SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # --------------------------------------------------------------------------
 2. # ------------  Metody Systemowe i Decyzyjne w Informatyce  ----------------
 3. # --------------------------------------------------------------------------
 4. #  Zadanie 2: k-NN i Naive Bayes
 5. #  autorzy: A. Gonczarek, J. Kaczmar, S. Zareba, P. Dąbrowski
 6. #  2019
 7. # --------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. import numpy as np
 10.  
 11. def hamming_distance(X, X_train):
 12.     """
 13.    Zwróć odległość Hamminga dla obiektów ze zbioru *X* od obiektów z *X_train*.
 14.  
 15.    :param X: zbiór porównywanych obiektów N1xD
 16.    :param X_train: zbiór obiektów do których porównujemy N2xD
 17.    :return: macierz odległości pomiędzy obiektami z "X" i "X_train" N1xN2
 18.    """
 19.     x = X.toarray().astype(int)
 20.     x_train_tran = np.transpose(X_train.toarray()).astype(int)
 21.     return np.array(x.shape[1] - (x @ x_train_tran) - ((1 - x) @ (1 - x_train_tran)))
 22.  
 23. def sort_train_labels_knn(Dist, y):
 24.     """
 25.     Posortuj etykiety klas danych treningowych *y* względem prawdopodobieństw
 26.     zawartych w macierzy *Dist*.
 27.  
 28.     :param Dist: macierz odległości pomiędzy obiektami z "X" i "X_train" N1xN2
 29.     :param y: wektor etykiet o długości N2
 30.     :return: macierz etykiet klas posortowana względem wartości podobieństw
 31.         odpowiadającego wiersza macierzy Dist N1xN2
 32.  
 33.     Do sortowania użyj algorytmu mergesort.
 34.     """
 35.     matrix = np.ones(shape=(np.shape(Dist)))
 36.     i=0
 37.     for i in range(Dist.shape[0]):
 38.         matrix[i] = y[np.argsort(Dist[i],-1,'mergesort')]
 39.         i+=1
 40.     return matrix
 41.  
 42. def p_y_x_knn(y, k):
 43.     """
 44.     Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa p(y|x) każdej z klas dla obiektów
 45.     ze zbioru testowego wykorzystując klasyfikator KNN wyuczony na danych
 46.     treningowych.
 47.  
 48.     :param y: macierz posortowanych etykiet dla danych treningowych N1xN2
 49.     :param k: liczba najbliższych sasiadow dla KNN
 50.     :return: macierz prawdopodobieństw p(y|x) dla obiektów z "X" N1xM
 51.     """
 52.     maks = max([ max(verse.astype(int)) for verse in y ]).astype(int)
 53.     matrix = np.empty(shape=(y.shape[0],maks+1))
 54.     for i in range(y.shape[0]):
 55.         temp = np.bincount((y[i,:k]).astype(int),weights=None,minlength=(maks+1)) / k
 56.         matrix[i] = temp
 57.     return matrix
 58.  
 59. def classification_error(p_y_x, y_true):
 60.     """
 61.     Wyznacz błąd klasyfikacji.
 62.  
 63.     :param p_y_x: macierz przewidywanych prawdopodobieństw - każdy wiersz
 64.         macierzy reprezentuje rozkład p(y|x) NxM
 65.     :param y_true: zbiór rzeczywistych etykiet klas 1xN
 66.     :return: błąd klasyfikacji
 67.     """
 68.     licznik = 0
 69.     for v in range(p_y_x.shape[0]):
 70.         ML=-1
 71.         MLIndex = -1
 72.         for i in range(p_y_x.shape[1]):
 73.             if(p_y_x[v,i]>=ML):
 74.                 ML=p_y_x[v,i]
 75.                 MLIndex=i
 76.         if(MLIndex != y_true[v]):
 77.             licznik+=1
 78.     wynik = licznik/y_true.shape[0]
 79.     return wynik
 80.  
 81. def model_selection_knn(X_val, X_train, y_val, y_train, k_values):
 82.     """
 83.     Wylicz błąd dla różnych wartości *k*. Dokonaj selekcji modelu KNN
 84.     wyznaczając najlepszą wartość *k*, tj. taką, dla której wartość błędu jest
 85.     najniższa.
 86.  
 87.     :param X_val: zbiór danych walidacyjnych N1xD
 88.     :param X_train: zbiór danych treningowych N2xD
 89.     :param y_val: etykiety klas dla danych walidacyjnych 1xN1
 90.     :param y_train: etykiety klas dla danych treningowych 1xN2
 91.     :param k_values: wartości parametru k, które mają zostać sprawdzone
 92.     :return: krotka (best_error, best_k, errors), gdzie "best_error" to
 93.         najniższy osiągnięty błąd, "best_k" to "k" dla którego błąd był
 94.         najniższy, a "errors" - lista wartości błędów dla kolejnych
 95.         "k" z "k_values"
 96.     """
 97.     errors = []
 98.     best_error_index = 0
 99.     best_error = 10000
 100.     i=0
 101.     for k in k_values:
 102.         new_error=classification_error(p_y_x_knn(sort_train_labels_knn(hamming_distance(X_val,X_train),y_train),k),y_val)
 103.         if(new_error<best_error):
 104.                best_error = new_error
 105.                best_error_index = i
 106.         i+=1
 107.         errors.append(new_error)
 108.     return (best_error, k_values[best_error_index], errors)
 109.  
