SHARE
TWEET

game_relations.ltx

vengeance19 Jul 1st, 2013 1,707 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [game_relations]
 2.  
 3. ; For use with AMK1.4: The "dBodystate" CTDs might by caused by angry mutants harrassing the controller,
 4. ; which in turn retaliates with a broken CTD animation, i guess. This config might fix that.
 5. ; The file changes how the controller behaves among other mutants: it makes the controller act neutral towards every other mutant
 6. ; (except zombified stalkers),  and vice versa, preventing the awkward mutant attacks that might be causing the CTDs.
 7.  
 8. ; Installation for AMK: Locate the file "game_relation.ltx" in "gamedata > config > creatures",  
 9. ; then open it with notepad, and replace all its contents with this.  
 10. ; No new game required. This file is from AMK, using it with any other mod might needs merging.  
 11. ; I was testing this myself for now, so no guarantees.
 12.  
 13. ; Do not use this with vanilla. (unless you extract vanilla's file with DBextractor or something,
 14. ; then you could also merge the relation values)        -Vengeance19
 15.  
 16. ;ðåàëüíîå ðàçäåëåíèå íà ãðóïïû ðåïóòàöèé íà øêàëû
 17. rating                  = novice, 300, experienced, 600, veteran, 900, master
 18. monster_rating  = weak, 400, normal, 800, strong
 19. reputation              = terrible, -1000, very_bad, -150, bad, -50, neutral, 50, good, 150, very_good, 1000, excellent
 20.  
 21. ;øêàëû äëÿ âûâîäà íàçâàíèé âìåñòî ÷èñåë
 22. ;ðåéòèíãîâ, ðåïóòàöèé è áëàãîñêëîííîñòè â èíòåðôåéñå
 23. rating_names            = novice, 300, experienced, 600, veteran, 900, master
 24. reputation_names        = terrible, -1000, very_bad, -150, bad, -50, neutral, 50, good, 150, very_good, 1000, excellent
 25. goodwill_names      = enemy, -150, indifferent, 400, friendly
 26.  
 27. ;ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ äëÿ îòíîøåíèÿ ïåðñîíàæåé
 28. attitude_neutal_threshold =  -150               ;êîãäà attitude ìåíüøå çíà÷åíèÿ, òî âûñòàâëÿåòñÿ ALife::eRelationEnemy
 29. attitude_friend_threshold =   400               ;êîãäà attitude ìåíüøå çíà÷åíèÿ, òî âûñòàâëÿåòñÿ ALife::eRelationNeutral, èíà÷å ALife::eRelationFriend
 30.  
 31. ;êîíñòàíòû, êîòîðûå ïðèñâîÿò ñêðèïòîâûå ôóíêöèè set_relation äëÿ personal goodwill
 32. goodwill_enemy  = -1000
 33. goodwill_neutal =    0
 34. goodwill_friend =  1000
 35.  
 36. ;íàçâàíèÿ ãðóïïèðîâîê
 37. communities             = actor, 0, actor_dolg, 1, actor_freedom, 2, stalker, 5, monolith, 6, military, 7, killer, 8, ecolog, 9, dolg, 10, freedom, 11, bandit, 12, zombied, 13, stranger, 14, trader, 15, arena_enemy, 16
 38.  
 39.  
 40. ;       îòíîøåíèå ïåðñîíàæà ê àêòåðó (èëè äðóãîìó NPC) âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
 41. ;       attitude = personal_goodwill +   //ëè÷íîå îòíîøåíèå ïåðñîíàæà ê àêòåðó (åñëè ðàíüøå íå âñòðå÷àëèñü, òî 0)
 42. ;                 community_goodwill +   //îòíîøåíèå ãðóïïèðîâêè ïåðñîíàæà ëè÷íî ê àêòåðó (åñëè ðàíüøå êîíòàêòîâ íå áûëî, òî 0)
 43. ;             community_to_community +   //îòíîøåíèå ãðóïïèðîâêè ïåðñîíàæà ê ãðóïïèðîâêå àêòåðà èç [communities_relations]
 44. ;                reputation_goodwill +   //îòíîøåíèå ðåïóòàöèè ïåðñîíàæà ê ðåïóòàöèè àêòåðà èç [reputation_relations]
 45. ;                      rank_goodwill     //îòíîøåíèå ðàíãà ïåðñîíàæà ê ðàíãó àêòåðà èç [rank_relations]
 46.  
