SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <sys/wait.h>
 2. #include <sys/stat.h>
 3. #include <unistd.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <string.h>
 7. #include <fcntl.h>
 8. #include <signal.h>
 9.  
 10. #define LSH_TOK_BUFSIZE 64
 11. #define LSH_TOK_DELIM " \t\r\n\a"
 12. #define MAX_COMMAND_HISTORY 20
 13.  
 14. int lsh_cd(char **args);
 15. int lsh_help(char **args);
 16. int lsh_exit(char **args);
 17.  
 18. char *builtin_str[] = {
 19.     "cd",
 20.     "help",
 21.     "exit" };
 22.  
 23. int(*builtin_func[])(char **) = {
 24.     &lsh_cd,
 25.     &lsh_help,
 26.     &lsh_exit,
 27. };
 28.  
 29. int lsh_num_builtins() /*Funkcja zwraca ilość wbudowanych poleceń.*/
 30. {
 31.     return sizeof(builtin_str) / sizeof(char *);
 32. }
 33.  
 34. char *lsh_get_history_dir(void) /*Zwraca ścieżkę do pliku z historią poleceń*/
 35. {
 36.     char filepath[] = "bash_history.txt";
 37.     char *homedir = getenv("HOME");
 38.     char *path = malloc((strlen(filepath) + strlen(homedir) + 1) * sizeof(char));
 39.     strcpy(path, homedir);
 40.     strcat(path, "/");
 41.     strcat(path, filepath);
 42.     return path;
 43. }
 44.  
 45. int lsh_cd(char **args) /*Obsługa polecenia cd.*/
 46. {
 47.     if (args[1] == NULL)
 48.         fprintf(stderr, "lsh: expected argument to \"cd\"\n");
 49.     else if (chdir(args[1]) != 0)
 50.         perror("lsh");
 51.     return 1;
 52. }
 53.  
 54. int lsh_help(char **args) /*Obsługa polecenia help.*/
 55. {
 56.     puts("Dostepne komendy: \n");
 57.     for (int i = 0; i < lsh_num_builtins(); i++)
 58.         printf("  %s\n", builtin_str[i]);
 59.     printf("  history\n");
 60.     puts("Program przygotowany na zajecia z Systemow Operacyjnych przez:");
 61.     puts("Emilie Jutkiewicz\nDawida Rydzewskiego\nRadoslawa Skiepko");
 62.     return 1;
 63. }
 64.  
 65. void lsh_history(int sig) /*Obsługa polecenia history.*/
 66. {
 67.     if (sig == SIGUSR1) //Funkcję wywołuje sygnał SIGUSR1, funkcja jest 'handlerem' tego sygnału.
 68.     {
 69.         puts("");
 70.         int f = open(lsh_get_history_dir(), O_RDONLY);
 71.         if (f != -1)
 72.         {
 73.             char buf[100];
 74.             while (read(f, buf, 100))
 75.                 write(1, buf, strlen(buf));
 76.             puts("");
 77.             close(f);
 78.         }
 79.     }
 80. }
 81.  
 82. int lsh_exit(char **args) /*Obsługa polecenia exit.*/
 83. {
 84.     return 0;
 85. }
 86.  
 87. int lsh_launch(char **args, int flag) /*Funkcja uruchamiająca polecenia.*/
 88. {
 89.     pid_t pid, wpid;
 90.     int status, background_flag = 0, position = 0, position2 = 0;
 91.     pid = fork();
 92.     while (args[position] != NULL)
 93.         position++;
 94.     /* Pętla sprawdza czy wystąpiło żadąnie działania w tle.*/
 95.     while (args[position - 1][position2] != '\0')
 96.         position2++;
 97.     if (args[position - 1][position2 - 1] == '&')
 98.     {
 99.         background_flag = 1; /*Jeśli wytąpiło zmienia flagę działania w tle.*/
 100.         args[position - 1][position2 - 1] = '\0';
 101.     }
 102.     if (pid == 0)
 103.     {
 104.         if (flag != -1) /*Jeśli w poleceniu wystąpiło przekierowanie ">>", zmienna*/
 105.         {               /*flag przyjmuje wartość w którym nastąpiło.*/
 106.             int fd1;
 107.             if ((fd1 = open(args[flag + 1], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC | O_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH)) == -1)
 108.             {
 109.                 perror(args[flag + 1]);
 110.                 exit(EXIT_FAILURE);
 111.             }
 112.             dup2(fd1, 1); /*Zmiana standardowego wyjścia na przekazane po znakach ">>".*/
 113.             close(fd1);
 114.             args[flag] = args[flag + 1] = NULL; /*Usunięcie z tablicy poleceń przekierowania.*/
 115.         }
 116.         if (execvp(args[0], args) == -1) /*Uruchamianie poleceń, w przypadku błędu wyświetla error.*/
 117.             perror("lsh");
 118.         exit(EXIT_FAILURE);
 119.     }
 120.     else if (pid < 0)
 121.         perror("lsh");
 122.     else if (background_flag == 0) /*Gdy wystąpiło żądanie działania w tle program nie wchodzi*/
 123.         do                         /*w pętle i nie czeka na zakończenie uruchomionego procesu.*/
 124.         {
 125.             wpid = waitpid(pid, &status, WUNTRACED);
 126.         } while (!WIFEXITED(status) && !WIFSIGNALED(status));
 127.         return 1;
 128. }
 129.  
