SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. Na czym polega hermetyzacja w obiektowym modelu programowania?
 3. Polega na sterowaniu dostępem do prywatnych pól obiektu przy pomocy właściwości, zawierających akcesory GET i/lub SET
 4.  
 5.  
 6. Która z poniższych instrukcji języka C# poprawnie realizuje odczytanie tekstu w konsoli?
 7. string napis = Console.ReadLine();
 8.  
 9.  
 10. Dana jest pętla zdefiniowana w następujący sposób: for (int i = 3; i < 25; i = i + 4) { blok instrukcji } Ile razy wykona się blok instrukcji wewnątrz pętli?
 11. 6 razy;
 12.  
 13.  
 14. Od jakiej liczby indeksowane są tablice w języku C#?
 15. Od liczby 0
 16.  
 17.  
 18. Czym jest programowanie?
 19. Jest to proces projektowania, pisania, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych
 20.  
 21.  
 22. Która z poniższych instrukcji języka C# poprawnie realizuje zatrzymanie wykonywania programu aż do naciśnięcia dowolnego klawisza przez użytkownika?
 23. Console.ReadKey();
 24.  
 25.  
 26. Jaka jest różnica pomiędzy agregacją a kompozycją?
 27. W przypadku agregacji obiekt zawierany może istnieć samodzielnie bez obiektu zawierającego, a w przypadku kompozycji nie może istnieć samodzielnie
 28.  
 29.  
 30. Co się stanie, gdy w języku C# klasie nie zostanie zdefiniowany konstruktor?
 31. Automatycznie zostanie utworzony tzw. „konstruktor domyślny”, nie posiadający parametrów wejściowych i nie realizujący żadnych instrukcji
 32.  
 33.  
 34. W jaki sposób w języku C# definiuje się odpowiednik funkcji?
 35. Przy pomocy metody zwracającej określony typ danych, różny od void
 36.  
 37.  
 38. Czym jest algorytm?
 39. Jest to sposób rozwiązania określonego zadania
 40.  
 41.  
 42. Które zdanie niepoprawnie opisuje tablice w języku C#?
 43. W języku C# tablice mogą przechowywać obiekty różnych klas pod warunkiem, że klasy te dziedziczą po wspólnej klasie bazowej
 44.  
 45.  
 46. Które zdanie poprawnie opisuje zależność pomiędzy klasą i obiektem?
 47. Klasa jest definicją typu, a obiekt jej wystąpieniem (instancją)
 48. Na podstawie jednej klasy można utworzyć wiele obiektów posiadających wspólne cechy i zachowanie
 49.  
 50.  
 51. Jakie są etapy tworzenia programu komputerowego (zaznacz wszystkie poprawne)?
 52. Zapis zadania w wybranym języku programowania
 53. Sformułowanie zadania w języku naturalnym
 54. Opracowanie algorytmu
 55. Kompilacja kodu programu
 56. ^^
 57.  
 58. Które z poniższych instrukcji języka C# niepoprawnie realizują wyświetlenie tekstu w konsoli?
 59. Console.WriteLine("Nazywam się {0} {1}", "Jan Kowalski");
 60.  
 61.  
 62. Które zdanie opisujące dziedziczenie jest niepoprawne?
 63. Jedna klasa pochodna może dziedziczyć po wielu klasach bazowych
 64.  
 65.  
 66. Jakie są najczęściej używane sposoby zapisu algorytmów (zaznacz wszystkie poprawne)?
 67. Zapis słowny
 68. Schemat blokowy
 69. Zapis matematyczny
 70. Zapis w tzw. pseudo-kodzie
 71.  
 72.  
 73. Czym jest dziedziczenie w obiektowym modelu programowania?
 74. Jest to mechanizm powiązany z pojęciem abstrakcji, umożliwiający tworzenie klas pochodnych, dziedziczących po pewnej wspólnej klasie bazowej
 75.  
 76.  
 77. Co jest przedmiotem dziedziczenia?
 78. Klasy pochodne dziedziczą wszystkie nieprywatne składowe klasy bazowej
 79.  
 80.  
 81. Które zdania poprawnie opisują abstrakcję w obiektowym modelu programowania?
 82. Polega na ukrywaniu lub pomijaniu elementów klasy, które są nieistotne z punktu widzenia rozważanego problemu
 83. Polega na wydobyciu elementów wspólnych dla pewnej grupy obiektów, a następnie stworzeniu klasy ogólnej, zawierającej te wspólne elementy (np. klasa Zwierzę jest abstrakcją klas Pies, Kot itp...)
