SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2019 142 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Stanovisko Michaely Šojdrové ke směrnici o autorském právu na jednotném digitálním
 2. trhu
 3. Nová směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu vzbuzuje velké kontroverze.
 4. Na jedné straně si přejeme svobodný internet, na druhé straně požadujeme ochranu autorských
 5. práv. Rozumím zájmu občanů hájit svobodu na internetu i volání autorů po větší ochraně jejich
 6. práv. I já si přeji svobodný internet, ale zároveň i internet bezpečný a spravedlivý. Již dnes je
 7. užívání autorských děl regulováno v tradičních mediích jako je tisk, televize, rozhlas a nikdo
 8. se nad tím nepozastavuje. Zkrátka autorům za jejich díla platíme, i když nepřímo v ceně novin
 9. a časopisů, televizních rozhlasových poplatků a u komerčních medií v ceně reklamy. Na
 10. internetu jsme si zvykli na okamžitý neomezený přístup k čemukoli a rizika si jaksi
 11. nepřipouštíme.
 12. Debata o copyrightu je příliš zjednodušována a v informacích, které se o ní šíří, se mísí pravda
 13. s nepravdou a zkreslenými informacemi. Některé šířené informace dokonce nevychází
 14. z aktuálního finálního znění směrnice, ale jsou založeny na výhradách, které platily pro
 15. původní návrh Komise. Finální znění směrnice je přitom mírnější a jasnější a zohledňuje
 16. připomínky zejména k čl. 11 a 13.
 17. Nyní blíže k nejdiskutovanějším článkům směrnice, článku 11 a 13.
 18. Pokud jde o čl. 11, obavy, že by se jednalo o jakousi daň z odkazu a byl by omezen přístup k
 19. informacím, jsou liché. Z textu výslovně vyplývá, že právo vydavatelů se bude vztahovat pouze
 20. na periodické novinářské publikace (nikoliv tedy např. vědecké či akademické). Vydavatelské
 21. právo se nebude vztahovat na sdílení pro nekomerční či soukromé účely (včetně sdílení na
 22. sociálních sítích) a nebude chránit holá fakta, hypertextové odkazy, ani velmi krátké úryvky
 23. z článků. Agregátoři zpráv budou moci za předpokladu sjednání licence s vydavatelem
 24. využívat celé zpravodajské články, avšak i bez této licence budou moci sdílet hypertextové
 25. odkazy i krátké úryvky z článků. Jsem přesvědčena o tom, že tato změna je přiměřená a nutná
 26. k tomu, abychom zachovali kvalitní a nezávislou žurnalistiku, která vyžaduje i dostatečné
 27. příjmy vydavatelů a novinářů.
 28. Co se týče článku 13, pak bych v prvé řadě ráda poukázala na to, že většiny platforem se nový
 29. režim odpovědnosti týkat nebude. Úprava dopadne pouze na platformy, jejichž hlavním účelem
 30. (jedním z hlavních účelů) je umožnit uživatelům nahrávat a sdílet velké množství autorských
 31. děl, které platforma organizuje za komerčním účelem. Výslovně vyňaty jsou neziskové
 32. platformy (včetně wikipedie), či některá cloudová uložiště a další.
 33. Většina občanů, kteří se na mě obrací, se obává, že stávající automatické rozpoznávací filtry
 34. jsou drahé a chybují. Těchto technických limitů jsem si vědoma. Článek 13 však neukládá
 35. platformě povinnost zavést takové filtry. Platforma má možnost s autory uzavřít licenci, a
 36. pokud ji neuzavře, musí vyvinout „nejlepší úsilí“, aby zabránila dostupnosti autorských děl na
 37. platformě. Platforma však bude muset znemožnit dostupnost jen takových autorských děl, ke
 38. kterým autor poskytl dostatečné relevantní informace. Začínající umělci se proto nemusejí
 39. obávat, že by se kvůli článku 13 nadále nemohli zviditelňovat - jejich díla budou blokována
 40. jen, budou-li si to přát.
 41. Vyvinutí „nejlepšího úsilí“ se bude vykládat individuálně za posouzení různých okolností
 42. (včetně druhu platformy, druhu a množství obsahu, uživatelů, apod.). Jedná se o neurčitý
 43. pojem, ale ve směrnicích jsou takto vágní termíny běžné. Směrnice bude transponována českou
 44.  
