Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
May 23rd, 2022
20
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.47 KB | None | 0 0
 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
 2.  
 3. ………………………………………..…………………………………………………….………………..
 4. Imię i nazwisko dziecka
 5.  
 6. ………………………………………..…………………………………………………….………………..
 7. Nazwiska i imiona rodziców / prawnych opiekunów dziecka
 8.  
 9. ………………………………………..…………………………………………………….………………..
 10. adres zamieszkania:
 11.  
 12. ………………………………………………………………………………………………………………..
 13. Numery kontaktowe do rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
 14.  
 15.  
 16. Ja, niżej podpisany/a ……….………………………………..……., jako rodzic/opiekun prawny* dziecka ……………………………………… urodzonego w dniu ……….…………………………., wyrażam niniejszym zgodę, by moja córka/syn* podopieczna/podopieczny* brał/a udział w nieformalnym spotkaniu pod nazwą XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa Enklawa w Ostródzie oraz w punktach programu (tj. warsztatach, konkursach, występach fireshow). Punkty programu odbywają się jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów oraz zgodnie z wytycznymi instruktorów lub organizatorów.
 17. Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomym, na czym polegają występy fireshow, treningi i warsztaty, oraz zapoznałem się z programem i regulaminem XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa Enklawa w Ostródzie oraz w pełni go akceptuję. Oświadczam, że mam świadomość, iż uczestnictwo w występach fireshow, treningach oraz warsztatach obarczone jest ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystkie czyny oraz wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moje dziecko i oświadczam, że w razie zaistnienia wypadku, w którym ofiarą będzie moje dziecko, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa Enklawa.
 18. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w kraju oraz nowe zasady higieny obowiązujące podczas wydarzenia w trakcie epidemii COVID-19, nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. Oświadczam, że od dnia 12 lipca 2022 do 19 lipca 2022, moje dziecko było zdrowe. Nie miało kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe oraz że nie miało ono styczności z osobami, które miały podejrzenie zarażenia lub odbywały kwarantannę. Jestem świadomy możliwości zarażenia się mojego dziecka podczas wydarzenia XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa Enklawa w Ostródzie COVID-19, spowodowanego wirusem SARS–CoV-2. Jestem świadomy iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia. Oświadczam, że jestem świadomy opisanego powyżej ryzyka podczas wydarzenia i deklaruję, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne zarażenie dziecka i nie będę rościć żadnych pretensji wobec organizatorów.
 19.  
 20.  
 21. .........................................
 22. data i podpis
 23.  
 24.  
 25. * niepotrzebne skreślić
 26.  
 27.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement