daily pastebin goal
22%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2018 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from kivy.app import App
 2. from kivy.uix.widget import Widget
 3. from kivy.uix.label import Label
 4. from kivy.core.window import Window
 5. from kivy.lang import Builder
 6. from kivy.clock import Clock
 7. from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
 8. from kivy.properties import NumericProperty
 9. from kivy.properties import Property
 10. from kivy.graphics import Rectangle
 11.  
 12. from volta import Volta
 13. from moto import Moto
 14. from motofantasma import MotoFantasma
 15. from minimapa import MiniMapa
 16.  
 17. """Per recollir la instanciacio en memoria de les classes definides a l'arxiu
 18. .kv es fa servir 'self.root.ids.' mes el valor de l'atribut 'id' corresponent,
 19. que apareix a l'arxiu .kv."""
 20.  
 21. class MyApp(App):
 22.     def build(self):
 23.         #Window.fullscreen=True
 24.         Window.size=(1360,768)
 25.         Window.bind(on_key_down=self.keydown)
 26.         Clock.schedule_interval(self.update, 1.0/fps)
 27.         return Builder.load_file('main.kv')
 28.  
 29.     def update(self,timestep):
 30.         moto=self.root.ids.moto
 31.         motofantasma=self.root.ids.motofantasma
 32.         minimapa=self.root.ids.minimapa
 33.  
 34.         if moto.currentFrame+1<=v.time*fps: #mentres no acabi el temps
 35.             moto.angle=v.array[moto.currentFrame][0]
 36.             minimapa.source=v.sections[moto.currentSection]
 37.  
 38.             if moto.currentFrame>0 and v.array[moto.currentFrame-1][1]!=v.array[moto.currentFrame][1]:
 39.                 moto.currentSection+=1
 40.                
 41.             moto.currentFrame+=1
 42.         moto.currentSection=0
 43.  
 44.     def keydown(self,*args):
 45.         print "a"
 46.         #if self.root.ids.motofantasma.opacity==1
 47.            
 48.  
 49. if __name__=='__main__':
 50.     fps=25.0
 51.     nvoltes=1
 52.     #motofantasma.switch()
 53.    
 54.     f=open("circuit1.txt","r")
 55.  
 56.     v=Volta(nvoltes,int(f.readline())) #(nombre de voltes, temps que dura una volta)
 57.     v.sections.append('img/'+f.name[:-4]+'-0.png')
 58.    
 59.     l=f.readline()
 60.     l=l.split(',')
 61.    
 62.     while l[0]!='':
 63.         v.array.append([int(l[0]),int(l[1])])
 64.        
 65.         if int(l[1])!=len(v.sections)-1:
 66.             v.sections.append('img/'+f.name[:-4]+'-'+str(len(v.sections))+'.png')
 67.  
 68.         l=f.readline()
 69.         l=l.split(',')
 70.  
 71.     x=0
 72.  
 73.     while nvoltes>1:
 74.         while x<v.time*fps:
 75.             v.array.append(v.array[x])
 76.             x+=1
 77.         nvoltes-=1
 78.         x=0
 79.        
 80.     f.close()          
 81.     MyApp().run()
RAW Paste Data
Top