mankanos

Untitled

Nov 26th, 2020
710
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. dataset = [
 2.     [6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 0],
 3.     [6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 0],
 4.     [7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 0],
 5.     [4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 0],
 6.     [7.3, 2.9, 6.3, 1.8, 0],
 7.     [6.7, 2.5, 5.8, 1.8, 0],
 8.     [7.2, 3.6, 6.1, 2.5, 0],
 9.     [6.5, 3.2, 5.1, 2.0, 0],
 10.     [6.4, 2.7, 5.3, 1.9, 0],
 11.     [6.8, 3.0, 5.5, 2.1, 0],
 12.     [5.7, 2.5, 5.0, 2.0, 0],
 13.     [5.8, 2.8, 5.1, 2.4, 0],
 14.     [6.4, 3.2, 5.3, 2.3, 0],
 15.     [6.5, 3.0, 5.5, 1.8, 0],
 16.     [7.7, 3.8, 6.7, 2.2, 0],
 17.     [7.7, 2.6, 6.9, 2.3, 0],
 18.     [6.0, 2.2, 5.0, 1.5, 0],
 19.     [6.9, 3.2, 5.7, 2.3, 0],
 20.     [5.6, 2.8, 4.9, 2.0, 0],
 21.     [7.7, 2.8, 6.7, 2.0, 0],
 22.     [6.3, 2.7, 4.9, 1.8, 0],
 23.     [6.7, 3.3, 5.7, 2.1, 0],
 24.     [7.2, 3.2, 6.0, 1.8, 0],
 25.     [6.2, 2.8, 4.8, 1.8, 0],
 26.     [6.1, 3.0, 4.9, 1.8, 0],
 27.     [6.4, 2.8, 5.6, 2.1, 0],
 28.     [7.2, 3.0, 5.8, 1.6, 0],
 29.     [7.4, 2.8, 6.1, 1.9, 0],
 30.     [7.9, 3.8, 6.4, 2.0, 0],
 31.     [6.4, 2.8, 5.6, 2.2, 0],
 32.     [6.3, 2.8, 5.1, 1.5, 0],
 33.     [6.1, 2.6, 5.6, 1.4, 0],
 34.     [7.7, 3.0, 6.1, 2.3, 0],
 35.     [6.3, 3.4, 5.6, 2.4, 0],
 36.     [5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 1],
 37.     [4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 1],
 38.     [4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 1],
 39.     [4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 1],
 40.     [5.0, 3.6, 1.4, 0.2, 1],
 41.     [5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 1],
 42.     [4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 1],
 43.     [5.0, 3.4, 1.5, 0.2, 1],
 44.     [4.4, 2.9, 1.4, 0.2, 1],
 45.     [4.9, 3.1, 1.5, 0.1, 1],
 46.     [5.4, 3.7, 1.5, 0.2, 1],
 47.     [4.8, 3.4, 1.6, 0.2, 1],
 48.     [4.8, 3.0, 1.4, 0.1, 1],
 49.     [4.3, 3.0, 1.1, 0.1, 1],
 50.     [5.8, 4.0, 1.2, 0.2, 1],
 51.     [5.7, 4.4, 1.5, 0.4, 1],
 52.     [5.4, 3.9, 1.3, 0.4, 1],
 53.     [5.1, 3.5, 1.4, 0.3, 1],
 54.     [5.7, 3.8, 1.7, 0.3, 1],
 55.     [5.1, 3.8, 1.5, 0.3, 1],
 56.     [5.4, 3.4, 1.7, 0.2, 1],
 57.     [5.1, 3.7, 1.5, 0.4, 1],
 58.     [4.6, 3.6, 1.0, 0.2, 1],
 59.     [5.1, 3.3, 1.7, 0.5, 1],
 60.     [4.8, 3.4, 1.9, 0.2, 1],
 61.     [5.0, 3.0, 1.6, 0.2, 1],
 62.     [5.0, 3.4, 1.6, 0.4, 1],
 63.     [5.2, 3.5, 1.5, 0.2, 1],
 64.     [5.2, 3.4, 1.4, 0.2, 1],
 65.     [5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 2],