 130. int lsh_loop_pipe(char ***cmd) /*Pętla wykonująca nielimitowane potoki*/
 131. {
 132.     int p[2];
 133.     pid_t pid, wpid;
 134.     int status;
 135.     int fd_in = 0;
 136.     while (*cmd != NULL)
 137.     {
 138.         pipe(p);
 139.         pid = fork();
 140.         if (pid == 0)
 141.         {
 142.             dup2(fd_in, 0); /*Zmiana wejścia zgodnie z starszym*/
 143.             if (*(cmd + 1) != NULL)
 144.                 dup2(p[1], 1);
 145.             close(p[0]);
 146.             execvp((*cmd)[0], *cmd); /*Wykonanie polecenia*/
 147.             exit(EXIT_FAILURE);
 148.         }
 149.         else if (pid < 0)
 150.         {
 151.             perror("lsh");
 152.         }
 153.         else
 154.         {
 155.             do
 156.             {
 157.                 wpid = waitpid(pid, &status, WUNTRACED);
 158.             } while (!WIFEXITED(status) && !WIFSIGNALED(status));
 159.  
 160.             close(p[1]);
 161.             fd_in = p[0]; /*Zapisanie wejścia dla następnej komendy*/
 162.             cmd++;
 163.         }
 164.     }
 165. }
 166.  
 167. int lsh_execute(char **args) /*Funkcja sprawdza czy wystąpiły predefiniowane polecenia,*/
 168. {                            /*przekierowania lub potoki.*/
 169.     int second_position, history_flag, output_flag;
 170.     char tmp_history[] = "history";
 171.     for (int first_position = 0; args[first_position] != NULL; first_position++)
 172.     { /*Pętla przechodząca po wszystkich argumentach.*/
 173.         history_flag = 1;
 174.         output_flag = 0;
 175.         for (second_position = 0; second_position < 7; second_position++)
 176.             if (args[first_position][second_position] != tmp_history[second_position])
 177.             { /*Sprawdza czy wystąpiło polecenie history.*/
 178.                 history_flag = 0;
 179.                 break;
 180.             }
 181.         if (history_flag == 1)
 182.         {
 183.             if (signal(SIGUSR1, lsh_history) == SIG_ERR) /*Definiowanie obsługi sygnału.*/
 184.                 printf("Nie udalo sie obsluzyc sygnalu");
 185.             raise(SIGUSR1); /*Wywołanie wyświetlenia historii poleceń.*/
 186.             if (args[first_position + 1] == NULL)
 187.                 args[first_position] = NULL;
 188.             else
 189.                 for (int i = first_position; args[i + 1] != NULL; i++)
 190.                 {
 191.                     args[i] = args[i + 1];
 192.                     args[i + 1] = NULL;
 193.                 }
 194.             continue;
 195.         }
 196.         for (int i = 0; i < lsh_num_builtins(); i++)
 197.             if (strcmp(args[0], builtin_str[i]) == 0)
 198.                 return (*builtin_func[i])(args);
 199.         if (args[first_position][0] == '>' && args[first_position][1] == '>')
 200.             return lsh_launch(args, first_position); /*Wykryte przekierowanie.*/
 201.         else if (args[first_position][0] == '|')
 202.         { /*Wykryte potoki.*/
 203.             char ***cmd;
 204.             int counter, potoki_count = 0, cmd_position1 = 0, count_arguments = 0;
 205.             for (counter = 0; args[counter] != NULL; counter++)
 206.                 if (args[counter][0] == '|')
 207.                     potoki_count++;
 208.             cmd = (char ***)malloc((potoki_count + 1) * sizeof(char **));
 209.             for (counter = 0; args[counter] != NULL; counter++)
 210.             { /*Przygotowanie poleceń do przekazania.*/
 211.                 if (args[counter][0] == '|')
 212.                 {
 213.                     cmd[cmd_position1] = (char **)malloc((count_arguments + 1) * sizeof(char *));
 214.                     for (int i = 0; i < count_arguments; i++)
 215.                         cmd[cmd_position1][i] = args[counter - count_arguments + i];
 216.                     cmd[cmd_position1][count_arguments] = NULL;
 217.                     cmd_position1++;
 218.                     count_arguments = 0;
 219.                 }
 220.                 else if (args[counter + 1] == NULL)
 221.                 {
 222.                     cmd[cmd_position1] = (char **)malloc((count_arguments + 2) * sizeof(char *));
 223.                     for (int i = 0; i <= count_arguments + 1; i++)
 224.                         cmd[cmd_position1][i] = args[counter - count_arguments + i];
 225.                     cmd[cmd_position1][count_arguments + 1] = NULL;
 226.                     cmd_position1++;
 227.  
 228.                     count_arguments = 0;
 229.                 }
 230.                 else
 231.                     count_arguments++;
 232.             }
 233.             cmd[cmd_position1] = NULL;
 234.             lsh_loop_pipe(cmd);
 235.             for (int i = 1; i < cmd_position1; i++)
 236.                 free(cmd[i]);
 237.             free(cmd);
 238.             return 1;
 239.         }
 240.     }
 241.     if (args[0] != NULL)
 242.         return lsh_launch(args, -1);
 243.     else
 244.         return 1;
 245. }
 246.  
 247. void lsh_save_line(char *line) /*Funkcja zapisująca podane polecenie do pliku historii.*/
 248. {
 249.     char *path = lsh_get_history_dir();
 250.     FILE *fp;
 251.     char commands[20][254];
 252.     int i = 0;
 253.     size_t len = 0;
 254.     ssize_t read;
 255.     if ((fp = fopen(path, "r")) != NULL)
 256.     {
 257.         while (fgets(commands[i], sizeof(commands[i]), fp)) /*zczytujemy zawartość do tablicy.*/
 258.             i++;
 259.         fclose(fp);
 260.     }
 261.     else
 262.         puts("Nie udalo sie otworzyc pliku.\nPowstanie nowy plik historii.");
 263.  
 264.     if (i < MAX_COMMAND_HISTORY - 1) /*Jeśli ilość poleceń nie przekracza*/
 265.     {                                /*20 dodajemy na koniec pliku.*/
 266.         if ((fp = fopen(path, "a")) != NULL)
 267.         {
 268.             fputs(line, fp);
 269.             fclose(fp);
 270.         }
 271.     }
 272.     else
 273.     {
 274.         if ((fp = fopen(path, "w")) != NULL) /*W przeciwnym wypadku pomijamy najstarszą*/
 275.         {                                    /*komendę i dodajemy na koneic nowa.*/
 276.             for (int j = 1; j < i; j++)
 277.                 fputs(commands[j], fp);
 278.             fputs(line, fp);
 279.             fclose(fp);
 280.         }
 281.     }
 282. }
 283.  
 284. char *lsh_read_line(void) /*Zczytuje wpisane polecenie do tablicy charów.*/
 285. {
 286.     char *line = NULL;
 287.     ssize_t bufsize = 0;
 288.     getline(&line, &bufsize, stdin);
 289.     return line;
 290. }
 291.  
 292. char **lsh_split_line(char *line) /*Funkcja rozdzielająca ciąg poleceń do tablicy.*/
 293. {
 294.     int bufsize = LSH_TOK_BUFSIZE, position = 0;
 295.     char **args = malloc(bufsize * sizeof(char *)), *arg;
 296.     if (!args)
 297.     {
 298.         fprintf(stderr, "lsh: allocation error\n");
 299.         exit(EXIT_FAILURE);
 300.     }
 301.     lsh_save_line(line); /*Wywołanie funkcji zapisującej polecenia w historii.*/
 302.     arg = strtok(line, LSH_TOK_DELIM);
 303.     while (arg != NULL)
 304.     {
 305.         args[position] = arg;
 306.         position++;
 307.         if (position >= bufsize)
 308.         {
 309.             bufsize += LSH_TOK_BUFSIZE;
 310.             args = realloc(args, bufsize * sizeof(char *));
 311.             if (!args)
 312.             {
 313.                 fprintf(stderr, "lsh: allocation error\n");
 314.                 exit(EXIT_FAILURE);
 315.             }
 316.         }
 317.         arg = strtok(NULL, LSH_TOK_DELIM);
 318.     }
 319.     args[position] = NULL;
 320.     return args;
 321. }
 322.  
 323. void lsh_loop() /*Głowna pętla shella.*/
 324. {
 325.     char *line;
 326.     char **args;
 327.     int status;
 328.     do
 329.     {
 330.         printf("> ");
 331.         line = lsh_read_line();
 332.         args = lsh_split_line(line);
 333.         if (args[0] == NULL)
 334.             continue;
 335.         status = lsh_execute(args);
 336.         free(line);
 337.         free(args);
 338.     } while (status);
 339. }
 340.  
 341. int main(int argc, char **argv)
 342. {
 343.     lsh_loop();
 344.     return EXIT_SUCCESS;
 345. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top