w4nkbot

Untitled

Dec 3rd, 2021
2,274
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --1. Podać nazwiska, nazwy departamentów pracowników, których departamenty nie
 2. --mieszczą się w Chicago. Dodać alias dla pola nazwisko i dwuczłonowy dla nazwy
 3. --departamentu.
 4. SELECT EMP.ename Nazwisko, Dept.DNAME Departament FROM EMP, DEPT WHERE (emp.deptno = dept.deptno) AND emp.deptno!=30;
 5. --2. Podać nazwiska pracowników, których zarobki są większe niż przynajmniej
 6. --jednego pracownika z departamentu 10.
 7. SELECT ename FROM EMP WHERE sal>(SELECT MIN(sal) FROM emp WHERE deptno=10);
 8. --3. Podać nazwiska pracowników, których zarobki powiększone o 25% przekraczają
 9. --3000. Wynik zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej w górę oraz podać w
 10. --drugiej kolumnie tylko wartość całkowitą.
 11. SELECT ename FROM emp WHERE round(sal*1.25)>3000;
 12. --4. Podać numery, nazwiska, całkowite zarobki pracowników przybliżone z góry i
 13. --od dołu za pomocą funkcji.
 14. SELECT empno, ename, FLOOR(sal+NVL(comm,0)), CEIL(sal+NVL(comm,0)) FROM emp;
 15. --5. Sprawdzić działanie funkcji matematycznych POWER, SQRT, ABS, MOD.
 16. SELECT POWER(6,2), SQRT(4), ABS(-234.53), MOD(2.33,2) FROM dual;
 17. --6. Wyświetlić wynagrodzenia pracowników podniesione do kwadratu.
 18. SELECT ename Nazwisko, POWER(sal,2) "KWADRAT PŁACY" FROM EMP;
 19. --7. Jaka data będzie za 100 dni.
 20. SELECT SYSDATE + 100 FROM DUAL;
 21. ----8. Ile miesięcy pracują poszczególni pracownicy.
 22. SELECT ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, HIREDATE),1) AS "MIESIĄCE PRZEPRACOWANE" FROM EMP WHERE HIREDATE IS NOT NULL;
 23. ----9. Jaką datę będziemy mieli za 10 miesięcy.
 24. SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE, 10) FROM DUAL;
 25. SELECT ADD_MONTHS(to_date('18-oct-21'),10) FROM dual;
 26. SELECT * FROM SALGRADE;
 27. --10. Podać datę ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
 28. SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM DUAL;
 29. ----11. Podać odpowiedź, w postaci zdania, który pracownik nie posiada zwierzchnika.
 30. SELECT 'Pracownik o nazwisku ' || InitCap(ENAME) || ' nie ma zwierchnika' FROM EMP WHERE mgr IS NULL;
 31. ----12. Pobrać 4 pierwsze rekordy z tabeli z widełkami wynagrodzeń. Sprawdzić
 32. ----wpływ klauzuli Order by na wynik zapytania.
 33. SELECT * FROM SALGRADE WHERE ROWNUM<5 ORDER BY GRADE DESC;
 34. ----13. Dla każdego pracownika podać długość jego nazwiska.
 35. SELECT ename, LENGTH(ename) FROM EMP;
 36. ----14. Podać nazwiska pracowników zapisane z dużej litery a stanowiska zapisane
 37. ----małymi literami.
 38. SELECT UPPER(ename), LOWER(job) FROM EMP;
 39. ----15. Zamienić wszystkie literki E w imionach pracowników na a przy pomocy
 40. ----funkcji translate.
 41. SELECT TRANSLATE(ENAME,'E','a') FROM EMP;
 42. ----16. Uzupełnić z prawej strony wynik kolumny dname znakami x do 15 znaków w
 43. ----polu.
 44. SELECT RPAD(dname,15,'x') FROM DEPT;
 45. ----17. Dla każdego departamentu podać lokalizację z pominiętym ostatnim znakiem.
 46. SELECT SUBSTR(LOC,1,LENGTH(LOC)-1) FROM DEPT;
 47. ----18. Podać trzy sposoby wyszukania pracownika o nazwisku rozpoczynającym się
 48. ----od liter BL.
 49. SELECT ENAME FROM EMP WHERE ENAME LIKE 'BL%';
 50. SELECT ENAME FROM EMP WHERE INSTR(ENAME,'BL')>0;
 51. SELECT ENAME FROM EMP WHERE SUBSTR(ENAME,1,2) = 'BL';
 52.  
