Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Задача 1 [Лаб. 2.1]

LonelyShepherd Mar 13th, 2018 77 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="mk">
 3.   <head>
 4.     <title>Lab 2.1</title>
 5.     <meta charset="UTF-8">
 6.     <meta name="author" content="Nikola Stojanovikj">
 7.     <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
 8.   </head>
 9.   <body>
 10.     <h1>HTML</h1>
 11.     <hr/>
 12.     <p><b>HTML</b> (HyperText Markup Language) е најдоминантен <a href="lab2-2.html">јазик за означување</a> кој се користи за правење на веб страници.
 13.     Овој јазик се користи за опишување на структурата на информациите во текс ориентрианите документи со помош на означување/маркирање/подвлекување
 14.     на одредени делови од текстот како што се <u>насловите, параграфите, листите, инт.,</u> при што овој означен текст се заменува со интерактивни форми, внегздени слики
 15.     или други објекти. HTML исто така го опишува, до одреден степен, изгледот и семантиката на документот и може да содржи дополнителни својства, како на пример
 16.     вгнезден програмски код, кој може да влијае на однесувањето на веб прелистувачот или било кој друг HTML процесор. Во HTML 4 <s>не постои</s> јасно дефинирање на содржината
 17.     од останатиот дел од страната.</p>
 18.     <div class="code-excerpt">
 19.       <pre>
 20.         &lt;html&gt;
 21.               &lt;head&gt;
 22.                     &lt;title&gt;Ова е насловот што ќе го пишува горе во прелистувачот&lt;/title&gt;
 23.               &lt;/head&gt;
 24.               &lt;body&gt;
 25.                     Тука било што се пишува, но најчесто работите се ставаат помеѓу &lt;div&gt; или &lt;p&gt; ознаката.
 26.                     Скоро сите ознаки мора да завршат.
 27.                     Најчесто се завршуваат со додавање на &lt;/****&gt;
 28.                     &lt;strong&gt;(на местото на ѕвездите се пишува ознаката што сакаме да го завршиме)&lt;/strong&gt;
 29.               &lt;/body&gt;
 30.         &lt;/html&gt;
 31.       </pre>
 32.     </div>
 33.     <hr/>
 34.     <strong>Постојат четири вида на тагови кои овозможуваат да се структуира страната:</strong>
 35.     <ol type="I" class="tag-types">
 36.       <li><span>наслови - h1, h2, h3, h4, h5, h6<span></li>
 37.       <li><span>за форматирање на текстот - tp, q, address, blockquote, cite, pre, abbr, b, br, code, del, dfn, em, hr, i, ins, s, small, strong, sub, sup</span></li>
 38.       <li><span>набројувања и листи - ul, ol, li, dl, dd, dt</span></li>
 39.       <li><span>за ограничување и позиционирање - body, div, span</span></li>
 40.     </ol>
 41.     <span class="formula">Во HTML постојат и тагови со чија помош може да се пишуваат математички формули. На пример X<sub>n<sup>2</sup></sub>+log(e<sup>x</sup>)</span>
 42.     <a href="lab2-3.html" class="nav-link">Некои од исфрлените тагови во HTML 5</a>
 43.     <footer>Сите права се задржани. &copy; ФИНКИ Скопје, Македонија</footer>
 44.   </body>
 45. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top