SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 144 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %% VUMIFPSbakalaurinis.cls – „Tik svajotojai-romantikai gali pagerinti nepakeičiamą pasaulį“
 2. %% Created by   „Atviras Kodas Lietuvai“  2015
 3. %
 4. %% Latest version available here: https://github.com/LIKS/bachelor_thesis_template_vu_mif_se
 5. %% Any suggestions or contributions are welcome!  Also see: http://latex.liks.lt!
 6. %
 7. %%  License CC BY 4.0 (see more at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
 8. % You are free to (a) share - copy and redistribute the material in any medium
 9. % or format (b) adapt - remix, transform, and build upon the material for any
 10. % purpose, even commercially. As long as you give appropriate credit, provide a
 11. % link to the license, and indicate if changes were made.)
 12.  
 13.  
 14. % Bakalaruo baigiamojo darbo apiforminimas pagal Vilniaus universiteto
 15. % Matematikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų katedros reikalavimus
 16. \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
 17. \ProvidesClass{VUMIFPSbakalaurinis}[2015/02/03 1.0 VU MIF SE bachelor thesis class]
 18. \LoadClass[12pt, a4paper]{article}
 19. \RequirePackage{LTPlius}  % Nustatymų sulietuvinimas
 20. \RequirePackage{fontspec} % Šrifto pasirinkimui
 21. \setmainfont[
 22.     Ligatures=TeX,
 23.     Extension=.otf,
 24.     UprightFont= *-regular,
 25.     BoldFont=*-bold,
 26.     ItalicFont=*-italic,
 27.     BoldItalicFont=*-bolditalic
 28. ]{texgyretermes}  % Teksto  šrifatas bus Nimbus Roman No9 L, kuris yra
 29.                   % atviras Times New Roman šrifto atitikmuo
 30. \RequirePackage{setspace} % Intervalas tarp eilučių
 31. \RequirePackage[
 32.     left=3cm,
 33.     top=2cm,
 34.     right=1.5cm,
 35.     bottom=2cm,
 36.     footskip=0.6cm,
 37. ]{geometry}  % Lapo paraštės
 38. \sloppy  % Tolygiai paskirsto tekstą nuo kairės iki dešinės paraštės
 39. \RequirePackage[titles]{tocloft} % Turinio eilučių išlygiavimo nustatymui
 40. \RequirePackage{fancyhdr} % Puslapio numerio vietos nustatymui
 41. \pagestyle{fancy}
 42.  
 43. % Nustatoma puslapio numerio vieta puslapyje
 44. \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
 45. \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
 46. \lhead{}
 47. \chead{}
 48. \rhead{}
 49. \lfoot{}
 50. \cfoot{}
 51. \rfoot{\thepage} % Numeris bus puslapio apačioje dešinėje
 52.  
 53. % Nerodyti įspėjimo dėl pakeistos article klasės antraščių stiliaus
 54. \RequirePackage{silence}
 55. \WarningFilter{caption}{Unsupported document class}
 56.  
 57. % Po lentelės antraštės prefiksu bus dedamas taškas
 58. \RequirePackage{caption}
 59. \captionsetup*[table]{labelsep=period}
 60. \captionsetup*[figure]{labelsep=period, name=pav}
 61.  
 62. % Informacijos tituliniame puslapyje kintamieji
 63. \newcommand{\university}[1]{\def\@university{#1}}
 64. \newcommand{\faculty}[1]{\def\@faculty{#1}}
 65. \newcommand{\papertype}[1]{\def\@papertype{#1}}
 66. \newcommand{\department}[1]{\def\@department{#1}}
 67. \newcommand{\supervisor}[1]{\def\@supervisor{#1}}
 68. \newcommand{\reviewer}[1]{\def\@reviewer{#1}}
 69. \newcommand{\status}[1]{\def\@status{#1}}
 70. \newcommand{\titleineng}[1]{\def\@titleineng{#1}}
 71. \newcommand{\secondauthor}[1]{\def\@secondauthor{#1}}
 72.  
 73. % Tarpai tarp sąrašo elementų
 74. \RequirePackage{enumitem}
 75. \setitemize{noitemsep,topsep=0pt,parsep=0pt,partopsep=0pt}
 76. \setenumerate{noitemsep,topsep=0pt,parsep=0pt,partopsep=0pt}
 77.  
 78. % Pirmos eilutės paragrafe atitraukimas 1 cm
 79. \setlength{\parindent}{1cm}
 80.  
 81. % Nustatomas bibliografijos stilius
 82. \RequirePackage[
 83.     alldates=iso8601,
 84.     autolang=other,
 85.     backend=biber,
 86.     sortcites=true,
 87.     style=trad-alpha,
 88.     abbreviate=true,
 89.     minalphanames=3,
 90.     maxalphanames=3,
 91.     maxnames=9,
 92.     minnames=4,
 93. ]{biblatex}
 94. \RequirePackage[style=lithuanian]{csquotes}
 95. % Pliuso ženklas, kuris rodomas esant >3 autoriams, sumažinamas ir pakeliamas
 96. \renewcommand*{\labelalphaothers}{\textsuperscript{+}}
 97.  
