daily pastebin goal
29%
SHARE
TWEET

Attributs

kramos966 Jan 13th, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ; Provem els tributs
 2. ORG 32000
 3. main:
 4. ;----------------------------------------------------------------------
 5. ; Programa principal
 6. ;----------------------------------------------------------------------
 7.         XOR A                           ; Netegem la pantalla
 8.         CALL clear_screen
 9.  
 10.         LD B, 24                        ; Nombre de files en la pantalla
 11.         LD HL, $5800            ; Apuntem a l'àrea de tributs
 12. bucle_tribut:
 13.         ; Esperem a que es premi una tecla
 14.         PUSH AF
 15.         CALL wait_keypress
 16.         CALL wait_keyrelease
 17.         POP AF
 18.         LD D, B                         ; Guardem el valor de B
 19.         LD B, 32                        ; Bytes per fila, comencem altre bucle
 20.         RLA
 21.         RLA
 22.         RLA                                     ; Col·loquem bits de A en l'àrea BRIGHT+ PAPER
 23. bucle_fila:
 24.         LD (HL), A                      ; Escrivim el tribut
 25.         INC HL
 26.         DJNZ bucle_fila         ; Pintem els 32 bytes de la fila
 27.         LD B, D                         ; Recarreguem B del les files
 28.         RRA
 29.         RRA
 30.         RRA
 31.         INC A                           ; Incrementem el valor de A
 32.         DJNZ bucle_tribut
 33.         RET
 34. wait_keypress:
 35. ;----------------------------------------------------------------------
 36. ; Aquesta rutina espera que premem una tecla per continuar l'execució
 37. ; del programa. No requereix arguments. MODIFICA A
 38. ;----------------------------------------------------------------------
 39.         ; Comencem llegint totes les tecles del teclat
 40.         XOR A                           ; A = 0, llegim totes les files del teclat
 41.         IN A, ($FE)                     ; Llegim el teclat
 42.         OR %111000000           ; Fem els bits alts = 1
 43.         INC A                           ; Si cap tecla premuda, A = 111 111111b
 44.         JR Z, wait_keypress
 45.         RET
 46. wait_keyrelease:
 47. ;----------------------------------------------------------------------
 48. ; Aquesta rutina espera l'alliberament d'una tecla per continuar
 49. ; l'execució del programa. MODIFICA A
 50. ;----------------------------------------------------------------------
 51.         XOR A                           ; A =0, llegim totes les files
 52.         IN A, ($FE)                     ; Llegim el teclat
 53.         OR %111000000           ; Fem els bits alts = 1
 54.         INC A                           ; Si cap tecla premuda, A = 111 111111b
 55.         JR NZ, wait_keyrelease
 56.         RET
 57. clear_screen:
 58. ;------------------------------------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top