 53. 8 listopada
 54. 11:44
 55. --1. Podać nazwiska osób, których pensja i stanowisko są takie same jak p. Forda.
 56. SELECT ENAME FROM EMP WHERE EMPNO = (SELECT EMPNO FROM EMP WHERE initcap(ENAME)='Ford') AND initcap(ENAME) != 'Ford';
 57. --2. Podać nazwisko, stanowisko, wynagrodzenia osób mających pensję > od p.
 58. --Millera i < od p. Forda.
 59. SELECT ENAME, JOB, SAL FROM EMP
 60. WHERE sal>(SELECT sal FROM EMP WHERE initcap(ENAME)='Miller') AND
 61. sal<(SELECT sal FROM EMP WHERE initcap(ENAME)='Ford');
 62. --3. Podać nazwisko, stopień wynagrodzenia osób, których wynagrodzenie jest inne
 63. --niż wynosi średnie wynagrodzenie osób na stanowisku Clerk.
 64. SELECT ENAME, GRADE, BONUS, COMM, SAL, (SAL+NVL(BONUS,0)+NVL(COMM,0)) FROM EMP, SALGRADE, BONUS
 65. WHERE (sal BETWEEN LOSAL AND HISAL) AND
 66. BONUS.EMPNO = EMP.EMPNO AND
 67. (SAL+NVL(BONUS,0)+NVL(COMM,0)) != (SELECT AVG(SAL+NVL(BONUS,0)+NVL(COMM,0)) FROM EMP, BONUS WHERE initCap(Job)='Clerk'
 68. AND BONUS.EMPNO = EMP.EMPNO);
 69. --4. Podać nazwisko i wynagrodzenie zwierzchnika p. Adams.
 70. SELECT ENAME, SAL FROM EMP
 71. WHERE EMPNO = (SELECT MGR FROM EMP WHERE initcap(ENAME)='Adams');
 72. --5. Podać nazwę projektu realizowanego więcej razy niż projekt o numerze 1001.
 73. SELECT PRONAME, COUNT(IP.IMPL) FROM PROJECT P, IMPLPROJECT IP
 74. WHERE P.PRONO = IP.PRONO
 75. GROUP BY PRONAME
 76. HAVING COUNT(IP.IMPL)>=(SELECT COUNT(IP.IMPL) FROM PROJECT P, IMPLPROJECT IP WHERE P.PRONO = IP.PRONO AND P.PRONO = 1001);
 77. --6. Podać nazwiska pracowników, którzy brali więcej razy udział w realizacji
 78. --projektów niż którykolwiek pracownik z departamentu 30 .
 79. SELECT ENAME, COUNT(IMPLEMP.EMPNO) FROM EMP, IMPLEMP
 80. WHERE EMP.empno = IMPLEMP.empno
 81. GROUP BY EMP.EMPNO, ENAME
 82. HAVING COUNT(1)>(SELECT MIN(COUNT(1)) FROM EMP, IMPLEMP
 83. WHERE EMP.empno = IMPLEMP.empno AND EMP.DEPTNO = 30
 84. GROUP BY EMP.EMPNO);
 85. --7. Podać nazwisko, stanowisko, wynagrodzenie osób zarabiających więcej niż
 86. --wynoszą średnie zarobki na ich stanowisku.
 87.  
 88. --8. Dla każdego departamentu podać pracownika najwięcej razy realizującego
 89. --projekty.
 90. --9. Podać nazwy stanowisk na których pracuje nie mniej niż 2 pracowników i nie
 91. --więcej niż 4.
 92. --10. Podać nazwy projektów, których wartość realizacji była większa w 2008r niż
 93. --wynosi maksymalna realizacje projektów w roku 2009.
 94. SELECT PRONAME, SUM(BUDGET) FROM PROJECT, IMPLPROJECT
 95. WHERE PROJECT.PRONO = IMPLPROJECT.PRONO AND EXTRACT(YEAR FROM START_DATE)='2008' AND EXTRACT(YEAR FROM END_DATE)='2008'
 96. GROUP BY PRONAME HAVING SUM(BUDGET)> (SELECT MAX(SUM(BUDGET)) FROM PROJECT, IMPLPROJECT
 97. WHERE PROJECT.PRONO = IMPLPROJECT.PRONO AND EXTRACT(YEAR FROM START_DATE)='2009' AND EXTRACT(YEAR FROM END_DATE)='2009'
 98. GROUP BY PROJECT.PRONO);
 99. --11. Podać nazwy projektów, dla których różnica dat rozpoczęcia i zakończenia
 100. --projektu była większa lub równa 3 miesiące.