 45. 2
 46.  
 47. legislativou, ve které by tento pojem měl být objasněn. Upřesnění lze očekávat i od Komise,
 48. která musí připravit Pokyny k aplikaci článku 13 a společně s členskými státy organizovat
 49. setkání mezi autory a platformami za účelem nastavení fungujících modelů spolupráce.
 50. Směrnice celkově klade velký důraz na přiměřenost, na vyváženost práv a spolupráci autorů
 51. s platformami. Některé (v zásadě začínající a menší) platformy budou spadat pod mírnější
 52. odpovědnostní režim a odpovědnost za dostupnost díla jim vznikne až po obdržení upozornění
 53. od autora.
 54. Rozumím tomu, že v současnosti mají platformy dva způsoby, jak zabránit dostupnosti děl, a
 55. sice individuální kontrolou děl (na kterou platforma nemusí mít kapacity), či použitím
 56. automatických rozpoznávacích filtrů. Státy však budou mít 24 měsíců na transpozici směrnice
 57. a po tuto dobu je možné vyvinout alternativní technická řešení. I u filtrů je prostor pro zlepšení
 58. - doposud byly dobrovolné, ale přijetí směrnice zvýší konkurenci ve vývoji a ta může podpořit
 59. vznik dostupnějších a spolehlivějších filtrů. Již jsem se obrátila na Komisi s interpelací, zda by
 60. mohla vývoj alternativních technických řešení podpořit z unijních prostředků, např. programu
 61. Horizont 2020.
 62. Současně bych ráda poukázala na to, že směrnice přináší i některé změny, které „svobodu
 63. internetu“ dokonce posílí. Například v současnosti jsou některé výjimky z ochrany (parodie,
 64. karikatura, recenze, apod.) dobrovolné a je na každém státě, aby určil, zda na jeho území budou
 65. platit, což je v internetovém prostředí, které nezná hranic, pochopitelně problém. Díky směrnici
 66. však budou v digitálním prostředí tyto výjimky povinné, takže nebude moci docházet k blokaci
 67. děl, které pod takové výjimky spadají.
 68. Problematika směrnice je spletitá, takže v tomto stanovisku nemohu obsáhnout celý svůj
 69. postoj. Věřím tomu, že se mi alespoň podařilo vyvrátit některé mýty a objasnit, proč jsem
 70. přesvědčena, že směrnice je krok správným směrem a svým hlasem ji podpořím. Nepřeji si
 71. zbytečnou a nepřiměřenou regulaci internetu, ale je skutečně na čase, aby se pravidla na
 72. ochranu autorů a vydavatelů přizpůsobila internetovému prostředí. V důsledku jde o ochranu
 73. nás spotřebitelů, uživatelů internetu. V našem zájmu je, abychom měli přístup k dílům, která
 74. jsou hodnotná. Někdo tu hodnotu vytváří a někdo ji musí i zaplatit, pokud ji chce využít.
 75. Kampaň proti cenzuře internetu považuji za šíření poplašné zprávy. Prosím, nepodléhejme jí.
 76. Své stanovisko opírám i o postoj Ministerstva kultury ČR, dle kterého dohodnutý text směrnice
 77. představuje vyvážený kompromis, který přispěje k vyšší harmonizaci autorskoprávní úpravy
 78. v EU při současném zohlednění vývoje nových technologií a obchodních modelů a stejně tak i
 79. oprávněných zájmů nositelů práv k autorskoprávně chráněnému obsahu. Ministerstvo má
 80. jednak odborný aparát a znalosti, jednak představu, jak bude směrnici transponovat, takže má
 81. v této věci moji plnou důvěru. Jsem přesvědčena, že směrnice napraví aktuální nerovnováhu
 82. mezi autory a některými internetovými poskytovateli a nedojde přitom k zásahu do svobodného
 83. internetu.
 84. Vážím si všech občanů, kteří se zajímají o evropské dění a kontaktují nás, své zástupce
 85. v Evropském parlamentu. Pokud jsem vás nepřesvědčila, máte možnost se s aktuálním zněním
 86. textu seznámit zde.
 87.  
 88. Michaela Šojdrová
 89. poslankyně Evropského parlamentu
 90. 25. března 2019
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top