 66.     [6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 2],
 67.     [5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 2],
 68.     [6.3, 3.3, 4.7, 1.6, 2],
 69.     [4.9, 2.4, 3.3, 1.0, 2],
 70.     [6.6, 2.9, 4.6, 1.3, 2],
 71.     [5.2, 2.7, 3.9, 1.4, 2],
 72.     [5.0, 2.0, 3.5, 1.0, 2],
 73.     [5.9, 3.0, 4.2, 1.5, 2],
 74.     [6.0, 2.2, 4.0, 1.0, 2],
 75.     [6.1, 2.9, 4.7, 1.4, 2],
 76.     [5.6, 2.9, 3.6, 1.3, 2],
 77.     [6.7, 3.1, 4.4, 1.4, 2],
 78.     [5.6, 3.0, 4.5, 1.5, 2],
 79.     [5.8, 2.7, 4.1, 1.0, 2],
 80.     [6.2, 2.2, 4.5, 1.5, 2],
 81.     [5.6, 2.5, 3.9, 1.1, 2],
 82.     [5.9, 3.2, 4.8, 1.8, 2],
 83.     [6.1, 2.8, 4.0, 1.3, 2],
 84.     [6.3, 2.5, 4.9, 1.5, 2],
 85.     [6.1, 2.8, 4.7, 1.2, 2],
 86.     [6.4, 2.9, 4.3, 1.3, 2],
 87.     [6.6, 3.0, 4.4, 1.4, 2],
 88.     [6.8, 2.8, 4.8, 1.4, 2],
 89.     [6.7, 3.0, 5.0, 1.7, 2],
 90.     [6.0, 2.9, 4.5, 1.5, 2],
 91.     [5.7, 2.6, 3.5, 1.0, 2],
 92.     [5.5, 2.4, 3.8, 1.1, 2],
 93.     [5.4, 3.0, 4.5, 1.5, 2],
 94.     [6.0, 3.4, 4.5, 1.6, 2],
 95.     [6.7, 3.1, 4.7, 1.5, 2],
 96.     [6.3, 2.3, 4.4, 1.3, 2],
 97.     [5.6, 3.0, 4.1, 1.3, 2],
 98.     [5.5, 2.5, 4.0, 1.3, 2],
 99.     [5.5, 2.6, 4.4, 1.2, 2],
 100.     [6.1, 3.0, 4.6, 1.4, 2],
 101.     [5.8, 2.6, 4.0, 1.2, 2],
 102.     [5.0, 2.3, 3.3, 1.0, 2],
 103.     [5.6, 2.7, 4.2, 1.3, 2],
 104.     [5.7, 3.0, 4.2, 1.2, 2],
 105.     [5.7, 2.9, 4.2, 1.3, 2],
 106.     [6.2, 2.9, 4.3, 1.3, 2],
 107.     [5.1, 2.5, 3.0, 1.1, 2],
 108.     [5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 2],
 109.     [6.4, 3.1, 5.5, 1.8, 0],
 110.     [6.0, 3.0, 4.8, 1.8, 0],
 111.     [6.9, 3.1, 5.4, 2.1, 0],
 112.     [6.8, 3.2, 5.9, 2.3, 0],
 113.     [6.7, 3.3, 5.7, 2.5, 0],
 114.     [6.7, 3.0, 5.2, 2.3, 0],
 115.     [6.3, 2.5, 5.0, 1.9, 0],
 116.     [6.5, 3.0, 5.2, 2.0, 0],
 117.     [6.2, 3.4, 5.4, 2.3, 0],
 118.     [4.7, 3.2, 1.6, 0.2, 1],
 119.     [4.8, 3.1, 1.6, 0.2, 1],
 120.     [5.4, 3.4, 1.5, 0.4, 1],
 121.     [5.2, 4.1, 1.5, 0.1, 1],
 122.     [5.5, 4.2, 1.4, 0.2, 1],
 123.     [4.9, 3.1, 1.5, 0.2, 1],
 124.     [5.0, 3.2, 1.2, 0.2, 1],
 125.     [5.5, 3.5, 1.3, 0.2, 1],
 126.     [4.9, 3.6, 1.4, 0.1, 1],
 127.     [4.4, 3.0, 1.3, 0.2, 1],
 128.     [5.1, 3.4, 1.5, 0.2, 1],
 129.     [5.0, 3.5, 1.3, 0.3, 1],
 130.     [4.5, 2.3, 1.3, 0.3, 1],
 131.     [4.4, 3.2, 1.3, 0.2, 1],
 132.     [5.0, 3.5, 1.6, 0.6, 1],
 133.     [5.9, 3.0, 5.1, 1.8, 0],
 134.     [5.1, 3.8, 1.9, 0.4, 1],
 135.     [4.8, 3.0, 1.4, 0.3, 1],
 136.     [5.1, 3.8, 1.6, 0.2, 1],
 137.     [5.5, 2.4, 3.7, 1.0, 2],
