Guest User

Untitled

a guest
Jan 24th, 2020
77
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .data
 2. suma: .asciiz "Array[C]: " #przechowuje stringa do 'suma'
 3. tabA: .word 14, 3, 7, 1, 12, 20, 16, 18, 11, 17 #tab1 do przechowywania pierwszej listy liczb
 4. tabB: .word 3, 4, 2, 8, 4, 1, 7, 9, 10, 20 #tab2 do przechowywania drugiej listy liczb
 5. tabC: .space 5 # do przechowywania sumy tabA i tabB
 6. endl: .asciiz "\n"
 7.  
 8. .text
 9. main:
 10. la $t1, tabA #$t1 = adres tabA
 11. la $t2, tabB #$t2 = adres tabB
 12. la $t3, tabC #$t3 =adres tabC
 13.  
 14. li $t4, 0 #przypisanie: $t4 = 0; t4 będzie wykorzystane jako licznik w petli
 15. li $s1, 10 #ustawiamy $s1 = 10
 16. li $s2, 3
 17.  
 18. li $v0, 4 #sluzy do wypisywania stringow
 19. la $a0, suma #sluzy do wypisywania aktualnego stringa
 20. syscall #wywolanie systemowe
 21.  
 22. j loop #skocz do loop
 23.  
 24. pentelka:
 25.  
 26. la $a0, endl
 27. syscall
 28.  
 29. j loop
 30.  
 31. loop:
 32. beq $t4, $s1, final # jesli $t1 == $s1, idz do 'final'
 33. beq $t4, $s2, pentelka
 34. lw $t5, 0($t1) #pobierz wartość z komórki macierzy i zapisz w $ t5
 35. lw $t6, 0($t2) #pobierz wartość z komórki macierzy i zapisz w $ t6
 36.  
 37. add $t7, $t5, $t6 #dodaj $ t5 z $ t6 i zapisz w $ t7
 38.  
 39. sw $t7, 0($t3) #przechowaj $t7 pod adresem $t8
 40.  
 41. li $v0, 1 #wypisz integer
 42. move $a0, $t7 #przenieś $t7 na $a0
 43. syscall #wywolanie systemowe
 44.  
 45. li $a0, 32 #spacja
 46. li $v0, 11 #wywolanie systemowe do wypisywania znaku
 47. syscall #system call
 48.  
 49. addi $t1, $t1, 4 #zwiekszamy $t1 o 4
 50. addi $t2, $t2, 4 #zwiekszamy $t2 o 4
 51. addi $t4, $t4, 1 #zwiekszamy $t1 o 1
 52.  
 53. j loop #wroc przez 'loop'
 54.  
 55. final:
 56. li $v0, 10
 57. syscall #skoncz program
RAW Paste Data