SHARE
TWEET

4. Equal Pairs

a guest Feb 17th, 2019 173 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace EqualPairs
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int n = int.Parse(Console.ReadLine()); // броят на двойките числа
 10.  
 11.             int currentSum = 0;  // променлива, в която ще си държим колко е сумтата от текущите две числа
 12.             int previousSum = 0; // променлива, в която ще си държим колко е сумата от предишните две числа
 13.             int maxDiff = 0;     // променлива, в която ще си държим максималната до момента разлика
 14.             int currentDiff = 0; // променлива, в която ще си държим телущата разлика
 15.  
 16.             for (int i = 1; i <= n; i++) // въртим for цикъл до n и за всяко завъртане прочитаме по 2 числа
 17.             {
 18.                
 19.                 int first = int.Parse(Console.ReadLine()); //прочитаме първото число
 20.                 int second = int.Parse(Console.ReadLine()); //прочитаме второто число
 21.  
 22.                 previousSum = currentSum;  // задаваме стойност на променливата за сумата на предишните винаги да е равна на текущата сума
 23.                 currentSum = first + second; // намираме текущата сума, която е сбор на двете прочетени числа
 24.  
 25.                 currentDiff = Math.Abs(currentSum - previousSum); // текущата разлика е абсолютната стойност на
 26.                 //разликата от текущата сума на двете числа и сумата от предните две числа
 27.  
 28.                 if (currentDiff != 0 && i >= 2) //правим проверка, при която ако текущата
 29.                     //сума е различна от нула и сме на третото или по-голямо завъртане намаксималната разлика да стане равна на текущата сума
 30.                 {
 31.                     maxDiff = currentDiff;
 32.                 }
 33.                 else if (currentDiff == 0) // ако текущата разлика стане равна на 0 то максималната разлика е равна на текущата разлика
 34.                 {
 35.                     maxDiff = currentDiff;
 36.                 }
 37.             }
 38.  
 39.             if (maxDiff == 0) // ако максималната разлика ни е нула => всички двойки са с еднаква стойност (сумата на първото и второто число са еднакви)
 40.             {
 41.                 Console.WriteLine($"Yes, value={currentSum}");
 42.             }
 43.             else //в противен случай са различни сумите от двете числа
 44.             {
 45.                 Console.WriteLine($"No, maxdiff={maxDiff}");
 46.             }
 47.         }
 48.     }
 49. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top