 138.     [5.8, 2.7, 3.9, 1.2, 2],
 139.     [6.0, 2.7, 5.1, 1.6, 2],
 140.     [6.7, 3.1, 5.6, 2.4, 0],
 141.     [6.9, 3.1, 5.1, 2.3, 0],
 142.     [5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 0],
 143. ]
 144. from math import log
 145.  
 146.  
 147. def unique_counts(rows):
 148.     """Креирај броење на можни резултати (последната колона
 149.    во секоја редица е класата)
 150.  
 151.    :param rows: dataset
 152.    :type rows: list
 153.    :return: dictionary of possible classes as keys and count
 154.             as values
 155.    :rtype: dict
 156.    """
 157.     results = {}
 158.     for row in rows:
 159.         # Клацата е последната колона
 160.         r = row[len(row) - 1]
 161.         if r not in results:
 162.             results[r] = 0
 163.         results[r] += 1
 164.     return results
 165.  
 166.  
 167. def gini_impurity(rows):
 168.     """Probability that a randomly placed item will
 169.    be in the wrong category
 170.  
 171.    :param rows: dataset
 172.    :type rows: list
 173.    :return: Gini impurity
 174.    :rtype: float
 175.    """
 176.     total = len(rows)
 177.     counts = unique_counts(rows)
 178.     imp = 0
 179.     for k1 in counts:
 180.         p1 = float(counts[k1]) / total
 181.         for k2 in counts:
 182.             if k1 == k2:
 183.                 continue
 184.             p2 = float(counts[k2]) / total
 185.             imp += p1 * p2
 186.     return imp
 187.  
 188.  
 189. def entropy(rows):
 190.     """Ентропијата е сума од p(x)log(p(x)) за сите
 191.    можни резултати
 192.  
 193.    :param rows: податочно множество
 194.    :type rows: list
 195.    :return: вредност за ентропијата
 196.    :rtype: float
 197.    """
 198.     log2 = lambda x: log(x) / log(2)
 199.     results = unique_counts(rows)
 200.     # Пресметка на ентропијата
 201.     ent = 0.0
 202.     for r in results.keys():
 203.         p = float(results[r]) / len(rows)
 204.         ent = ent - p * log2(p)
 205.     return ent
 206.  
 207.  
 208. class DecisionNode:
 209.     def __init__(self, col=-1, value=None, results=None, tb=None, fb=None):
 210.         """
 211.        :param col: индексот на колоната (атрибутот) од тренинг множеството
 212.                    која се претставува со оваа инстанца т.е. со овој јазол
 213.        :type col: int
 214.        :param value: вредноста на јазолот според кој се дели дрвото
 215.        :param results: резултати за тековната гранка, вредност (различна
 216.                        од None) само кај јазлите-листови во кои се донесува
 217.                        одлуката.
