SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #### Workflows
 2. ```sh
 3. # Sau khi download `gcloud` về, add `gcloud/bin` vào `PATH` thì command gcloud sẽ xuất hiện.
 4. # Init gcloud sẽ khởi động quy trình authorize sử dụng OAUTH2. Ta cần accept các permissions được đòi hỏi.
 5. gcloud init
 6. # Nếu muốn qúa trình authorize không mở ra web browser, ta có thể dùng lệnh:
 7. gcloud init --console-only
 8. # NOTE: gcloud cho phép quản lý nhiều configuration, tương ứng với nhiều account/projects, nên ta có thể thực hiện init nhiều lần.
 9. # Để xem cấu hình hiện tại, dùng:
 10. gcloud auth list
 11. # Thông thường configurations được lưu ở `~/.config/gcloud/` theo cấu trúc thư mục.
 12. ```
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top