 98. % -------------------------------
 99. % Titulinio puslapio formatavimas
 100. % -------------------------------
 101. \newcommand{\@signatureplace}{%
 102.     \parbox[t]{2.5cm}{%
 103.         \makebox[2.5cm]{\raisebox{-0.5ex}{\scriptsize
 104.         (para\v{s}as) }}}
 105. }
 106.  
 107. \newcommand{\checkifdefined}[2]{%
 108.     % Patikriname, ar visa reikalinga informacija tituliniam puslapiui
 109.     % buvo nurodyta. #1 yra tikrinama reikšmė (be \ priekyje),
 110.     % #2 - klaidos pranešimas.
 111.     \@ifundefined{#1}{\PackageError{VUMIF}{#2}{Add the missing command}}%
 112. }
 113.  
 114. \renewcommand\maketitle{\begin{titlepage}%
 115.   \checkifdefined{@department}%
 116.     {Tituliniame puslapyje nenurodyta katedra (komanda \protect\department)}
 117.   \checkifdefined{@supervisor}%
 118.     {Tituliniame puslapyje nenurodytas darbo vadovas (komanda \protect\supervisor)}
 119.    ~
 120.   \begin{center}
 121.       {\setstretch{1.3}\large \MakeUppercase{\@university} \\
 122.           \MakeUppercase{\@faculty} \\
 123.          \MakeUppercase{\@department}\par }
 124.  
 125.      \null\vfil
 126.      \vskip 2.5cm
 127.      {\singlespacing \LARGE \textbf{\@title} \par}
 128.      {\singlespacing \Large \textbf{\@titleineng} \par}%
 129.      \vskip 0.8cm
 130.      {\large \@papertype}%
 131.   \end{center}
 132.   \@ifundefined{@secondauthor}{
 133.      \vskip 3cm
 134.      \begin{flushright}
 135.         \large
 136.         \singlespacing
 137.         {\begin{tabular}[t]{l l}%
 138.         \bigskip Atliko: &\; \@author \hfill \@signatureplace \\
 139.         \bigskip Darbo vadovas: &\; \@supervisor \hfill  \@signatureplace \\
 140.         Darbo recenzentas: &\; \@reviewer \hfill \@signatureplace
 141.         \end{tabular} \par}%
 142.      \end{flushright}
 143.      \vskip 4cm
 144.    }{
 145.      \vskip 2.8cm
 146.      \begin{flushright}
 147.         \large
 148.         \singlespacing
 149.         {\begin{tabular}[t]{l l}%
 150.         \bigskip Atliko: &\; \@author \hfill \@signatureplace \\
 151.         \bigskip &\; \@secondauthor \hfill \@signatureplace \\
 152.         \bigskip Darbo vadovas: &\; \@supervisor \hfill  \@signatureplace \\
 153.         Darbo recenzentas: &\; \@reviewer \hfill \@signatureplace
 154.         \end{tabular} \par}%
 155.      \end{flushright}
 156.      \vskip 3.8cm
 157.    }
 158.  
 159.   \begin{center}
 160.     {\large \singlespacing \@date \par}%  
 161.   \end{center}\par
 162.   \@thanks
 163.   \vfil\null
 164.   \end{titlepage}%
 165.   % Atlaisviname panaudotus kintamuosius
 166.   \global\let\@outputtitle\relax
 167.   \global\let\thanks\relax
 168.   \global\let\maketitle\relax
 169.   \global\let\@papertype\@empty
 170.   \global\let\@thanks\@empty
 171.   \global\let\@author\@empty
 172.   \global\let\@date\@empty
 173.   \global\let\@title\@empty
 174.   \global\let\@university\@empty
 175.   \global\let\@faculty\@empty
 176.   \global\let\@department\@empty
 177.   \global\let\@papertype\@empty
 178.   \global\let\@supervisor\@empty
 179.   \global\let\@reviewer\@empty
 180.   \global\let\title\relax
 181.   \global\let\author\relax
 182.   \global\let\date\relax
 183.   \global\let\and\relax
 184.   \global\let\department\relax
 185.   \global\let\supervisor\relax
 186.   \global\let\@signatureplace\relax
 187.   \global\let\checkifdefined\relax
 188.   \setcounter{footnote}{0}%
 189.   % Nustatome dokumentui 1,5 eilutės intervalą
 190.   \onehalfspacing
 191. }
 192.  
 193. % Skyriaus pavadinimas, turinyje neturintis numerio
 194. \newcommand{\sectionnonum}[1]{%
 195.     \section*{#1}%
 196.     \addcontentsline{toc}{section}{#1}%
 197. }
 198.  
 199. % Skyriaus pavadinimas, neturintis numerio bei neįeinantis į turinį
 200. \newcommand{\sectionnonumnocontent}[1]{%
 201.     \section*{#1}%   Sugadina pirmojo šio tipo skyriaus numeravimą puslapiais
 202. }
 203.  