 110. def estimate_a_priori_nb(y_train):
 111.     """
 112.     Wyznacz rozkład a priori p(y) każdej z klas dla obiektów ze zbioru
 113.     treningowego.
 114.  
 115.     :param y_train: etykiety dla danych treningowych 1xN
 116.     :return: wektor prawdopodobieństw a priori p(y) 1xM
 117.     """
 118.     maks = max(y_train)+1
 119.     matrix = np.zeros(shape=(maks,))
 120.     for el in y_train:
 121.         matrix[el]+=1
 122.     return np.divide(matrix,y_train.shape[0])
 123.  
 124. def estimate_p_x_y_nb(X_train, y_train, a, b):
 125.     """
 126.     Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa p(x|y) zakładając, że *x* przyjmuje
 127.     wartości binarne i że elementy *x* są od siebie niezależne.
 128.  
 129.     :param X_train: dane treningowe NxD
 130.     :param y_train: etykiety klas dla danych treningowych 1xN
 131.     :param a: parametr "a" rozkładu Beta
 132.     :param b: parametr "b" rozkładu Beta
 133.     :return: macierz prawdopodobieństw p(x|y) dla obiektów z "X_train" MxD.
 134.     """
 135.     maks = max(y_train)+1
 136.     matrix = np.zeros(shape = (maks,X_train.shape[1]))
 137.     noOfKOcc = np.zeros(shape = (maks,))
 138.     for i in range(X_train.shape[0]):
 139.         matrix[y_train[i]]+=X_train[i]
 140.         noOfKOcc[y_train[i]]+=1
 141.     for i in range(maks):
 142.         matrix[i] = np.divide(matrix[i]+a-1,noOfKOcc[i]+a+b-2)
 143.     return matrix
 144.  
 145. def p_y_x_nb(p_y, p_x_1_y, X):
 146.     """
 147.     Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa p(y|x) dla każdej z klas z wykorzystaniem
 148.     klasyfikatora Naiwnego Bayesa.
 149.  
 150.     :param p_y: wektor prawdopodobieństw a priori 1xM
 151.     :param p_x_1_y: rozkład prawdopodobieństw p(x=1|y) MxD
 152.     :param X: dane dla których beda wyznaczone prawdopodobieństwa, macierz NxD
 153.     :return: macierz prawdopodobieństw p(y|x) dla obiektów z "X" NxM
 154.     """
 155.     X = X.toarray()
 156.     p_x_0_y = 1 - p_x_1_y
 157.     res = []
 158.     for verseX in X:
 159.         true = p_x_1_y ** verseX
 160.         false = p_x_0_y ** (1-verseX)
 161.         part_res = np.prod(true * false, axis=1) * p_y
 162.         sum = np.sum(part_res)
 163.         res.append(part_res / sum)
 164.     return np.array(res)
 165.  
 166. def model_selection_nb(X_train, X_val, y_train, y_val, a_values, b_values):
 167.     """
 168.     :param Xtrain: zbior danych treningowych N2xD
 169.     :param Xval: zbior danych walidacyjnych N1xD
 170.     :param ytrain: etykiety klas dla danych treningowych 1xN2
 171.     :param yval: etykiety klas dla danych walidacyjnych 1xN1
 172.     :param a_values: lista parametrow a do sprawdzenia
 173.     :param b_values: lista parametrow b do sprawdzenia
 174.     :return: funkcja wykonuje selekcje modelu Naive Bayes - wybiera najlepsze wartosci parametrow a i b. Funkcja zwraca
 175.     krotke (error_best, best_a, best_b, errors) gdzie best_error to najnizszy
 176.     osiagniety blad, best_a - a dla ktorego blad byl najnizszy, best_b - b dla ktorego blad byl najnizszy,
 177.     errors - macierz wartosci bledow dla wszystkich par (a,b)
 178.     """
 179.     errors = [ classification_error( p_y_x_nb( estimate_a_priori_nb( y_train ), estimate_p_x_y_nb( X_train, y_train, a, b ), X_val ), y_val ) for a in a_values for b in b_values]
 180.     sorted_errors_indices = np.argsort(errors)
 181.     best_error = errors[ sorted_errors_indices[0] ]
 182.     best_a = a_values[ (sorted_errors_indices[0] / len(b_values)).astype(int) ]
 183.     best_b = b_values[ (sorted_errors_indices[0] % len(b_values)).astype(int) ]
 184.     errors = np.array(errors).reshape(np.sqrt(len(errors)).astype(int),np.sqrt(len(errors)).astype(int))
 185.     return (best_error, best_a, best_b, errors)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top