Advertisement
Chris2o2

[APS] Bus

Nov 24th, 2022
312
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 2.54 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. На автобуската станица во ФинТаун имало N возрасни и M деца кои што сакале да патуваат заедно за соседниот град МинТаун. Цената на еден билет е 100 денари. Ако некој возрасен сака да патува со k деца, треба да плати еден билет за него и k-1 билети за децата (за едно дете не мора да плаќа билет). Исто така, возрасен може да се вози и сам, во тој случај ќе си плати еден билет за него. Дополнително знаеме дека децата не можат да се возат без да се придружени од некој возрасен. Во првиот ред од влезот е даден бројот N. Во вториот ред е даден бројот M. Потребно е да пресметате колкав е минималниот и максималниот број на денари што може да ги платат патниците за билети и да ги испечатите во две линии. Во автобусот ќе има најмалку еден возрасен.
 3.  
 4. Име на класата: Bus
 5. */
 6.  
 7. import java.io.BufferedReader;
 8. import java.io.InputStreamReader;
 9.  
 10. public class Bus {
 11.  
 12.     public static void main(String[] args) throws Exception {
 13.         int i, j, k;
 14.  
 15.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 16.  
 17.         int N = Integer.parseInt(br.readLine());
 18.         int M = Integer.parseInt(br.readLine());
 19.  
 20.         br.close();
 21.  
 22.         if (M < N) {
 23.             System.out.println(N * 100);
 24.             if (M == 0) System.out.println(N * 100);
 25.             else
 26.                 System.out.println(N * 100 + (M - 1) * 100);
 27.         } else {
 28.             int decaProsecno = (int) Math.ceil(M / N);
 29.             int a[] = new int[N];
 30.             for (i = 0; i < N; i++) {
 31.                 a[i] = decaProsecno;
 32.             }
 33.             if (N * decaProsecno != M) {
 34.                 int p = M - (N * decaProsecno);
 35.                 for (i = 0; i < p; i++)
 36.                     a[i] = a[i] + 1;
 37.             }
 38.             int suma = 0;
 39.             for (i = 0; i < N; i++) {
 40.                 suma += (a[i] - 1) * 100;
 41.             }
 42.             System.out.println(suma + N * 100);
 43.             System.out.println(N * 100 + (M - 1) * 100);
 44.  
 45.         }
 46.     }
 47. }
 48.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement