Advertisement
Chris2o2

Благ број

Nov 24th, 2022 (edited)
442
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.90 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Благ број е број што е составен само од парни цифри (0, 2, 4, 6, 8). Во зададен опсег (почетокот m и крајот на опегот n се цели броеви чија вредност се внесува од тастатура), да се најде и испечати најмалиот „благ број“. Ако не постои таков број, да се испечати NE.
 3. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. int main(){
 7.    
 8.     int i,m,n;
 9.     scanf("%d %d",&m,&n);
 10.    
 11.     for(i=m;i<=n;i++){
 12.         int flag=0;
 13.         int broj=i;
 14.         while(broj>0){
 15.             int pcifra=broj%10;
 16.             if(pcifra%2==1){
 17.                 flag=1;
 18.             }
 19.             broj/=10;
 20.         }
 21.         if(flag==0){
 22.             printf("%d",i);
 23.               break;
 24.         }
 25.     }
 26.    
 27.     if(i==n+1)printf("NE");
 28.    
 29. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement