daily pastebin goal
83%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 5.  
 6. entity MinMax is
 7.     Port ( clk : in  STD_LOGIC;
 8.            reset : in  STD_LOGIC;
 9.            data : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 10.            enable : in  STD_LOGIC;
 11.            min : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 12.            min_line : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 13.            max : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 14.            max_line : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
 15. end MinMax;
 16.  
 17. architecture Behavioral of MinMax is
 18. signal cnt,qmin,qmax : std_logic_vector(7 downto 0);
 19. begin
 20.  
 21.         process (clk,enable)
 22.         begin
 23.                 if rising_edge(clk) then
 24.                         if reset = '1' then
 25.                                 cnt <= (others => '0');
 26.                         elsif enable = '1' then
 27.                                 cnt <= cnt + 1;
 28.                         end if;
 29.                 end if;
 30.         end process;
 31.  
 32. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34.         process (clk,reset,enable,data)
 35.         begin
 36.                 if rising_edge(clk) then
 37.                         if reset = '1' then
 38.                                 qmin <= (others => '1');
 39.                         elsif enable = '1' then
 40.                                 if data <= qmin then
 41.                                     qmin <= data;
 42.                                 end if;
 43.                         end if;
 44.                 end if;
 45.         end process;
 46.         min <= qmin;
 47.         process (clk,reset,enable,data)
 48.         begin
 49.                 if rising_edge(clk) then
 50.                         if reset = '1' then
 51.                                 min_line <= (others => '0');
 52.                         elsif enable = '1' then
 53.                                 if data <= qmin then
 54.                                     min_line <= cnt;
 55.                                 end if;
 56.                         end if;
 57.                 end if;
 58.         end process;
 59.        
 60. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 61.        
 62.         process (clk,reset,enable,data)
 63.         begin
 64.                 if rising_edge(clk) then
 65.                         if reset = '1' then
 66.                                 qmax <= (others => '0');
 67.                         elsif enable = '1' then
 68.                                 if data >= qmax then
 69.                                     qmax <= data;
 70.                                 end if;
 71.                         end if;
 72.                 end if;
 73.         end process;       
 74.         max <= qmax;
 75.        
 76.         -- proces ma wygenerowac rejestr, ktory zatrzaskuje numer linijki z wartoscia max
 77.         -- proces dziala synchronicznie wzgledem sygnalu zegarowego clk,
 78.         -- wiec jest ustawiany poprzednimi wartosciami (z przed taktu zegara), ktore juz nie sa aktualne)
 79.         -- dlatego wartosc max_line jest o 1 mniejsza niz cnt - co jest rzecza porzadana, poniewaz numeracja lini jest od 0 do n-1 (gdzie n to liczba lini).
 80.         process (clk,reset,enable,data)
 81.         begin
 82.                 if rising_edge(clk) then
 83.                         if reset = '1' then
 84.                                 max_line <= (others => '0');
 85.                         elsif enable = '1' then
 86.                                 if data >= qmax then
 87.                                     max_line <= cnt;
 88.                                 end if;
 89.                         end if;
 90.                 end if;
 91.         end process;
 92.  
 93.  
 94. end Behavioral;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top