 204. \renewcommand\tableofcontents{%
 205.     % Turinys su viengubu intervalu tarp eilučių
 206.     \begin{singlespacing}%
 207.         \section*{\bf\normalsize\centering\MakeUppercase\contentsname
 208.         \@mkboth{%
 209.            \MakeUppercase\contentsname}{\MakeUppercase\contentsname}}%
 210.     \@starttoc{toc}%
 211.     \end{singlespacing}%
 212.     \newpage%
 213.     }
 214.  
 215. % Tarpai tarp taškų turinyje
 216. \renewcommand{\@dotsep}{1}
 217.  
 218. % Pakeitimai sekcijos eilutėms turinyje:
 219. % 1. Turinyje turi taškai bėgti ir iki sekcijų
 220. % 2. Nėra vertikalaus tarpo prieš sekcijos turinio eilutę
 221. % 3. Ne pusstoris, o paprastas šriftas
 222. \renewcommand\l@section[2]{%
 223.   \ifnum \c@tocdepth >\z@
 224.     \addpenalty\@secpenalty
 225.     \addvspace{0.6em \@plus\p@}
 226.     \setlength\@tempdima{1.5em}%
 227.     \begingroup
 228.       \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
 229.       \parfillskip -\@pnumwidth
 230.       \leavevmode {
 231.       \advance\leftskip\@tempdima
 232.       \hskip -\leftskip
 233.       % Uppercasing first level titles
 234.       \MakeUppercase{#1}}\nobreak\
 235.       \leaders\hbox{$\m@th\mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep mu$}
 236.      \hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
 237.     \endgroup
 238.   \fi}
 239.  
 240.  
 241. % Sekcija pradeda naują puslapį
 242. \renewcommand{\section}{%
 243.     \cleardoublepage%
 244.     \@startsection {section}{1}{\z@}%
 245.         {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
 246.         {2.3ex \@plus.2ex}%
 247.         {\normalfont\Large\bfseries}%
 248. }
 249.  
 250. % Priedo sekcijų formatavimas turiniui
 251. \renewcommand{\appendix}{%
 252.     \renewcommand{\section}{%
 253.         \cleardoublepage%
 254.          \secdef\@Appendix\@sAppendix%
 255.     }%
 256.     \setcounter{section}{0}%
 257.     \renewcommand{\thesection}{nr. \arabic{section}}%
 258.     % Insert record to TOC
 259.     \addcontentsline{toc}{section}{\MakeUppercase{Priedai}}%}
 260. }
 261.  
 262. \def\@Appendix[#1]#2{%
 263.     \refstepcounter{section}%
 264.     \addcontentsline{toc}{subsection}%
 265.         {\arabic{section} priedas.~#2}%
 266.     {\large\bfseries\appendixname\ \thesection\par
 267.      #2\par}% \nohyphens\centering#2\par}%
 268.     \sectionmark{#1}\vspace{\baselineskip}%
 269.     \footnotesize%
 270. }
 271.  
 272. \def\@sAppendix#1{%
 273.     {\flushright\large\bfseries\appendixname\par
 274.      \centering#1\par}% \nohyphens\centering#1\par}%
 275.     \vspace{\baselineskip}%
 276.     \footnotesize
 277. }
 278.  
 279. % Literatūros sąrašą reikia pervadinti
 280. \addto\captionslithuanian{%
 281.     \renewcommand{\refname}{\v{S}altiniai}%
 282. }
 283.  
 284. % Apibrėžiame ketvirto lygio skyrius
 285. \newcommand{\subsubsubsection}{\subsubparagraph}
 286.  
 287. \makeatletter
 288. \renewcommand\subsubsubsection{\@startsection{paragraph}{4}{0ex}{-3.25ex plus -1ex minus
 289. -0.2ex}{1.5ex plus 0.2ex}{\normalfont\normalsize\bfseries}}
 290. \makeatother
 291.  
 292. \stepcounter{secnumdepth}
 293. \stepcounter{tocdepth}
 294. \renewcommand{\paragraph}{\subparagraph}
 295.  
 296. % Turinio skyrių indentavimo nustatymas. Kiekvienam skyriui nustatoma:
 297. % 1. Atitraukimo iš kairės plotis
 298. % 2. Vietos, skiriama skaičiams, plotis
 299. \makeatletter
 300.   \renewcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{0.1cm}{0.87cm}}
 301.   \renewcommand*\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{0.8cm}{1.22cm}}
 302.   \renewcommand*\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{1.5cm}{1.52cm}}
 303. \makeatother
 304.  
 305. % Raktinių žodžių komandos
 306. \newcommand\keywords[1]{%
 307.     \par \bigskip \par
 308.     % \hangindent=\parindent   % Lygiavimas nuo antros eilutės
 309.     \noindent \textbf{Keywords:}\; \textbf{#1}
 310. }
 311. \newcommand\raktiniaizodziai[1]{%
 312.     \par \bigskip \par
 313.     % \hangindent=\parindent   % Lygiavimas nuo antros eilutės
 314.     \noindent \textbf{Raktiniai žodžiai:}\; \textbf{#1}
 315. }
 316.  
 317. % Tarpai tarp išnašų eilučių nustatomi į 1.5 eilutės
 318. \let\oldfootnote\footnote
 319. \renewcommand{\footnote}[1]{\oldfootnote{\onehalfspacing #1}}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top