 47. [communities_relations]
 48. ;                             |actor  |act_dol|act_fre|stalker|monolit|militar|killer |ecolog |dolg   |freedom|bandit |zombied|strange|trader |arena_enemy|
 49. ;=================================================================================================================================
 50. actor           =                  0,      0,      0,     50,  -1000,   -750,  -1250,      0,      0,      0,   -350,  -2000,      0,     0,  -1250
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55. actor_dolg      =                  0,      0,      0,      0,  -2000,   -650,  -1200,    500,    250,  -1250,  -1000,  -2000,      0,     0,  -1250
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60. actor_freedom =                    0,      0,      0,    -80,  -1500,  -1500,   -750,   -100,  -1250,    150,   -150,  -2000,      0,     0,  -1250
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65. stalker         =                 50,      0,    -80,     40,  -1000,  -1250,  -1500,      0,      0,      0,   -250,  -2000,      0,     0,  -1250
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70. monolith        =              -1000,  -2000,  -1500,  -1000,    400,  -2000,   -500,   -750,  -2000,  -1500,  -1250,    150,  -1250,     0,  -1250
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75. military        =               -750,   -650,  -1500,  -1250,  -2000,    700,  -1250,     40,   -650,  -1500,  -2000,  -2000,   -100,     0,  -1250
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80. killer          =              -1250,  -1250,   -650,  -1500,   -500,  -1250,    150,  -1250,  -1500,   -650,   -500,  -2000,  -1250,     0,  -1250
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85. ecolog          =                  0,    500,   -100,      0,   -650,     40,  -1500,   1250,    500,   -100,  -1000,  -2000,      0,     0,      0
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  
 90. dolg            =                  0,    250,  -1250,      0,  -2000,   -650,  -1500,    500,    650,  -1500,  -1250,  -2000,      0,     0,      0
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95. freedom         =                  0,  -1250,    150,      0,  -1500,  -1500,   -650,   -100,  -1250,    150,   -150,  -2000,      0,     0,      0
 96.  
 97.  
 98.  
 99.  
 100. bandit          =               -350,  -1000,   -150,   -250,  -1250,  -2000,   -500,  -1000,  -1250,   -150,     40,  -2000,  -1250,     0,  -1250
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105. zombied         =              -2000,  -2000,  -2000,  -2000,    150,  -2000,  -2000,  -2000,  -2000,  -2000,  -2000,    250,  -1250,     0,  -1250
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110. stranger        =                  0,      0,      0,      0,   -250,   -100,   -650,      0,      0,      0,   -150,  -1250,      0,     0,      0
 111.  
 112.  
 113.  
 114.  
 115. trader          =                  0,      0,    -40,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,     0,      0
 116.  
 117.  
 118.  
 119.  
 120. arena_enemy =                  -1000,  -1250,  -1250,  -1000,  -1250,  -1250,  -1250,      0,   -650,  -1250,  -1250,      0,      0,     0,      0
 121.  
 122. [rank_relations]
 123. ;                               novice, experienced, veteran, master
 124. ;================================================================
 125. novice                  =    70,     20,        0,        0
 126. experienced             =    20,     70,       20,        0
 127. veteran                 =     0,     20,       70,       20
 128. master                  =     0,      0,       20,       70
 129.  
 130.  
 131.  
 132. [reputation_relations]
 133. ;                          terrible, very_bad, bad, neutral, good, very_good, excellent
 134. ;================================================================
 135. terrible                =    -250,   -100,    -50,  -20,      0,      0,         0
 136. very_bad                =    -100,    -50,    -20,    0,      0,      0,         0
 137. bad                     =     -50,    -20,      0,    0,      0,      0,         0
 138. neutral                 =     -20,      0,      0,    0,      0,      0,        50
 139. good                    =       0,      0,      0,    0,      0,     50,       100
 140. very_good               =       0,      0,      0,    0,     50,    100,       200
 141. excellent               =       0,      0,      0,   50,    100,    200,       350
 142.  
 143.  
 144. ;
 145. ; î÷êè ðåéòèíãà è ðåïóòàöèè íà÷èñëÿåìûå çà îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ
 146. ;
 147.  