 84.  
 85.  
 86. Do czego służą w języku C# słowa kluczowe virtual oraz override (wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi)?
 87. Słowem virtual oznaczamy metody w klasie bazowej, które następnie są przesłaniane w klasach pochodnych metodami oznaczonymi słowem override
 88. Słowa virtual oraz override są związane z polimorfizmem i umożliwiają tworzenie w klasach pochodnych metod o takiej sygnaturze, jak metoda w klasie bazowej, ale o różnej implementacji (zachowaniu)
 89.  
 90.  
 91. Na czym polega polimorfizm w obiektowym modelu programowania?
 92. Jest to mechanizm pozwalający na tworzenie w klasach pochodnych składowych, które mają taką samą sygnaturę, ale różne zachowanie
 93.  
 94.  
 95. Które zdanie opisujące wykorzystanie akcesorów GET i SET w języku C# jest poprawne?
 96. Właściwość może posiadać oba akcesory, lub tylko jeden z nich
 97.  
 98.  
 99. Czym jest i do czego służy konstruktor w języku C#?
 100. Jest to specjalna metoda, o określonym typie zwracanym, o nazwie takiej samej jak nazwa klasy, służąca do inicjacji obiektów
 101.  
 102.  
 103. Czym jest kodowanie?
 104. Jest to pisanie kodu źródłowego programu komputerowego w wybranym języku programowania
 105.  
 106.  
 107. Która z poniższych instrukcji języka C# poprawnie deklaruje tablice zawierającą kolejne liczby naturalne od 3 do 8?
 108. int[] tablica = new int[6] { 3, 4, 5, 6, 7, 8};
 109.  
 110.  
 111. Przy pomocy jakich elementu języka C# realizowana jest hermetyzacja (zaznacz wszystkie poprawne)?
 112. Akcesorów GET i SET
 113. Właściwości
 114.  
 115.  
 116. Które zdania poprawnie opisują pojęcie agregacji w obiektowym modelu programowania?
 117. Jest to zależność zawierania obiektów klasy A w klasie B
 118. Obiekty klasy A zawierane w klasie B mogą istnieć samodzielnie w przypadku, gdy nie istnieje obiekt klasy B
 119.  
 120.  
 121. Na czym polega kompozycja w obiektowym modelu programowania?
 122. Kompozycja jest szczególnym przypadkiem agregacji
 123. Jest to zależność zawierania obiektów klasy A w klasie B
 124. Obiekty klasy A zawierane w klasie B nie mogą istnieć samodzielnie w przypadku, gdy nie istnieje obiekt klasy B
 125.  
 126.  
 127. W jaki sposób w języku C# definiuje się odpowiednik procedury?
 128. Przy pomocy metody zwracającej typ pusty void
 129.  
 130. Temat:Wprowadzenie do algorytmiki i programowania - wyszukiwanie i porządkowanie informacji.
 131.  
 132. Jaką wartość będzie miała zmienna s po wykonaniu następującego ciągu instrukcji:
 133. int s = 0;
 134. for(int i = 1; i <= 10; i++){ s = i – s; }
 135. 5
 136.  
 137.  
 138. Jaka jest najmniejsza liczba porównań potrzebnych do znalezienia jednocześnie największej i najmniejszej liczby wśród 35 nieuporządkowanych liczb?
 139. 51
 140.  
 141.  
 142. Jaka jest najmniejsza liczba meczów, jaka musi rozegrać 16 tenisistów, aby wyłonić najlepszego i drugiego najlepszego zawodnika turnieju?
 143. 18
 144.  
 145.  
 146. Które z poniższych określeń jest błędne?
 147. Jaką wartość będzie miała zmienna k po wykonaniu następującego ciągu instrukcji :
 148. for (int i = 1; i <= 100; i++){
 149. if (i == a[i]){ k = i; }
 150. }
 151. k = 0
 152.  
 153.  
 154. Jaka jest najmniejsza liczba porównań potrzebnych do znalezienia danej liczby w uporządkowanym zbiorze złożonym z 250 liczb?
 155. 8
 156.  
 157.  
 158. Ile porównań należy wykonać, aby znaleźć największą liczbę wśród 100 uporządkowanych niemalejaco liczb?
 159. 0
 160.  
 161.  
 162. Jaka jest najmniejsza liczba porównań potrzebnych do uporządkowania 4 liczb?
 163. 5
 164.  
 165.  
 166. Ile wynosi suma kolejnych liczb naturalnych od 1 do 50?
 167. 1275
 168.  
 169.  