 101. SELECT PRONAME FROM PROJECT, IMPLPROJECT
 102. WHERE PROJECT.PRONO = IMPLPROJECt.PRONO AND MONTHS_BETWEEN(END_DATE, START_DATE)>=3;
 103. --12. Podać nazwy departamentów z których pracownicy na stanowisku MANAGER
 104. --realizowali najmniej projektów spośród pracowników na stanowisku MANAGER.
 105. SELECT DNAME, ENAME, COUNT(IMPLEMP.empno) FROM EMP, IMPLEMP, DEPT
 106. WHERE EMP.EMPNO = IMPLEMP.EMPNO AND DEPT.DEPTNO=EMP.DEPTNO AND initcap(JOB) = 'Manager'
 107. GROUP BY DNAME, ENAME;
 108. 15 listopada
 109. 11:48
 110. --1. Których pracowników departamenty mieszczą się w Dallas.
 111. SELECT ename FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno AND emp.deptno = (SELECT deptno FROM dept WHERE LOWER(loc)='dallas');
 112. --2. Podać nazwiska pracowników zatrudnionych w departamencie 10 na
 113. --stanowiskach występujących w departamencie 30.
 114. SELECT ename FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno AND emp.deptno = 10 AND emp.job IN (SELECT job FROM emp WHERE deptno = 30);
 115. --3. Którzy pracownicy działu 20 są zatrudnieni na stanowiskach nie występujących
 116. --w dziale 10.
 117. SELECT ename FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno AND emp.deptno = 20 AND emp.job NOT IN (SELECT job FROM emp WHERE deptno = 10);
 118. --4. Kto zarabia więcej niż którakolwiek osoba na stanowisku Manager.
 119. SELECT ename, sal FROM emp WHERE sal > (SELECT MIN(sal) FROM emp WHERE LOWER(job) = 'manager');
 120. --5. Podać nazwiska pracowników z największym wynagrodzeniem w firmie.
 121. SELECT ename FROM emp WHERE sal=(SELECT MAX(sal) FROM emp);
 122. --6. Którzy pracownicy z działu 30 brali więcej razy udział w realizacji projektów od
 123. --pracowników z działu 20.
 124. SELECT ename, COUNT(*) FROM emp, implemp WHERE emp.deptno = 30 AND implemp.empno = emp.empno
 125. GROUP BY ename
 126. HAVING COUNT(*)>(SELECT MAX(COUNT(*)) FROM emp, dept, implemp WHERE emp.deptno = dept.deptno AND implemp.empno = emp.empno AND emp.deptno = 20 GROUP BY ename);
 127. --7. Podać nazwiska pracowników mających podwładnych tylko z lokalizacji
 128. --departamentu w Chicago.
 129. SELECT ename FROM EMP E1
 130. WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM EMP E2, DEPT D2 WHERE E2.deptno=D2.deptno AND LOC = 'CHICAGO' AND E1.EMPNO = E2.MGR)
 131. AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EMP E2, DEPT D2 WHERE E2.deptno=D2.deptno AND LOC = 'CHICAGO' AND E1.EMPNO = E2.MGR);
 132. --8. Podać nazwy departamentów z których nikt nie brał udziału w realizacji
 133. --projektu.
 134. SELECT dname FROM dept WHERE dept.deptno NOT IN (SELECT dept.deptno FROM emp, dept, implemp WHERE emp.empno=implemp.empno AND emp.deptno = dept.deptno GROUP BY dept.deptno HAVING COUNT(*)!=0);
 135. --9. Podać nazwiska i stanowiska osób, zatrudnionych w departamentach w których
 136. --różnica między maksymalnymi a minimalnymi zarobkami jest większa lub równa
 137. --średnim zarobkom w departamencie.
 138. SELECT ename, job FROM emp WHERE deptno IN (SELECT D1.deptno FROM emp E1, dept D1 WHERE emp.deptno = D1.deptno AND (SELECT (MAX(sal)-MIN(sal)) FROM emp E2 WHERE E1.deptno = E2.deptno)>=(SELECT AVG(sal) FROM emp E2 WHERE E1.deptno = E2.deptno));
 139. --10. Podać nazwisko, stanowisko osób zatrudnionych w departamentach, dla
 140. --których liczba realizowanych projektów jest większa od liczby zrealizowanych
 141. --projektów w którymkolwiek z departamentów podanych jako parametr
 142. --(przynajmniej dwóch).
