SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .data
 2. suma: .asciiz "Array[C]: " #przechowuje stringa do 'suma'          
 3. tabA: .word 14, 3, 7, 1, 12, 20, 16, 18, 11, 17 #tab1 do przechowywania pierwszej listy liczb
 4. tabB: .word 3, 4, 2, 8, 4, 1, 7, 9, 10, 20  #tab2 do przechowywania drugiej listy liczb
 5. tabC: .space 5 # do przechowywania sumy tabA i tabB    
 6. endl: .asciiz "\n"                                        
 7.  
 8. .text
 9. main:  
 10.     la $t1, tabA #$t1 = adres tabA    
 11.     la $t2, tabB #$t2 = adres tabB
 12.     la $t3, tabC #$t3 =adres tabC      
 13.        
 14.     li $t4, 0 #przypisanie: $t4 = 0; t4 będzie wykorzystane jako licznik w petli      
 15.     li $s1, 10 #ustawiamy $s1 = 10
 16.     li $s2, 3    
 17.    
 18.     li $v0, 4 #sluzy do wypisywania stringow
 19.     la $a0, suma #sluzy do wypisywania aktualnego stringa
 20.     syscall #wywolanie systemowe      
 21.  
 22.     j loop  #skocz do loop    
 23.    
 24. pentelka:
 25.  
 26.     la $a0, endl
 27.     syscall
 28.    
 29.     j loop
 30.  
 31. loop:
 32.     beq $t4, $s1, final # jesli $t1 == $s1, idz do 'final'
 33.     beq $t4, $s2, pentelka
 34.     lw $t5, 0($t1)  #pobierz wartość z komórki macierzy i zapisz w $ t5
 35.     lw $t6, 0($t2)  #pobierz wartość z komórki macierzy i zapisz w $ t6
 36.    
 37.     add $t7, $t5, $t6 #dodaj $ t5 z $ t6 i zapisz w $ t7  
 38.  
 39.     sw $t7, 0($t3)  #przechowaj $t7 pod adresem $t8
 40.    
 41.     li $v0, 1 #wypisz integer      
 42.     move $a0, $t7   #przenieś $t7 na $a0  
 43.     syscall #wywolanie systemowe      
 44.  
 45.     li $a0, 32 #spacja
 46.     li $v0, 11 #wywolanie systemowe do wypisywania znaku      
 47.     syscall #system call      
 48.  
 49.     addi $t1, $t1, 4 #zwiekszamy $t1 o 4  
 50.     addi $t2, $t2, 4 #zwiekszamy $t2 o 4
 51.     addi $t4, $t4, 1 #zwiekszamy $t1 o 1
 52.    
 53.     j loop  #wroc przez 'loop'    
 54.    
 55. final:
 56.     li $v0, 10
 57.     syscall  #skoncz program
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top