 218.        :type results: dict
 219.        :param tb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 220.                   еднаква на value
 221.        :type tb: DecisionNode
 222.        :param fb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 223.                   различна од value
 224.        :type fb: DecisionNode
 225.        """
 226.         self.col = col
 227.         self.value = value
 228.         self.results = results
 229.         self.tb = tb
 230.         self.fb = fb
 231.  
 232.  
 233. def compare_numerical(row, column, value):
 234.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 235.    зададена нумеричка вредност
 236.  
 237.    :param row: дадена редица во податочното множество
 238.    :type row: list
 239.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 240.    :type column: int
 241.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 242.                  поделбата во дрвото
 243.    :type value: int or float
 244.    :return: True ако редицата >= value, инаку False
 245.    :rtype: bool
 246.    """
 247.     return row[column] >= value
 248.  
 249.  
 250. def compare_nominal(row, column, value):
 251.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 252.    зададена номинална вредност
 253.  
 254.    :param row: дадена редица во податочното множество
 255.    :type row: list
 256.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 257.    :type column: int
 258.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 259.                  поделбата во дрвото
 260.    :type value: str
 261.    :return: True ако редицата == value, инаку False
 262.    :rtype: bool
 263.    """
 264.     return row[column] == value
 265.  
 266.  
 267. def divide_set(rows, column, value):
 268.     """Поделба на множеството според одредена колона. Може да се справи
 269.    со нумерички или номинални вредности.
 270.  
 271.    :param rows: тренирачко множество
 272.    :type rows: list(list)
 273.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 274.    :type column: int
 275.    :param value: вредност на јазелот во зависност со кој се прави поделбата
 276.                  во дрвото за конкретната гранка
 277.    :type value: int or float or str
 278.    :return: поделени подмножества
 279.    :rtype: list, list
 280.    """
 281.     # Направи функција која ни кажува дали редицата е во
 282.     # првата група (True) или втората група (False)
 283.     if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 284.         # ако вредноста за споредба е од тип int или float
 285.         split_function = compare_numerical
 286.     else:
 287.         # ако вредноста за споредба е од друг тип (string)
 288.         split_function = compare_nominal
 289.  
 290.     # Подели ги редиците во две подмножества и врати ги
 291.     # за секој ред за кој split_function враќа True
 292.     set1 = [row for row in rows if
 293.             split_function(row, column, value)]
 294.     # set1 = []
 295.     # for row in rows:
 296.     #     if not split_function(row, column, value):
 297.     #         set1.append(row)
 298.     # за секој ред за кој split_function враќа False
 299.     set2 = [row for row in rows if
 300.             not split_function(row, column, value)]
 301.     return set1, set2
 302.  
 303.  
 304. def build_tree(rows, scoref=entropy):
 305.     """Градење на дрво на одлука.
 306.  
 307.    :param rows: тренирачко множество
 308.    :type rows: list(list)
 309.    :param scoref: функција за одбирање на најдобар атрибут во даден чекор
 310.    :type scoref: function
 311.    :return: коренот на изграденото дрво на одлука
 312.    :rtype: DecisionNode object
 313.    """
 314.     if len(rows) == 0:
 315.         return DecisionNode()
 316.     current_score = scoref(rows)
 317.  
 318.     # променливи со кои следиме кој критериум е најдобар
 319.     best_gain = 0.0
 320.     best_criteria = None
 321.     best_sets = None
 322.  
 323.     column_count = len(rows[0]) - 1
 324.     for col in range(0, column_count):
 325.         # за секоја колона (col се движи во интервалот од 0 до
 326.         # column_count - 1)
 327.         # Следниов циклус е за генерирање на речник од различни
 328.         # вредности во оваа колона
 329.         column_values = {}
 330.         for row in rows:
 331.             column_values[row[col]] = 1
 332.         # за секоја редица се зема вредноста во оваа колона и се
 333.         # поставува како клуч во column_values
 334.         for value in column_values.keys():
 335.             (set1, set2) = divide_set(rows, col, value)
 336.  