 143. SELECT ENAME, JOB FROM EMP WHERE DEPTNO IN (SELECT dept.DEPTNO FROM emp, dept, implemp
 144. WHERE emp.empno=implemp.empno AND emp.deptno = dept.deptno GROUP BY dept.deptno
 145. HAVING COUNT(*)>(SELECT dept.deptno, COUNT(*) FROM emp , dept , implemp WHERE emp.empno=implemp.empno AND emp.deptno = dept.deptno AND dept.deptno = &L GROUP BY dept.deptno));
 146. --11. Podać parami nazwiska osób, dla których różnica stopnia wynagrodzenia
 147. --wynosi 2 lub 3.
 148. --12. Podać nazwy projektów realizowanych w 2010 roku, przy realizacji których
 149. --brali udział pracownicy z departamentu o nazwie RESEARCH.
 150. --13. Podać nazwy projektów realizowanych przez największą liczbę pracowników.
 151. --14. Dla każdego departamentu podać nazwisko pracownika biorącego udział w
 152. --realizacji największej liczby projektów.
 153.  
 154. 22 listopada
 155. 11:45
 156. --1. Dla każdego projektu podać liczbę jego realizacji.
 157. SELECT PRONAME, COUNT(*) FROM PROJECT, IMPLPROJECT WHERE project.prono = implproject.prono (+) GROUP BY project.prono,proname;
 158. SELECT PRONAME, (SELECT COUNT(*) FROM IMPLPROJECT IP WHERE P.PRONO=IP.PRONO) LR FROM PROJECT P;
 159. --2. Podać listę pracowników oraz liczbę realizowanych przez nich projektów.
 160. SELECT ename, COUNT(*) FROM implemp, emp WHERE emp.empno = implemp.empno GROUP BY ename;
 161. --3. Podać nazwy departamentów z których bierze udział w projektach najwięcej
 162. --pracowników.
 163. SELECT dname, COUNT(*) FROM dept,emp,implemp WHERE dept.deptno = emp.deptno AND emp.empno = implemp.empno GROUP BY dname
 164. ORDER BY COUNT(*) DESC;
 165. --4. Podać w tym samym wierszu nazwę projektu z największym oraz najmniejszym
 166. --budżetem.
 167. SELECT DISTINCT (SELECT proname || ' ' || BUDGET FROM PROJECT WHERE budget = (SELECT MAX(BUDGET) FROM PROJECT)) maxim, (SELECT proname || ' ' || BUDGET FROM PROJECT WHERE budget = (SELECT MIN(BUDGET) FROM PROJECT)) minim FROM dual;
 168. --5. Dla każdego departamentu podać jaki procent stanowią pracownicy oraz ich
 169. --zarobki, biorąc pod uwagę wszystkie departamenty.
 170. SELECT (SELECT NVL(dname,'Brak') FROM dept c WHERE c.deptno = a.deptno),
 171. 100*Round(a.l_prac/b.calk_licz,2)||'%',
 172. 100*Round(a.sal_sum/b.calk_sum,2)
 173. FROM (SELECT deptno, COUNT(*) AS l_prac, SUM(sal) AS sal_sum
 174. FROM emp GROUP BY deptno) a,
 175. (SELECT COUNT(*) AS calk_licz, SUM(sal) AS calk_sum FROM emp) b;
 176. --6. Podać nazwiska trzech pracowników najczęściej realizujących projekty.
 177. SELECT (ename, COUNT(*) FROM implemp, emp WHERE emp.empno = implemp.empno GROUP BY ename ORDER BY COUNT(*) DESC )
 178. --7. Podać dwa najrzadziej realizowane projekty.
 179. --8. Podać wartość realizowanych projektów w 2008 roku.
 180. --9. Podać wartości realizowanych projektów w poszczególnych latach realizacji.
 181. --10. Podać nazwę projektu realizowanego w najkrótszym czasie.
 182. --11. Podać nazwy projektów nie realizowanych.
 183. --12. W jednym wierszu podać sumaryczne zarobki pracowników na poszczególnych
 184. --stanowiskach oraz liczbę pracowników nie posiadających bonusów uwzględniając
 185. --stanowisko i departament.
 186.  