 170. Ile porównań wykonuje algorytm porządkowania przez wybór, zastosowany do ciągu uporządkowanego, złożonego z 1000 elementów?
 171. tyle, ile wykonuje na ciągu nieuporządkowanym
 172.  
 173.  
 174. Jaka wartość będzie miała zmienna s po wykonaniu następującego ciągu instrukcji:
 175. int s = 0;
 176. int z = -1;
 177. for (int i = 1; i <= 100; i++)
 178. {
 179. if ( z>0 ){ s += i; z = -z; }else { z = -z; }
 180. }
 181. s będzie sumą liczb parzystych między 1 i 100
 182.  
 183. Temat:Jak wnioskują maszyny
 184.  
 185. Dla podanego poniżej przykładu zaznacz poprawną odpowiedź
 186. ¬(p OR q) => ¬p
 187. wnioskowanie jest poprawne dla każdej wartości zmiennych logicznych p i q
 188.  
 189.  
 190. Ile będzie zawierała wartości tablica logiczna dla n zmiennych, gdzie n=8
 191. 256
 192.  
 193.  
 194. Jak nazywamy w logice przedstawione poniżej zapytanie?
 195. ~cytryna
 196. Nagacją
 197.  
 198.  
 199. Jeden z algorytmów, bardzo skuteczny i powszechnie stosowany w informatyce i sztucznej inteligencji nazywany jest metodą rezolucji i działa na koniunkcjach klauzul. Z poniższych podpowiedzi wskaż tą, która definiuje pojęcie klauzuli.
 200. klauzula to alternatywa zmiennych zdaniowych lub ich negacji
 201.  
 202.  
 203. Co nazywamy „tautologią”?
 204. jest to formuła, która zawsze przyjmuje wartość prawdy
 205.  
 206.  
 207. Za poniższych odpowiedzi wskaż tą, która charakteryzuje pojęcie „rachunek zdań”
 208. Bada prawdziwość zdań złożonych na podstawie zdań składowych i w konsekwencji określa poprawność wnioskowania
 209.  
 210.  
 211. Z poniżej wymienionych zdań wybierz to, które charakteryzuje modelowanie w informatyce.
 212. identyfikacja cech obiektu
 213.  
 214.  
 215. Na czym polega metoda rezolucji? Wskaż poprawną odpowiedź
 216. metoda ta polega na przechodniości implikacji, czyli jeżeli (p => q) oraz (q => r) to mamy prawo twierdzić, że (p =>r)
 217.  
 218. Temat:Między programowaniem a wnioskowaniem
 219.  
 220. Na czym polega paradygmat programowania imperatywnego?
 221. paradygmat programowania, który opisuje proces wykonywania jako sekwencję instrukcji zmieniających stan programu
 222.  
 223.  
 224. Zwrot „istnieje X …” w logice klasycznej nazywany jest kwantyfikatorem. Do jakiej grupy jest on zaliczany?
 225. Egzystencjalny
 226.  
 227.  
 228. Wiedząc, że w regułowych językach „oprogramowaną” rzeczywistości przedstawia się za pomocą faktów i reguł, wskaż z poniższych wypowiedzi definicję reguł
 229. mówią jak należy wnioskować o nowych zależnościach
 230.  
 231.  
 232. Czy w języku Prolog lub Katalog można zdefiniować regułę w postaci W:- A lub B?
 233. tak, można zdefiniować taką regułę ale nie w sposób bezpośredni
 234.  
 235.  
 236. Które z poniżej wymienionych języków programowania realizują paradygmat programowania deklaratywnego?
 237. Lips
 238.  
 239.  
 240. Na czym polega metoda wstępująca? Wybierz poprawną odpowiedź.
 241. zaczynając od faktów generujemy wszystkie możliwe wnioski
 242.  
 243.  
 244. Która, z poniższych wypowiedzi jest definicją reguły w języku Prolog?
 245. R1(t1,…,tn1):- R2(s1,…sn2),…,Rk(u1,…,unk)
 246.  
 247.  
 248. Na czym polega rekurencja w językach regułowych
 249. polega na ustaleniu nowego faktu o obiekcie wykorzystując pewne już wnioskowanie o tym obiekcie
 250.  
 251.  
 252. Wskaż z podanych poniżej odpowiedzi co jest podstawową struktura danych w języku Prolog:
 253. Listy
 254.  
 255.  
 256. Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowym sposobem modelowania w oparciu a reguły?:
 257. identyfikacja przedmiotów(obiektów) -> określenie pojęć i atrybutów -> określenie występujących relacji
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top