 337.             # Информациона добивка
 338.             p = float(len(set1)) / len(rows)
 339.             gain = current_score - p * scoref(set1) - (1 - p) * scoref(set2)
 340.             if gain > best_gain and len(set1) > 0 and len(set2) > 0:
 341.                 best_gain = gain
 342.                 best_criteria = (col, value)
 343.                 best_sets = (set1, set2)
 344.  
 345.     # Креирај ги подгранките
 346.     if best_gain > 0:
 347.         true_branch = build_tree(best_sets[0], scoref)
 348.         false_branch = build_tree(best_sets[1], scoref)
 349.         return DecisionNode(col=best_criteria[0], value=best_criteria[1],
 350.                             tb=true_branch, fb=false_branch)
 351.     else:
 352.         return DecisionNode(results=unique_counts(rows))
 353.  
 354.  
 355. def print_tree(tree, indent=''):
 356.     """Принтање на дрво на одлука
 357.  
 358.    :param tree: коренот на дрвото на одлучување
 359.    :type tree: DecisionNode object
 360.    :param indent:
 361.    :return: None
 362.    """
 363.     # Дали е ова лист јазел?
 364.     if tree.results:
 365.         print(str(tree.results))
 366.     else:
 367.         # Се печати условот
 368.         print(str(tree.col) + ':' + str(tree.value) + '? ')
 369.         # Се печатат True гранките, па False гранките
 370.         print(indent + 'T->', end='')
 371.         print_tree(tree.tb, indent + '  ')
 372.         print(indent + 'F->', end='')
 373.         print_tree(tree.fb, indent + '  ')
 374.  
 375.  
 376. def classify(observation, tree):
 377.     """Класификација на нов податочен примерок со изградено дрво на одлука
 378.  
 379.    :param observation: еден ред од податочното множество за предвидување
 380.    :type observation: list
 381.    :param tree: коренот на дрвото на одлучување
 382.    :type tree: DecisionNode object
 383.    :return: речник со класите како клуч и бројот на појавување во листот на дрвото
 384.    за класификација како вредност во речникот
 385.    :rtype: dict
 386.    """
 387.     if tree.results:
 388.         return tree.results
 389.     else:
 390.         value = observation[tree.col]
 391.         if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 392.             compare = compare_numerical
 393.         else:
 394.             compare = compare_nominal
 395.  
 396.         if compare(observation, tree.col, tree.value):
 397.             branch = tree.tb
 398.         else:
 399.             branch = tree.fb
 400.  
 401.         return classify(observation, branch)
 402. def remove (row, index):
 403.     return [row[i] for i in range(len(row)) if i != index]
 404.  
 405. if __name__ == "__main__":
 406.     column_ind = int(input())
 407.     trainData = dataset[:int(len(dataset)*0.8)]
 408.     testData = dataset[int(len(dataset)*0.8):]
 409.  
 410.     drvo1 = build_tree(trainData,entropy)
 411.     drvo2 = build_tree(remove(trainData,column_ind))
 412.     for dat in testData:
 413.         prediction1 = max(classify(dat,drvo1).items(),key=lambda x:x[1])[0]
 414.         prediction2 = max(classify(dat,drvo2).items(),key=lambda x:x[1])[0]
 415.  
 416.     cvecina_iris = {0:0, 1:0,3:0}
 417.     cvecina_iris[prediction1] += 1
 418.     cvecina_iris[prediction2] += 1
 419.     for dat in testData:
 420.         klasa1 = max(classify(dat,drvo1).items(),key=lambda x:x[1])[1]
 421.         klasa2 = max(classify(dat,drvo2).items(),key=lambda x:x[1])[1]
 422.  
 423.     print(prediction1,prediction2)
 424.     print(klasa1)
 425.     print(klasa2)
 426.     print(int(len(testData)))
 427.     print("Tochnost so prvoto drvo na odluka:",klasa1/len(testData))
 428.     print("Tochnost so prvoto drvo na odluka:", klasa2/len(testData))
RAW Paste Data