 148. ;êîýôôèöèåíòû "ñî÷óâñòâèÿ" ãðóïïèðîâîê
 149. ;ïîñëå âîçäåéñòâèÿ íà îäíîãî èç ÷ëåíîâ ãðóïïèðîâêè
 150. ;goodwill åãî ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ãðóïïèðîâêè
 151. ;ñ îïðåäåëåííûì êîýôôèöèåíòîì
 152. [communities_sympathy]
 153. actor           =               0.0
 154. actor_dolg      =               0.0
 155. actor_freedom =                 0.0
 156. stalker         =               0.1
 157. monolith        =               0.2
 158. military        =               0.2
 159. killer          =               0.2
 160. ecolog          =               0.4
 161. dolg            =               0.2
 162. freedom         =               0.2
 163. bandit          =               0.1
 164. zombied         =               0.0
 165. trader          =               0.2
 166. stranger        =               0.0
 167. arena_enemy =   0.0
 168.  
 169. ;
 170. ;î÷êè ðåéòèíãà, ïîëó÷àåìûå çà óáèéñòâî ïåðñîíàæà
 171. ;ñ îïðåäåëåííûì ñòàòóñîì
 172. [rank_kill_points]
 173. novice                  =        0
 174. experienced             =        0     
 175. veteran                 =        0
 176. master                  =        0
 177.  
 178. ;î÷êè ðåéòèíãà, ðåïóòàöèè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè íà÷èñëÿåìûå
 179. ;â çàâèñèìîñòè îò ñîâåðøåííîãî äåéñòâèÿ
 180. [action_points]
 181. personal_goodwill_limits                = -9000, 9000
 182. community_goodwill_limits               = -9000, 9000
 183. ;-------------------------------------------------------
 184. free_friend_attack_goodwill             =  -500
 185. free_neutral_attack_goodwill    =  -250
 186. free_enemy_attack_goodwill              =  5; -100
 187.  
 188. danger_friend_attack_goodwill           =   -50
 189. danger_neutral_attack_goodwill          =   -50
 190. danger_enemy_attack_goodwill            =   5; -50
 191.  
 192. free_friend_attack_reputation           =  -100
 193. free_neutral_attack_reputation          =   -20
 194. free_enemy_attack_reputation            =    5;  0
 195.  
 196. danger_friend_attack_reputation         =   -20
 197. danger_neutral_attack_reputation        =   -10
 198. danger_enemy_attack_reputation          =   5;   0
 199. ;--------------------------------------------------
 200. ;(ñ) ìèí. âðåìÿ ÷åðåç êîòîðîå ñíîâà áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíî
 201. ;ñîîáùåíèå îá àòàêå íà ïåðñîíàæà, è ñîîòâåòñòâåííî âû÷òåñÿ attack_goodwill è attack_reputation
 202. ;(ðàáîòàåò àíàëîãè÷íî è ïðè ïîìîùè äðóãèì ïåðñîíàæàì â áîþ)
 203. min_attack_delta_time = 3              
 204.  
 205. friend_kill_goodwill            =  -400
 206. neutral_kill_goodwill           =  -150
 207. enemy_kill_goodwill             =     0
 208. community_member_kill_goodwill  =  -150
 209.  
 210. ;óáèéñòâî ÷ëåíà ãðóïïèðîâêè îòðàæàåòñÿ íà îòíîøåíèè
 211. ;ãðóïïèðîâêè (óìíîæàåòñÿ íà communities_sympathy)
 212.  
 213. friend_kill_reputation          =  -400
 214. neutral_kill_reputation         =  -100
 215. enemy_kill_reputation           =   10
 216.  
 217. ;
 218. ; ïîìîùü àêòåðà ïåðñîíàæó âî âðåìÿ áîÿ
 219. ;
 220. fight_remember_time = 10                ;(c) âðåìÿ êîòîðîå ïðî äðàêó áóäåò ïîìíèòü ðååñòð
 221.  
 222. friend_fight_help_goodwill   =  200
 223. neutral_fight_help_goodwill  =  370
 224. enemy_fight_help_goodwill    =  0
 225.  
 226. friend_fight_help_reputation      = 10
 227. neutral_fight_help_reputation     = 10
 228. enemy_fight_help_reputation       =  0
 229.  