 187. 29 listopada
 188. 11:45
 189. --1. Podać listę pracowników nie realizujących projekty ze stopniem zaszeregowania
 190. --powyżej 3.
 191.  
 192. SELECT ENAME, IMPL FROM EMP, IMPLEMP, SALGRADE WHERE EMP.EMPNO = IMPLEMP.EMPNO(+) AND IMPL IS NULL AND sal BETWEEN LOSAL AND HISAL AND GRADE>3;
 193.  
 194. --2. Podać nazwy projektów, które były ponownie realizowane po upływie czasu
 195. --krótszym niż dwa miesiące.
 196. SELECT P1.PRONAME FROM PROJECT P1, IMPLPROJECT IP1, (SELECT PROJECT.PRONO, PRONAME, START_DATE, END_DATE FROM PROJECT, IMPLPROJECT WHERE PROJECT.PRONO = IMPLPROJECT.PRONO) P2
 197. WHERE P1.PRONO = IP1.PRONO AND P1.PRONAME = P2.PRONAME AND ip1.end_date > p2.start_date AND MONTHS_BETWEEN(ip1.end_date,p2.start_date)<2 AND IP1.END_DATE != P2.END_DATE AND ;
 198.  
 199. --3. Podać nazwiska pracowników, realizujących projekty w pierwszym kwartale
 200. --2009 roku. Uwzględnić tylko te projekty przy realizacji których uczestniczyło co
 201. --najmniej dwóch pracowników.
 202.  
 203. SELECT PRONAME, START_DATE, END_DATE FROM PROJECT, IMPLPROJECT WHERE PROJECT.PRONO = IMPLPROJECT.PRONO AND (END_DATE BETWEEN TO_DATE ('2009/01/01', 'yyyy/mm/dd') AND TO_DATE ('2009/03/31', 'yyyy/mm/dd'));
 204. OR (END_DATE BETWEEN TO_DATE ('2009/04/01', 'yyyy/mm/dd') AND TO_DATE ('2009/06/30', 'yyyy/mm/dd'));
 205.  
 206.  
 207. --4. Dla każdej nazwy departamentu podać jego budżet. W obliczeniach uwzględnić
 208. --kwotę na płace i premie pracowników oraz wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w
 209. --projekcie. Wynagrodzenie pracownika uczestniczącego w projekcie oblicza się
 210. --jako 5% budżetu projektu pomnożone przez liczbę dni realizacji i podzielone prze
 211. --liczbę realizujących pracowników.
 212.  
 213. SELECT DNAME, SUM(NVL(SAL,0)), SUM(NVL(COMM,0)), SUM(NVL(BONUS,0)) FROM DEPT, EMP,
 214. SELECT (EMPNO,
 215. WHERE EMP.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO AND BONUS.EMPNO(+) = EMP.EMPNO
 216. GROUP BY DNAME;
 217.  
 218. --5. Podać listę pracowników, datę zatrudnienia i wstawioną gwiazdką w wierszu
 219. --pracownika najwcześniej zatrudnionego.
 220.  
 221. SELECT ENAME, HIREDATE, (SELECT '*' FROM EMP E2 WHERE E1.EMPNO = E2.EMPNO AND E2.HIREDATE = (SELECT MIN(E4.HIREDATE) FROM EMP E4)) FROM EMP E1;
 222.  
 223. --6 Używając odwołania do kolumny empno w kolumnie mgr i złączenie zewnętrzne
 224. --w połączeniu z funkcją NVL pobrać informacje o pracownikach po lewej stronie
 225. --pionowej kreski, a informacje o szefie po prawej.
 226.  
 227.  
 228.  
 229. --7. Na podstawie zadania 6 utworzyć podzapytanie 3-poziomowe.
 230.  
 231.  
 232.  
 233. --8. Na podstawie zadania 6 utworzyć podzapytanie 4-poziomowe.
 234.  
 235.  
 236.  
 237. --9. Używając CONNECT BY PRIOR i START WITH wybrać:
 238. -- a) pracownika o numerze 7902 i jego zwierzchników.
 239. -- b) pracownika o numerze 7839 i jego podwładnych.
 240.  
 241.  
 242.  
 243. --10. Korzystając z pseudokolumny LEVEL wskazać poziom węzła w hierarchii,
 244. --wybierając:
 245. -- a) pracownika o numerze 7521 i jego zwierzchników.
 246. -- b) pracownika o numerze 7499 i jego podwładnych.
RAW Paste Data