p.productid) as WartoscSprzedazy
 42. from Products as p
 43.  
 44. --2
 45.  
 46. select jm.FirstName,jm.LastName,j.birth_date,a.state,a.city,a.street,a.zip,
 47. am.firstname,am.lastname
 48. from member as jm
 49. inner join juvenile as j
 50. on jm.member_no=j.member_no
 51. inner join adult as a
 52. on j.adult_member_no=a.member_no
 53. inner join member as am
 54. on a.member_no=am.member_no
 55.  
 56.  
 57. --3
 58.  
 59. select m.FirstName,m.lastname,
 60. (select count(*)
 61. from loanhist as l
 62. where (l.member_no=m.member_no
 63. or l.member_no in
 64. (select j.member_no
 65.  from juvenile as j
 66.  where j.adult_member_no=m.member_no))
 67.  and year(l.in_date)=2001 and month(l.in_date)=12) as il_ksiazek
 68. from member as m
 69. inner join adult as a
 70. on a.member_no=m.member_no
 71. where (a.state like 'AZ' and (select count(*) from juvenile as j where j.adult_member_no=a.member_no)>2)
 72. union
 73. select m.FirstName,m.lastname,
 74. (select count(*)
 75. from loanhist as l
 76. where (l.member_no=m.member_no
 77. or l.member_no in
 78. (select j.member_no
 79.  from juvenile as j
 80.  where j.adult_member_no=m.member_no))
 81.  and year(l.in_date)=2001 and month(l.in_date)=12) as il_ksiazek
 82. from member as m
 83. inner join adult as a
 84. on a.member_no=m.member_no
 85. where (a.state like 'CA' and (select count(*) from juvenile as j where j.adult_member_no=a.member_no)>3)
 86.  
 87.  
 88.  
 89. --4
 90.  
 91.  
 92. select e.FirstName,e.LastName,b.wartosc
 93. from employees as e
 94. inner join (select o.EmployeeID,sum(a.suma+o.Freight) as wartosc
 95. from orders as o
 96. inner join (select OrderID,sum(isnull(quantity*UnitPrice*(1-Discount),0)) as suma
 97. from [Order Details]
 98. group by orderid) as a on a.orderid=o.OrderID
 99. group by o.EmployeeID) as b
 100. on e.employeeid=b.EmployeeID
 101. where b.EmployeeID in(select empl.employeeid
 102. from employees as empl
 103. left join Employees as emp
 104. on emp.reportsto=empl.EmployeeID
 105. where emp.employeeid is null)
 106.  
 107.  
 108. --INNE
 109.  
 110. --1)
 111. -- Napisz polecenie, które wyświetla listę dzieci będących członkami biblioteki. Interesuje nas imię, nazwisko,
 112. -- data urodzenia dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica oraz liczba aktualnie wypożyczonych książek.
 113.  
 114. -- 2)Dla każdego klienta znajdź wartość wszystkich złożonych zamówień (weź pod uwagę koszt przesyłki)
 115.  
 116. --3)
 117. -- Czy są jacyś klienci, którzy nie złożyli żadnego zamówienia w 1997, jeśli tak pokaż
 118. -- ich nazwy i dane adresowe (3 wersje - join, in, exists).
 119.  
 120. -- 4) Podaj nazwy produktów, które nie były sprzedawane w marcu 1997.
 121.  
 122. --1
 123. select m.FirstName,m.lastname,am.firstname,am.lastname,j.Birth_Date,a.state,a.city,a.street,
 124. (select count(*)
 125. from loan as l
 126. where l.member_no=j.member_no)
 127. from juvenile as j-- W TYM ZADANIU JEST COŚ ZJEBANE ŻE CZASEM PRZYDZIELA NIE TEGO DZIEDZIAKA DO RODZICA
 128. --                   TRZEBA PRÓBOWAĆ DO SKUTKU
 129. inner join member as m
 130. on j.member_no=m.member_no
 131. inner join adult as a on
 132. j.adult_member_no=a.member_no
 133. inner join member as am
 134. on am.member_no=j.adult_member_no
 135.  
 136. --2
 137. select cu.CompanyName,cc.wartosc
 138. from Customers as cu
 139. inner join (select c.customerid,sum(a.suma+o.Freight) as wartosc
 140. from orders as o
 141. inner join (SELECT OrderID, sum(isnull(quantity*UnitPrice*(1-Discount),0)) as suma
 142. from [Order Details]
 143. group by orderid) as a on a.OrderID=o.OrderID
 144. inner join customers as c
 145. on c.CustomerID=o.CustomerID
 146. group by c.customerid) as cc on cc.CustomerID=cu.CustomerID
 147.  
 148. --3
 149. select c.CompanyName
 150. from customers as c
 151. left join (select o.CustomerID
 152. from Orders as o
 153. where year(o.orderdate)=1997) as a
 154. on a.CustomerID=c.CustomerID
 155. where a.CustomerID is null
 156.  
 157. select c.CompanyName
 158. from customers as c
 159. where not exists (select o.CustomerID
 160. from Orders as o
 161. where year(o.orderdate)=1997 and c.CustomerID=o.customerid)
 162.  
 163. select c.CompanyName
 164. from customers as c
 165. where c.CustomerID not in (select o.CustomerID
 166. from Orders as o
 167. where year(o.orderdate)=1997)
 168.  
 169. --4
 170.  
 171. select p.ProductID
 172. from products as p
 173. where not exists
 174. (select distinct od.productid
 175. from [order details] as od
 176. inner join orders as o
 177. on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997 and month(o.orderdate)=3
 178. where od.productid=p.productid)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top