 230. ;ñâîéñòâà, êîòîðûå èçìåíÿþòñÿ ó ñòàëêåðîâ â
 231. ;çàâèñèìîñòè îò èõ ðàíãà
 232. ;êîýôôèöèåíòû ëèíåéíî èíòåðïîëèðóþòñÿ äëÿ ðàíãîâ îò 0 (novice) äî 100 (experienced)
 233.  
 234.  
 235. [ranks_properties]
 236. immunities_novice_k             = 1.0
 237. immunities_experienced_k        = 1.0
 238.  
 239. visibility_novice_k             = 1
 240. visibility_experienced_k        = 1
 241.  
 242. dispersion_novice_k             = 1.0
 243. dispersion_experienced_k        = 0.1
 244.  
 245.  
 246. ; äèàïàçîí èçìåíåíèÿ ðàíãîâ ïðè ðåãèñòðàöèè â íîâîì ñìàðò òåððåéíå
 247. [smart_terrain_rank_change]
 248. min = 1
 249. max = 30
 250.  
 251. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 252. ;; for monsters
 253. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 254.  
 255. [monster_communities]
 256. ;íîìåðà team êîòîðûå ïðèñâàèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì âèäàì
 257. ;255 - êîìàíäà íå çàäàåòñÿ  
 258. communities = actor, 255, human, 255, arena_monstr, 39, boar, 40, bloodsucker, 41, flesh, 42,  dog, 43, pseudodog, 44, cat, 45, chimera, 46, giant, 47, zombie, 48,  burer, 49, controller, 50, poltergeist, 51, snork, 52, fracture, 53, bird, 54, rat, 55, tushkano, 56
 259.  
 260. [monster_relations]
 261. ; [1] äðóã, [0] íåéòðàë, [-1] âðàã, [-2] çëåéøèé âðàã
 262. ;                           actor,human,arena_monstr, boar, bloodsucker, flesh,  dog, pseudodog, cat, chimera, giant, zombie,  burer, controller, poltergeist, snork, fracture, bird,   rat, tushkano
 263. ;==========================================================================================================================================================================
 264. actor           =        1,              1,             2,              -1,             -1,                     -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,                     -1,                     -1,             -1,             0,               0,             -1
 265. human           =        0,              1,             0,              -1,             -1,                     -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,             -1,                     -1,                     -1,             -1,             0,               0,             -1
 266. arena_monstr    =       -2,              0,             0,              -1,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 267. boar            =       -2,             -2,             0,               1,             -1,                      0,             -1,             -1,              0,              0,             -1,              0,              0,              0,                     -1,                      0,              0,             0,               0,              0
 268. bloodsucker     =       -2,             -2,             0,              -1,              1,                     -1,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 269. flesh           =       -2,             -1,             0,               0,             -1,                      1,             -1,             -1,              0,              0,             -1,              0,              0,              0,                     -1,                      0,              0,             0,               0,              0
 270. dog             =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                     -1,              1,              0,             -2,              0,             -1,              0,             -1,              0,                     -1,                      0,              0,             0,              -2,              0
 271. pseudodog       =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                     -1,              0,              1,              0,              0,             -1,              0,             -1,              0,                     -1,                      0,              0,             0,               0,              0
 272. cat             =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                     -2,             -2,              0,              1,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              -1
 273. chimera         =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                      0,              0,              0,              0,              1,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              -1
 274. giant           =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                     -1,             -1,             -1,              0,              0,              1,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 275. zombie          =       -2,             -1,             0,               0,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              1,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 276. burer           =       -2,             -2,             0,              -1,              0,                     -1,             -1,             -1,              0,              0,              0,              0,              1,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 277. controller      =       -2,             -2,             0,               0,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              1,                      0,                      0,              0,             0,               0,              0
 278. poltergeist     =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                     -1,             -1,             -1,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      1,                      0,              0,             0,               0,              0
 279. snork           =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      1,              0,             0,               0,              0
 280. fracture        =       -2,             -1,             0,              -1,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              1,             0,               0,              0
 281. bird            =        0,              0,             0,              -1,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             1,               0,              0
 282. rat             =       -2,             -1,             0,               0,              0,                      0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               1,              0
 283. tushkano        =       -1,             -1,             0,               0,              0,                      0,              0,              0,             -1,             -1,              0,              0,              0,              0,                      0,                      0,              0,             0,               0,              1
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top