SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 14th, 2019 102 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <string>
 2. #include <WinSock2.h>
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <ctime>
 6. #include <sstream>
 7. #include "Serwer.hpp"
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. Serwer::Serwer(){};
 12.  
 13. Serwer::Serwer(int port){
 14.     Initialization(port);
 15. }
 16.  
 17. void Serwer::Initialization(int port){
 18.     logIn = isClientActive = false;
 19.     strcpy(userKey, "");
 20.     strcpy(userName, "");
 21.     strcpy(userPw, "");
 22.     clearPacket(packetOUT);
 23.     WSAStartup( MAKEWORD(2,2), &wsaData );
 24.     sequenceNumber = 0;
 25.     sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
 26.     // aktywacja trybu non-blocking
 27.     u_long iMode = 0;
 28.     ioctlsocket(sock, FIONBIO, &iMode);
 29.     // +
 30.     char options = '1';
 31.     setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &options, sizeof(int));
 32.     saddr.sin_family = AF_INET;
 33.     saddr.sin_port = htons(port);
 34.     saddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
 35. }
 36.  
 37. int Serwer::mainLoop(){
 38.     if (bind(sock, (sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr)) != SOCKET_ERROR)
 39.     {
 40.         SOCKET clientSocket;
 41.  
 42.         cout << "Wiadomosc systemowa: Serwer uruchomiony poprawnie" << endl;
 43.  
 44.         while (1)
 45.         {
 46.             if (listen(sock, 10) != SOCKET_ERROR)
 47.             {
 48.                 if (!isClientActive)
 49.                 {
 50.                     int sizeOfsAddress = sizeof(saddr);
 51.                     clientSocket = accept(sock,(sockaddr*)&saddr, &sizeOfsAddress);
 52.                     isClientActive = true;
 53.                     system("CLS");
 54.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient podlaczyl sie" << endl;
 55.                 }
 56.                 clearPacket(packetIN);
 57.                 int dataLength = 0;
 58.                 dataLength = recv(clientSocket, (char *)&packetIN, sizeof(packetIN)-sizeof(packetIN.Payload), 0);
 59.                      recv(clientSocket,(char *)packetIN.Payload,packetIN.payloadLength,0);
 60.                 //int nError=WSAGetLastError();
 61.  
 62.                 if ((dataLength == -1) || (dataLength == 0))
 63.                 {
 64.                     disconnect(&clientSocket);
 65.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient rozlaczyl sie" << endl;
 66.                 }
 67.                 sequenceNumber = packetIN.Identifier;
 68.                 decodeMethod(packetIN.Method, &clientSocket);
 69.             }  
 70.         }
 71.         closesocket(clientSocket);
 72.     }
 73.  
 74.     closesocket(sock);
 75.     WSACleanup();
 76.     return 0;
 77. }
 78.  
 79. int Serwer::sendMsg(SOCKET *clientSocket)
 80. {
 81.     // tutaj musi znaleźć się kompletna obsługa fragmentacji plików o ile taką chcemy wprowadzić
 82.     return send(*clientSocket, (char *)&packetOUT, sizeof(packetOUT)-sizeof(packetOUT.Payload)+packetOUT.payloadLength, 0);
 83. }
 84.  
 85. // funkcja odpowiedzialna za rozłączanie klienta
 86. bool Serwer::disconnect(SOCKET *clientS)
 87. {
 88.     isClientActive = false;
 89.     logIn = false;
 90.     closesocket(*clientS);
 91.     return true;
 92. }
 93.  
 94. // generuje struktuę pakietu danych (głownie wyjściowego)
 95. bool Serwer::generatePacket(packet &pack, short int method, char *key, char *msg)
 96. {
 97.     pack.Identifier = sequenceNumber;
 98.     pack.Method = method;
 99.     pack.Expires = 900;
 100.     strcpy(pack.Key, key);
 101.     strcpy(pack.Payload, msg);
 102.     pack.payloadLength = strlen(pack.Payload)+1;
 103.     return true;
 104. }
 105.  
 106. // czyści strukturę pakietu danych (głównie wejściowego)
 107. bool Serwer::clearPacket(packet &pack)
 108. {
 109.     pack.Identifier = 0;
 110.     pack.Method = 0;
 111.     pack.Expires = 900;
 112.     strcpy(pack.Key, "");
 113.     strcpy(pack.Payload, "");
 114.     pack.payloadLength = strlen(pack.Payload);
 115.     return true;
 116. }
 117. //Funkcja sprawdza czy dane sa poprawne i loguje uzytkownika
 118. bool Serwer::login(string login, string pass){
 119.     fstream File;
 120.     size_t pos;
 121.     File.open("users.db", std::ios::in);
 122.     if( !File.good())
 123.     {
 124.         return false;
 125.     }
 126.     string temp,username,password;
 127.     while(!File.eof()){
 128.         getline(File, temp);
 129.         if(temp.length() != 0){
 130.             pos = temp.find("?");
 131.             if(pos != 0){
 132.                 username = temp.substr(0, pos);
 133.                 password = temp.substr(pos+1);
 134.                 if(username == login && password == pass){
 135.                     File.close();
 136.                     return true;
 137.                 }
 138.             }
 139.         }
 140.        
 141.     }
 142.     File.close();
 143.     return false;
 144. }
 145. //Funkcja sprawdza, czy dana nazwa znajduje sie w bazie
 146. bool Serwer::isRegistred(string login){
 147.     fstream File;
 148.     size_t pos;
 149.     File.open("users.db", std::ios::in);
 150.     if( !File.good())
 151.     {
 152.         fstream("users.db", ios::out).close();
 153.         File.open("users.db", std::ios::in);
 154.     }
 155.     string temp,username,password;
 156.     while(!File.eof()){
 157.         getline(File, temp);
 158.         if(temp.length() != 0){
 159.             pos = temp.find("?");
 160.             if(pos != 0){
 161.                 username = temp.substr(0, pos);
 162.                 if(username == login){
 163.                     File.close();
 164.                     return true;
 165.                 }
 166.             }
 167.         }
 168.        
 169.     }
 170.     File.close();
 171.     return false;
 172. }
 173. //Funkcja zapisuje do pliku dane o uzytkowniku
 174. void Serwer::Register(string login, string pass){
 175.     fstream File;
 176.     File.open("users.db", std::ios::out | ios::app);
 177.     string temp;
 178.     temp = login;
 179.     temp += "?";
 180.     temp += pass;
 181.     temp += "\n";
 182.     File << temp;
 183.     File.close();
 184. }
 185.  
 186. // gruba funkcja odpowiedzialna za dekodowanie METOD i wykonanie odpowiednich działań z nimi związanych
 187. bool Serwer::decodeMethod(int method, SOCKET *clientSocket)
 188. {
 189.     switch (method)
 190.     {
 191.         case 1: // rejestracja
 192.             {
 193.                 if (logIn == false)
 194.                 {
 195.                     string tmp = packetIN.Payload;
 196.                     int delimeterPos = tmp.find('?');
 197.                     string tmpLogin = tmp.substr(0, delimeterPos);
 198.                     string tmpPass = tmp.substr(delimeterPos+1, tmp.length());
 199.                     generatePacket(packetOUT, 5, "", "Pomyslnie zarejestrowano uzytkownika");
 200.                     if(isRegistred(tmpLogin)){
 201.                         cout << "Wiadomosc systemowa: Klient o podanej nazwie istnieje juz w bazie danych!" << endl;
 202.                         generatePacket(packetOUT, 6, "", "Uzytkownik o tej nazwie istnieje juz w bazie danych!");
 203.                     }else{
 204.                         if ((tmpLogin.length() > 2) && (tmpPass.length() > 2))
 205.                         {
 206.                             // w naszym przypadku moze być tylko jeden zarejestrowany uzytkownik (można rozbudować)
 207.                             // w takim układzie dane są nadpisywane i nie jest sprawdzane, czy użytkownik o takim loginie istnieje
 208.                             strcpy(userName, tmpLogin.c_str());
 209.                             strcpy(userPw, tmpPass.c_str());
 210.                             Register(tmpLogin.c_str(), tmpPass.c_str());
 211.                             cout << "Wiadomosc systemowa: Klient zarejestowal sie(" << userName << ")" << endl;
 212.                             generatePacket(packetOUT, 5, "", "Pomyslnie zarejestrowano uzytkownika");
 213.                         }
 214.                         else
 215.                         {
 216.                             cout << "Wiadomosc systemowa: Klient podal niepoprawne dane! Rejestracja nie powiodla sie" << endl;
 217.                             generatePacket(packetOUT, 6, "", "Login lub haslo jest nieprawidlowy (minimum 3 znaki)!");
 218.                         }
 219.                     }
 220.                 }
 221.                 else
 222.                 {
 223.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient probowal utworzyc konto (jest zalogowany!)" << endl;
 224.                     generatePacket(packetOUT, 6, userKey, "Nie mozesz zarejestrowac konta jako zalogowany uzytkownik!");
 225.                 }
 226.                 sendMsg(clientSocket);
 227.  
 228.                 break;
 229.             }
 230.         case 2: // logowanie
 231.             {
 232.                 if (logIn == false)
 233.                 {
 234.                     string tmp = packetIN.Payload;
 235.                     int delimeterPos = tmp.find('?');
 236.                     string tmpLogin = tmp.substr(0, delimeterPos);
 237.                     string tmpPass = tmp.substr(delimeterPos+1, tmp.length());
 238.                    
 239.  
 240.                     // warto wprowadzić obsługę sprawdzania danych z tymi z pliku
 241.                     if (login(tmpLogin, tmpPass))
 242.                     {
 243.                         strcpy(userName, tmpLogin.c_str());
 244.                         logIn = true;
 245.                         int temp;
 246.                         srand(unsigned(time(NULL)));
 247.                         strcpy(userKey, "");
 248.                         for(int i = 0 ; i < 7 ; i++){
 249.                             temp = rand()%2;
 250.                             if(temp){
 251.                                 userKey[i] = (char)((rand()%58) + 65);
 252.                             }else{
 253.                                 userKey[i] = (char)((rand()%10) + 48);
 254.                             }
 255.                         }
 256.                        
 257.                         userKey[7] = '\0';
 258.                         /*ostringstream randStream;
 259.                         randStream << rand()%1000;
 260.                         string tKey = randStream.str();
 261.  
 262.                         strcpy(userKey, tKey.c_str());
 263.                         strcat(userKey, "ukey5");*/
 264.                         // można wymyślić coś ambitniejszego, ale po co?
 265.  
 266.                         cout << "Wiadomosc systemowa: Klient zalogowal sie(" << userName << ")" << endl;
 267.                         generatePacket(packetOUT, 5, userKey, "Pomyslnie zalogowano do systemu");
 268.                     }
 269.                     else
 270.                     {
 271.                         cout << "Wiadomosc systemowa: Klient podal niepoprawne dane! Logowanie nie powiodlo sie" << endl;
 272.                         generatePacket(packetOUT, 6, "", "Login lub haslo jest nieprawidlowy!");
 273.                     }
 274.                 }
 275.                 else
 276.                 {
 277.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient probowal zalogowac sie (sesja juz istnieje!)" << endl;
 278.                     generatePacket(packetOUT, 6, userKey, "Jestes juz zalogowany!");
 279.                 }
 280.                 sendMsg(clientSocket);
 281.  
 282.                 break;
 283.             }
 284.         case 3: // wylogowywanie
 285.             {
 286.                 if (logIn == true)
 287.                 {
 288.                     logIn = false;
 289.                     cout << "Wiadomosc systemowa: " << userName << " - wylogowal sie!" << endl;
 290.                     strcpy(userKey, "");
 291.                     strcpy(userPw, "");
 292.                     strcpy(userName, "");
 293.                     generatePacket(packetOUT, 5, "", "Poprawnie wylogowano!");
 294.                 }
 295.                 else
 296.                 {
 297.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient probowal sie wylogowac (sesja nie istnieje!)" << endl;
 298.                     generatePacket(packetOUT, 6, "", "Nie jestes zalogowany!");
 299.                 }
 300.  
 301.                 sendMsg(clientSocket);
 302.  
 303.                 break;
 304.             }
 305.         case 4: // wiadomość tekstowa
 306.             {
 307.                 if (logIn == true)
 308.                 {
 309.                     if(strcmp(packetIN.Key, userKey) == 0){
 310.                         cout << "Wiadomosc systemowa: " << userName << " napisal(a): " << packetIN.Payload << endl;
 311.                         generatePacket(packetOUT, 5, userKey, "Wiadomosc odebrana na serwerze!");
 312.                     }else{
 313.                         logIn = false;
 314.                         strcpy(userKey, "");
 315.                         cout << "Wiadomosc systemowa: " << userName << " - blad sesji" << endl;
 316.                         generatePacket(packetOUT, 6, "", "Identyfikator sesji jest niepoprawny! Zaloguj sie ponownie!");
 317.                     }                  
 318.                 }
 319.                 else
 320.                 {
 321.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient wyslal wiadomosc tekstowa, ale nie jest zalogowany!" << endl;
 322.                     generatePacket(packetOUT, 6, "", "Nie jestes zalogowany!");
 323.                 }
 324.                 sendMsg(clientSocket);
 325.                 break;
 326.             }
 327.         case 5: // OK
 328.             {
 329.                 cout << "Operacja wykonana pomyslnie!" << endl << "Tresc komunikatu: " << packetIN.Payload << endl;
 330.                 break;
 331.             }
 332.         case 6: // Błąd
 333.             {
 334.                 cout << "Wystapil blad!" << endl << "Tresc komunikatu: " << packetIN.Payload << endl;
 335.                 break;
 336.             }
 337.         case 7: // Rozłączenie
 338.             {
 339.                 if (isClientActive)
 340.                 {
 341.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient rozlaczyl sie" << endl;
 342.                     generatePacket(packetOUT, 5, "", "Rozlaczono!");
 343.                     sendMsg(clientSocket);
 344.                     disconnect(clientSocket);  
 345.                 }
 346.                 else
 347.                     cout << "Wiadomosc systemowa: Klient probowal sie rozlaczyc (polaczenie nie istnieje!)" << endl;
 348.                    
 349.                 break;
 350.             }
 351.         default: return false;
 352.     }
 353.  
 354.     return true;
 355. }
 356.  
 357. void Serwer::showPacket(packet pack){
 358.     cout << pack.Identifier << endl;
 359.     cout << pack.Method << endl;
 360.     cout << pack.Expires << endl;
 361.     cout << pack.Key << endl;
 362.     cout << pack.payloadLength << endl;
 363.     cout << pack.Payload << endl;
 364. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top